(9.40 hodin)

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v této rozpravě přednesl také jeden návrh k hlasování. Vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o složitou věc, která by měla jít tuku v ruce s avizovanou novelou energetického zákona, tak jak navrhoval zpravodaj pan poslanec Vojíř i kolega z levé části této sněmovny, ale vzhledem k tomu, že Česká republika je vázána přijetím těchto návrhů zákonů i Evropskou unií, já bych doporučoval, abychom zvážili hlasování o přerušení tohoto bodu.

Proto navrhuji, abychom se souhlasem předkladatele, to znamená Ministerstva průmyslu a obchodu i Ministerstva životního prostředí, prodloužili lhůtu k projednávání tohoto zákona o 40 dní, čímž dostaneme do souladu oba materiály k projednávání ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, protože podle příslibu jak pana ministra Mertlíka, tak pana ministra Grégra energetický zákon bychom měli v prvním čtení projednávat na únorové schůzi Poslanecké sněmovny. Před hlasováním dávám návrh prodloužit lhůtu k projednávání o 40 dní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu uzavírám. Nyní mohou zaznít závěrečná slova, chce-li pan ministr Grégr využít této možnosti. Ano, je tomu tak. Hovoří ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já velice citlivě vnímám, že tento zákon bude ještě předmětem odborné i laické diskuse, že může doznat určitých vylepšení, stejně jako všechny zákonné normy, které předkládáme a které se snažíme velmi podrobně projednat.

Velmi bych se přimlouval za to, co tady zaznělo z úst předsedy hospodářského výboru pana poslance Františka Brožíka, aby projednávání zákona bylo prodlouženo o 40 dní. Tím bychom dostali oba termíny, to znamená jak energetického, tak tohoto zákona do časového souladu, a tím bychom také naplnili předpoklady pro projednání těchto zákonů a oznámení o jejich projednání a přijetí do Evropské unie.

Termíny na sebe navazují a čtyřicetidenní prodloužení by bylo v naprostém souladu a myslím si, že pro všechny, kteří mají zájem tento zákon vylepšit, to bude dostatečný prostor k tomu, aby zákon byl v souladu s energetickým zákonem a aby mohla být zahrnuta veškerá zlepšení a veškeré pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu panu Miroslavu Grégrovi. Nyní prosím zpravodaje, aby využil možnosti závěrečného slova, chce-li,a poté aby přednesl návrhy k hlasování.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi ještě několik málo poznámek k jednotlivým vystoupením. Myslím, že klíčovým se skutečně ukazuje otázka tvorby zeleného haléře a jeho výtěžnost do Státního fondu životního prostředí. Já tady nemohu souhlasit s tím, co řekl ministr financí. Rozumím tomu, že sice tvorba tohoto fondu je asi stejná nebo identická, není však identická praktickým použitím. U atomového zákona i u horního zákona je povinnost tyto prostředky kumulovat, ale kumuluje je ten, kdo těží, resp. kdo provozuje jadernou elektrárnu. Tady by docházelo k tomu, že plošně všichni, kteří dodají elektrickou energii, odvedou jeden haléř do Státního fondu životního prostředí a Státní fond prostředky teprve přerozdělí. Myslím si, že všichni cítíme, že v tom není identita, že tam je pouze paralela v tvorbě, nikoliv identita v použití. To je první věc.

Druhá věc, která je samozřejmě složitá, spočívá v tom, že jsme sice utvrzováni, že velká novela energetického zákona bude kompatibilní s touto předloženou normou, nicméně já jsem zase zastáncem toho, že dojde-li k nějakému posunu ve sněmovně - protože sněmovna je zákonodárný sbor -, musí to na sebe navazovat. Proto jsem se snažil nalézt řešení, aby došlo k projednávání všech tří norem paralelně vedle sebe. Z tohoto titulu bych spíše apeloval na vládu, aby urychlila projednávání energetického zákona, urychlila projednávání zákona o státní energetické inspekci a  v co nejkratším čase předložila obě normy do parlamentu.

Myslím, že tyto normy jsou potřebné a platí definice, že tyto normy nás skutečně přibližují evropskému právu v oblasti energetiky. To je zhruba vše k mému závěrečnému vystoupení jako zpravodaje.

Nyní, jestli mi pan předsedající dovolí, formuloval bych návrhy na usnesení.

Padly dva návrhy na usnesení - můj a kolegy Hojdy je identický a spočívá v tom, že by mělo dojít k přerušení projednávání tohoto návrhu zákona do doby předložení novely energetického zákona a zákona o státní energetické inspekci. Myslím si, že tím je splněna podmínka kdy a podmínka čeho. Druhý byl návrh kolegy Brožíka - propustit tento zákon do druhého čtení a po souhlasu předkladatele prodloužit lhůtu k projednávání tohoto zákona o 40 dní s tím, že očekáváme, že dojde k předložení oněch dvou norem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Postup, který musíme zvolit, je následující. Nejprve hlasovat o návrhu na odročení s věcnou podmínkou předložení návrhů, které jste specifikoval. Neprojde-li tento návrh, budeme hlasovat nejprve o přikázání k projednání a poté o prodloužení lhůty.

 

V hlasování pořadové číslo 359 rozhodneme o návrhu kolegy Vojíře podpořeném kolegou Hojdou na odročení projednávání tohoto návrhu zákona do doby předložení takzvaného energetického zákona a zákona o státní energetické inspekci do Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 359. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 178 pro 81, proti 89.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání. Konstatuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání hospodářskému výboru. Vidím, že se hlásí o slovo předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, pan kolega Beneš.

 

 

Poslanec Miroslav Beneš: Chtěl bych poprosit o přikázání našemu výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, ještě tento výbor. Jsou další návrhy? Hlásí se předseda výboru pro evropskou integraci. Hovořit bude pan kolega Zvěřina.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, tento zákon byl velice podrobně diskutován ve sdělovacích prostředcích právě z hlediska našeho integračního procesu a já bych navrhoval, aby byl projednáváním pověřen také výbor pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Nejsou-li další návrhy, budeme hlasovat o těchto třech návrzích.

 

Jako první bude podroben hlasování návrh na přikázání tohoto návrhu zákona hospodářskému výboru.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování s pořadovým číslem 360. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 179 pro 17, proti 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP