Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
28. ledna 2000 v 9.00 hodin

Přítomno: 183 poslanců

 

(Jednání opět zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji osmý jednací den 21. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Zdeněk Klanica z důvodu nemoci, Václav Klaus z důvodu účasti na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, Vladimír Laštůvka z důvodu pooperační rekonvalescence, Josef Mandík z důvodu nemoci, Petr Pleva z důvodu nemoci, Cyril Svoboda z důvodu zahraniční cesty a Tomáš Teplík v době od 9.45 do 14.00 hodin z důvodu účasti na pohřbu. Z členů vlády je to předseda vlády Miloš Zeman z důvodu účasti na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a Pavel Rychetský z důvodu mimořádného zasedání legislativní rady vlády.

Jako první bod dnešního dne byl určen bod č. 114, který však můžeme projednávat až od 12.00 hodin s ohledem na rozdání pozměňovacích návrhů.

Chci ještě připomenout, že bod 128 projednáme před polední přestávkou a body 116 a 109 jsme zařadili jako prvé body odpoledního jednání.

Paní poslankyně, páni poslanci, pro přehled, v jakém pořadí budeme dnes jednat, vám přečtu pořad jednotlivých bodů, v jakém pořadí je projednáme. Jedná se o věci, které již byly schváleny hlasováním sněmovny.

Jako první to tedy teď bude bod 71, což je návrh zákona o hospodaření energií, poté bod 121, což je přestupkový zákon, bod 123, třetí čtení ústavní změny, pevně je dále zařazen bod 114, který se může projednávat od 12.00 hodin, a bod 128, který bude projednáván před polední přestávkou. Pokud by mezi body 123 a 114 vznikl časový prostor před 12.00 hodinou, projednávali bychom prvá čtení.

Odpoledne jsou pevně zařazeny body 116, 109, 112 a poté první čtení dle schváleného pořadu schůze.

Nyní tedy přistoupíme k bodu 71, který byl rozhodnutím sněmovny pevně zařazen na dnešní den. Poté budeme projednávat body 121 a 123.

 

Dalším bodem tedy je

 

71.
Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona
o Státním fondu životního prostředí České republiky (zákon o hospodaření energií)
/sněmovní tisk 494/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Na základě pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním návrhu zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky, tzv. zákonem o hospodaření energií. I když naše ministerstvo je gesčním ministerstvem, na tomto zákonu jsme velice úzce spolupracovali s Ministerstvem životního prostředí. Došlo zde ke vzácné shodě a pan ministr životního prostředí vystoupí ještě po mně se svými doplňky.

Cílem tohoto zákona je stanovení práv a povinností fyzických a právnických osob při nakládání, hospodaření s energií, kterou je elektřina, plyn a tepelná energie. Dále vymezení práv a povinností orgánů státní správy v této oblasti a vytvoření předpokladů zejména pro šetrné využívání přírodních zdrojů, a tím i pro ochranu životního prostředí. V neposlední řadě i zvyšování hospodárnosti užití energie, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, spolehlivost při zásobování energií a trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Problematika hospodaření energií, resp. oblast konečné spotřeby energie není dosud v našem právním řádu dostatečně legislativně upravena. Navrhovaná právní úprava je proto doplněním právního řádu České republiky předpisem obvyklým v zemích Evropské unie. (Hluk v sále.)

Paní předsedající, můžete mi prosím zjednat klid?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid v jednacím sále. Promiňte, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Předložený návrh zákona vychází z legislativy Evropské unie. Podpisem dohody k Evropské energetické chartě a zejména pak podpisem Protokolu o energetických úsporách a souvisejících hlediscích této dohody plynou pro Českou republiku závazky a doporučení, které jsou naplňovány tímto návrhem zákona.

Obsahem zákona je zejména zpracovávání a vyhodnocování státní energetické koncepce a územních energetických koncepcí, zpracovávání a naplňování národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. Povinnost zajistit alespoň minimální účinnost užití energie stanovenou vyhláškou při výrobě a rozvodu energie, dále při výrobě, dovozu nebo distribuci spotřebičů energie a rovněž v oblasti energetiky budov. Povinnost zákonem určených výrobců zavést kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Povinnost vybavovat energetické spotřebiče stanovené prováděcí vyhláškou energetickými štítky, na nichž bude uvedena jejich spotřeba energie a další údaje. Tento systém se již používá v Evropě i v USA. Povinnost zákonem určených fyzických a právnických osob podrobit určená zařízení a budovy energetickému auditu k zajištěnosti správnosti hospodaření s energií. Institut energetického auditora oprávněného k provádění energetických auditů. Koordinační působnost Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci tohoto zákona, působnost Státní energetické inspekce v oblasti kontroly a dodržování ustanovení tohoto zákona.

Součástí předloženého návrhu je rovněž úprava tzv. "zeleného haléře". (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Ještě jednou prosím o klid v Poslanecké sněmovně.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Diskuse pak bude samozřejmě odpovídat tomu, že se dikce tohoto zákona nesleduje.

Jedná se o odvod z elektřiny, kterým budou přispívat výrobci elektrické energie z každé prodané kilowatthodiny do Státního fondu životního prostředí. Použití těchto prostředků je účelově vázáno na podporu hospodárného využívání energie a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. Sazba odvodu je navržena ve výši jednoho haléře z jedné prodané kilowatthodiny a předpokládaný roční výnos představuje zhruba půl miliardy korun ročně.

S touto právní úpravou souvisí i navržená novela zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP