(11.30 hodin)

(pokračuje Bláha)

V § 9 doplnit nový odstavec 2 v tomto znění: "Se souhlasem vlastníka jednotky je společenství oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu. Vlastníci jednotek ručí až do výše ceny jednotky za závazky vyplývající z této smlouvy."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Hlásí se ještě někdo jiný do podrobné rozpravy? Paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, já bych chtěla vznést tři pozměňovací návrhy, které se týkají zákona 357, to je zákona o dani dědické, darovací a o dani z převodu nemovitosti. Navrhuji vložit novou část třetí, která zní: "Část III., změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákona číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, bude znít následovně: v § 10 se na konci písmena d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: "e) cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví obce".

Tento paragraf se týká daně z převodu nemovitostí obcí. Podle platné právní úpravy dnes § 10 zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je základem daně cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, splatná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem cena sjednaná. Dnem nabytí nemovitosti je den, kdy vznikly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí.

Navrženou změnou bude samostatně upraven základ daně z převodu nemovitostí ve prospěch obcí. Základem daně z převodu nemovitostí bude cena sjednaná mezi obcí a nabyvatelem nemovitostí, bytu a obce nebudou muset předkládat znalecké posudky o ocenění nemovitostí.

To si myslím, že je velmi významná úprava, a souhlas s touto úpravou vyjádřilo jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak Ministerstvo financí.

Předložím ještě dva návrhy, které se týkají téhož zákona, a přednesené návrhy odstraňují nerovnosti podmínky pro poplatníky daní. Reagují na nálezy Ústavního soudu a přispívají k odstranění nejasností, které vznikají při interpretaci stávajících ustanovení. Opět připomínám, že oba návrhy jsou prokonzultovány s příslušnými ministerstvy a obě ministerstva tyto návrhy doporučují.

První návrh se týká zákona 357. V § 20 odst. 6 písm. g) zní: Bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů fyzických osob, jde-li o bezúplatné převody uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony. Zákon o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů.

Poslední úprava v § 20, odst. 6 se tečka za písmenem i) nahrazuje čárkou a připojuje se nové písm. j), které zní: "převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob nájemců převáděných bytů a garáží, kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy". Dosavadní části třetí a čtvrtá a označí jako část čtvrtá a pátá.

A poslední moje připomínka - návrhy, které jsem podala při druhém čtení na prosincovém jednání Poslanecké sněmovny, platí a prosím, aby byly zaregistrovány jako moje pozměňovací návrhy ve druhém čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedo, dámy a pánové já formálně podávám v podrobném čtení pozměňovací návrhy tak, jak vyplynuly z 35. schůze ústavně právního výboru konané 13. ledna t. r., a tak, jak byly rozdány na lavice, a proto podle mého názoru není třeba je nyní opakovat. Pozměňovací návrhy, které jsem podal v prvním a druhém čtení, beru zpět, protože všechny byly zahrnuty do pozměňovacích návrhů už podaných nebo do již zmíněného usnesení ústavně právního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Znovu paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Jenom pro úplnost, jako zpravodaj připomínám, že pozměňovací návrhy přijaté výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj byly rozdány ve sněmovním tisku 268/2 a 268/4. A protože byly rozdány, myslím že není potřeba, abych zde tyto návrhy četla.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na prosincovém jednání jsem předložil pozměňující návrh ve druhém čtení, týkající se osvobození od daně z převodu nemovitostí také na byty, které vznikly změnou dokončené stavby, to znamená nástavby, přestavby, stavební úpravy, a které nebyly dosud užívány. Tento můj návrh je součástí sněmovního tisku 268/4. Přijal ho výbor pro veřejnou zprávu při opakovaném projednávání. Proto tento návrh nepodávám znovu, ale považuji za správné toto zde připomenout. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do diskuse, do podrobné rozpravy? Ne. Rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečné slovo. Nikoliv. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi. Děkuji paní poslankyni.

 

Přecházíme k bodu 41. Dostáváme se do světa prvních čtení po dlouhé době debat o druhých čteních. Prosím bod 41 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 63 o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 446, první čtení.

Pan poslanec Brožík má technickou připomínku - nebo co má?

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, já bych měl jeden procedurální návrh. Vzhledem k tomu, že jsme včera projednali druhé čtení tohoto návrhu zákona, novely číslo 63, a je tedy předpoklad, že tak, jak je pod bodem pořadu 96 zákon ve třetím čtení - já bych doporučoval a navrhuji abychom první čtení novely návrhu zákona číslo 63, sněmovní tisk 446, přesunuli až za bod 96. V případě, že totiž projde třetím čtením - tento návrh zákona obsahuje ve svých pozměňovacích návrzích toto první čtení a tento bod by potom vláda z programu stáhla. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. O tomto procedurálním návrhu musím dát hlasovat. Poraďte mi: je to sporná věc, nebo mám svolat všechny poslance do sněmovny? Prosím, paní poslankyně Horníková. Ne. Soustřeďme se, prosím. Takže já vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP