(14.30 hodin)

(pokračuje Zuna)

Domnívám se, že předkladatel po tom, jaké závažné námitky tady slyšel, může nějakým způsobem se s těmito námitkami vypořádat a předložit takovou novelu trestního řádu, která by bez problémů prošla sněmovnou do druhého čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zunovi. Slovo má pan místopředseda Langer, připraví se paní poslankyně Parkanová.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych s maximální stručností reagoval na průběh rozpravy a na některé argumenty, které zde zazněly.

Myslím si, že otázky, které položil kolega Cyril Svoboda, jsou otázkami naprosto a zcela relevantními a jest povinností vlády, respektive předkladatele, tyto otázky zodpovědět zcela jasně, výstižně a nezpochybnitelně. Nelze tyto otázky odmítnout vystoupením v duchu, který provedl pan místopředseda vlády Rychetský, že nikdy nebudou soudy a justice na něco takového připraveny. Přece toto nemůže být argument, abychom tento návrh zákona pustili do dalšího čtení. Takovýto argument musím zcela zásadně a jednoznačně odmítnout.

Ve svém vystoupení, ve kterém chci reagovat na vystoupení některých mých předřečníků, bych se vrátil k tomu, co řekl pan poslanec Výborný. Ten v reakci na vystoupení mé a na vystoupení, ve kterém jsem varoval před nebezpečím, které se nazývá zavedení institutu trestního stíhání ve věci formou záznamu o zahájení trestního stíhání, zareagoval slovy, že kdyby bylo to, co říkám a před čím varuji, obsaženo v tom návrhu, hlasoval by pro zamítnutí tohoto návrhu, a vyzval ty, kteří to říkají, aby si ten návrh přečetli a aby skutečně mluvili o tom, co ten návrh obsahuje. Já si dovolím citovat § 158 odst. 1 v návrhu, kde se jasně praví: "O zahájení trestního řízení, provádění úkonu prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede popis skutku, ve kterém shledává trestný čin, a jeho právní kvalifikaci a způsob, jakým se o trestném činu dověděl."

(pokračuje Langer)

Myslím si, že touto cestou se do našeho právního řádu, do trestního řádu - abych byl přesný - dostává plíživou formou onen institut, který byl krátce po listopadu zrušen, a to je trestní stíhání ve věci. A nechci nikomu sahat do svědomí, kdo seděl v této sněmovně v době, kdy se takováto změna dělala - podle mého názoru zcela jednoznačně ku prospěchu v rámci demokratizace tohoto zřízení, ve kterém žijeme - a nechci se ptát, jak někteří z kolegů-pamětníků tehdy hlasovali. Já sám jsem absolutním odpůrcem trestního stíhání ve věci, a mám-li hlasovat pro trestní řád, do kterého se plíživou formou tento institut znovu vrací, potom musím hlasovat záporně.

Chtěl bych moc požádat všechny kolegy a kolegyně, kteří budou vystupovat, aby skutečně zvážili jeden jediný prostý fakt. Nikdo z nás, kdo sedí v této sněmovně, nemůže být považován za experta na trestní právo procesní. Myslím, že nikdo nemá v této sněmovně - a tím se nechci dotknout renomovaných právníků, kteří zde sedí - dnes a denně příležitost přicházet do styku s touto problematikou. Jestliže odborníci, kteří dnes a denně v této oblasti žijí a pracují, mají tak zásadně protichůdné názory, nemůžeme přeci my si hrát na soudce, kteří rozhodnou o tom, kdo koná správně a kdo správně nekoná. Přece platí určitě argument, že jít do boje s armádou, která nevěří ve správnost taktiky, která byla zvolena, která pochybuje o správnosti rozhodnutí svých vojevůdců, protože - a to v tomto případě platí - naše justice nemá zcela jasně souhlasné stanovisko a nejde zcela jednoznačně za tímto návrhem, který před námi zde leží, potom naše konání může být pouze jedno jediné, že v duchu toho, abychom dosáhli změn, které potřebuje naše trestní řízení, v duchu toho, aby názory na tuto změnu byly co možná nejvíce konzistentní, souhlasné, bychom měli vrátit tento návrh k přepracování s tím, že budeme jasně specifikovat, jaká je drtivě většinová vůle Poslanecké sněmovny, co by v tomto návrhu mělo být obsaženo, s tím, že jasně budeme deklarovat vůli této sněmovny, že chceme, aby se v nejbližší době tento návrh do sněmovny vrátil v podobě, která umožní hlasovat drtivou většinou hlasů pozitivních.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Langrovi. Slovo má paní poslankyně Parkanová, připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážená paní místopředsedkyně, zřejmě nedopatřením jste přehlédla, že jsem přihlášena k následujícímu bodu o zastupitelstvích, což je tisk 370.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se omlouvám, paní poslankyně. Slovo má pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, možná, že toto moje druhé vystoupení bude spíš faktickou poznámkou, ale opravdu se musím ohradit a bránit proti tomu, co na účet mého vystoupení a mé předcházející řeči uvedl pan místopředseda Langer.

Pokud mě kritizuje za to, že jsem já jeho kritizoval za špatnou citaci předkládaného tisku, tak musí být přesný, a v právu se přesnost vyplácí, a naprosto se nevyplácí plésti si takové pojmy, jako je trestní řízení a trestní stíhání. To jsou totiž pojmy úplně jiné. Takže je dobré přečíst si jak § 158 trestního řádu v současném znění, tak § 158 trestního řádu v navrhovaném znění, a tak také § 160 trestního řádu jak v navrhovaném, tak v současném znění. To za prvé.

Za druhé bych chtěl říci, že nemá význam zbavovat se odpovědnosti. Já samozřejmě vím, že tady je spor odborníků z teorie i praxe o to, zde má nebo nemá být přijat tento zákon. Ale my máme tu odpovědnost nakonec rozhodnout, protože v jiných situacích jiné parlamenty, a to v našem státě, byly také před sporem odborníků - např. ekonomů, zda privatizovat, nebo neprivatizovat, zda se vydat touto ekonomickou cestou, nebo jinou ekonomickou cestou. A nerozhodovali tu věc odborníci, ale vposledku poslanci.

A konečně bych chtěl uvést za třetí - protože několik z vás se mě tázalo, zda tedy navrhuji postoupit tuto osnovu do dalšího legislativního procesu, nebo nikoliv, možná, že to z mého předchozího vyjádření nebylo naprosto patrno - ano, já se domnívám, že tato osnova má být podrobena dalšímu čtení, dalšímu probírání v parlamentních orgánech a že nemá být vrácena vládě k dalšímu dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému. Slovo má paní poslankyně Rujbrová - nepochopila jsem, zda si přeje vystoupit v rozpravě, nebo se závěrečným slovem.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážená paní předsedající, v tuto chvíli raději v rozpravě, protože bych velmi ráda vaším prostřednictvím požádala pana poslance Zunu, který vznesl návrh na doprovodné usnesení, pro případ, že by sněmovna vyhověla jeho návrhu na vrácení návrhu k přepracování, kdy požaduje, aby novela trestního řádu, která by vycházela za diskuse, která zde proběhla a která by měla do jisté míry jinou koncepci než ta, kterou máme na stole, byla předložena do 30. června.

Jsem přesvědčena, že všichni, kteří zde diskutovali - ať už se vyjadřovali k návrhu podpůrně, nebo odmítavě, mají zájem na urychlení procesu přijetí novely trestního řádu, ať už v té podobě, kterou zde máme, nebo v podobě jiné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP