(9.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Pan poslanec Karel Sehoř.

Než se pan poslanec Sehoř ujme slova, oznamuji vám, že pan poslanec Petr Mareš má náhradní kartu č. 29 a paní poslankyně Jarmila Boháčková náhradní kartu č. 30.

Hovoří pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, také já bych rád přednesl jeden pozměňovací návrh. Týká se § 9 a) odst. 4 písm. h), který by zněl takto:

"Přímé nebo nepřímé požadování na soutěžiteli v postavení dodavatele prodeje zboží se ztrátou. Za prodej zboží se ztrátou se v takovém případě považuje požadavek takové kupní ceny zboží soutěžitele v postavení dodavatele, která je výrazně nižší než obvyklá kupní cena stejného nebo obdobného zboží dosahovaná za srovnatelných obdobných podmínek jinými soutěžiteli v postavení dodavatele a která není odůvodněna dobou trvanlivosti či jiným obdobným důvodem, např. vadou zboží, poškozením obalu nebo sezónním výprodejem."

Poznamenávám, že tento text je odkonzultován s Úřadem pro hospodářskou soutěž.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do podrobné rozpravy. (Nikdo.) Ne-li, podrobnou rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova navrhovatele a zpravodajů.

Končím tedy celé druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Přistoupíme nyní k bodu

 

9.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení /sněmovní tisk 323/ - druhé čtení

 

Opět je vyzýván pan ministr Miroslav Grégr k odůvodnění tohoto návrhu zákona.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Již podruhé se zde v této sněmovně společně scházíme nad vládním návrhem zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení. Jsem velmi rád, že projednávání tohoto návrhu zákona se vede v konkrétní, věcné a odborně fundované poloze. Stalo se tak především zásluhou poslanců hospodářského výboru a výboru pro evropskou integraci.

Zasedání hospodářského výboru se zúčastnila i podnikatelská odborná veřejnost. Byla posouzena jednotlivá usnesení vládního návrhu a následně navrženy některé pozměňovací návrhy. Změny a doplňky obsažené v návrzích hospodářského výboru jsou akceptovány, neboť se jedná o změny, které povedou ke zpřesnění a vhodnému doplnění textu zákona.

Na zasedání výboru pro evropskou integraci byl vznesen pozměňovací návrh k § 86, kterým se platnost tohoto zákona ruší dnem vstupu České republiky do Evropské unie.

Plně se ztotožňuji se záměrem jednoznačně deklarovat jeden ze základních principů, tj. princip jednotného trhu Evropské unie. Současně však považuji za nutné upozornit na skutečnost, že návrh zákona upravuje nejen problematiku ochranných opatření, ale i podmínky licenčního řízení. Administrování dovozních a vývozních licencí je přitom v kompetenci jednotlivých členských zemí Evropské unie a musí mít oporu ve vnitrostátní právní normě. Zrušením platnosti tohoto zákona dnem vstupu do Evropské unie by tudíž České republice chyběla právní norma pro řádný výkon státní správy v oblasti licencí. Dovoluji si proto požádat výbor pro evropskou integraci o zvážení stažení tohoto pozměňovacího návrhu.

Už při samotném projednávání jsme byli v určitých rozpacích, zda je to akceptovatelné, nebo není, a tady musím jaksi loajálně doznat, že jak ze strany předkladatele, tak i ze strany pracovníků ministerstva i mojí.

Vzhledem k této závažné skutečnosti doporučuji Poslanecké sněmovně schválit § 86 ve znění pozměňovacího návrhu navrženého hospodářským výborem, tj. nerozšiřovat ho o ustanovení ukončující platnost zákona dnem vstupu České republiky do Evropské unie.

Závěrem musím s uspokojením konstatovat, že hlavní podmínka kladená na tento zákon, tj. neodchýlit se od mezinárodních závazků České republiky, byla při formulaci pozměňovacích návrhů poslanců plně dodržena a plně respektována. Předpokládám proto, vážené dámy a pánové, že po ukončení rozpravy k tomuto návrhu zákona nebude nic bránit v tom, aby projednávaný předpis byl postoupen do třetího čtení.

Děkuji vám za vstřícnost a dosavadní spolupráci na tomto zákonu i za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi.

Vládní návrh jsme přikázali v prvním čtení k projednání hospodářskému výboru. Jeho usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 323/2. Prosím pana poslance Karla Vymětala, aby se ujal slova jako zpravodaj tohoto výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, hospodářský výbor velmi podrobně projednal předložený návrh zákona o opatřeních při vývozu a dovozu výrobků a o licenčním řízení. Navrhuje Poslanecké sněmovně přijmout mnohé pozměňovací návrhy, které upřesňují proceduru řízení šetření. Snad bych upozornil na to, že se navrhuje i v tomto zákoně, aby informace o šetření byly oznamovány nikoliv pouze v Obchodním věstníku, ale i na síti internetu.

A chci také podotknout, že v souvislosti s tímto zákonem bylo třeba dopřesnit a provést dílčí novelu zákona o správních poplatcích ve vztahu k licenčnímu řízení.

Dámy a pánové, všechny pozměňovací návrhy, které hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, jsou uvedeny ve sněmovním tisku 323/2. Hospodářský výbor vám doporučuje, abyste zákon schválili ve znění těchto pozměňovacích návrhů. Předpokládám, že stačí, abych upozornil na tento sněmovní tisk, že není třeba přednášet všechny pozměňovací návrhy v dalším jednání a je možné je považovat za přednesené.

K tomu, co říkal pan ministr ve vztahu k výboru pro evropskou integraci, vystoupí myslím zpravodaj výboru. Mohu říci, že jsme vzájemně konzultovali řešení tohoto problému a zpravodaj výboru sám vystoupí s řešením.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Návrhu zákona se iniciativně ujal také výbor pro evropskou integraci. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 323/1.

Prosím pana poslance Milana Ekerta jako zpravodaje výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Výbor pro evropskou integraci na své 22. schůzi konané ve dnech 12. až 14. ledna 2000 projednal návrh předloženého zákona a přijal usnesení k vládnímu návrhu. Toto usnesení máte v parlamentním tisku 323/1, ve kterém výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

Tady snad jenom malinkou poznámku, ušetřím tím pana předsedu o své vystoupení v obecné rozpravě. Vzhledem k silnému proevropskému zaujetí výboru a Parlamentního institutu došlo k opomenutí, které se týká části návrhu řešící úpravu licenčního řízení, které samozřejmě nepodléhá komunitárnímu právu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP