(9.10 hodin)

(pokračuje Pejřil)

Další literace se příslušně upraví.

V § 31 na konci věty doplnit text: "a stížnosti občanů."

Poslední poznámka. V § 4, písm. a) se za poslední větu vkládá věta, která zní: "O osobní údaj se dále nejedná, pokud je identita subjektu údajů zjišťovaná pouze na základě jména, příjmení a bydliště subjektu údajů."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, kolegyně a kolegové, podávám tři pozměňující návrhy.

Za prvé. V § 5, odst. 1, písm. f) doplnit a upravit text v první větě tak, že slova "k tomu účelu" se nahrazují slovy "v souladu s účelem". Tato úprava lépe vystihuje požadavek směrnice Evropské unie, že osobní údaje mohou být zpracovány také pro účel, který je s původním účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny, slučitelný.

Druhý návrh se týká § 6, kde žádám doplnit následující větu na konec textu tohoto paragrafu: "Jestliže zpracovatel ve smlouvě neposkytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů, je taková smlouva neplatná."

Tento návrh vychází z článku 17 odst. 2 směrnice Evropské unie, který stanoví, že správce smí zvolit jen takového zpracovatele, který smluvně poskytuje dostatečné záruky s ohledem na organizační a technickou ochranu zpracování. Návrh zákona obsahuje požadavek na zabezpečení ochrany osobních údajů v § 13, avšak tento požadavek se vztahuje už na existujícího správce či zpracovatele. Navrhované doplnění § 6 lépe vystihuje tento požadavek a nenarušuje logiku zákona.

Třetí pozměňovací návrh se týká § 11 odst. 6. Žádám upravit text tohoto ustanovení následovně: "Rozhodnutí orgánu veřejné moci ani jiný úkon nelze bez ověření vydat nebo učinit na základě výlučně automatizovaného zpracování osobních údajů. To neplatí v případě, že takové rozhodnutí nebo úkon byly učiněny ve prospěch subjektu údajů."

Ve smyslu čl. 15 směrnice Evropské unie je nutno text upravit tak, aby se zákaz vydával rozhodnutím, které má důsledky pro subjekt údajů výlučně na základě automatizovaného zpracování, aby se týkal veřejného i soukromého sektoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo paní poslankyni Orgoníkové, připraví se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých jiných zákonů - chtěla bych se zabývat několika paragrafy. Navrhuji v § 11 odst. 4 doplnit text tohoto odstavce tak, že za slova "podle odst. 1 a 2" se vkládá text "před jejich dalším zpracováním". Nový text tohoto odstavce by zněl:

"Odst. 4. Jestliže správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, poskytne mu kromě informací podle odst. 1 a 2 před jejich dalším zpracováním dále také informace o tom, kdo mu údaje poskytl, informace o druhu osobních údajů a také obsah těchto údajů."

Odůvodnění: Poskytnutí stanovených informací subjektu údajů by mělo proběhnout v průběhu shromažďování, avšak nejpozději před další manipulací s těmito údaji. Tato úprava vystihuje lépe požadavek čl. 11 odst. 1 směrnice Evropské unie, který stanoví, že informace musí být poskytnuta před jakýmkoli zveřejněním těchto údajů.

§ 20, odst. 1. Na konci věty odst. 1 doplnit: "nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21." Je to ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c), kdy je likvidaci údajů správce povinen provést, pokud o to požádá subjekt údajů.

§ 21. Za stávající odst. 4 vložit nový odst. 5, který zní: "Po opatřeních provedených podle § 21 odst. 1 písm. a) až c) je správce povinen bez zbytečného odkladu zajistit informování každého subjektu, jemuž byly v rámci zpracování osobní údaje poskytnuty, s výjimkou informací o poskytnutí omluvy či jiného zadostiučinění."

Ve smyslu čl. 12 směrnice Evropské unie je vhodné ustanovení o ochraně práv subjektu údajů doplnit tak, aby o realizaci opatření provedených na základě požadavků byly informovány všechny subjekty, kterým byly v rámci zpracování osobní údaje poskytnuty. Tato povinnost se ukládá správci.

Poslední pozměňovací návrh k § 27 odst. 2 písm. e). Navrhuji doplnit text tak, že mezi slova "uzavření" a "smlouvy" se vkládá "nebo plnění". Na konci věty se vypouští slovo "nebo" a vkládá se čárka. Pro upřesnění přečtu znění písm. e): "Předávání je nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo smlouvy, která je uzavírána v zájmu subjektu údajů,".

Doplnění textu je logické. Pokud osobní údaje budou potřebné pro uzavření smlouvy, mohou v některých případech být potřebné i pro plnění takové smlouvy. Navrhovaná úprava je v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. c) směrnice Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Čtvrtým přihlášeným do podrobné rozpravy je pan kolega Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tento návrh zákona implementuje směrnici právě proto, že směrnice podle komunitárního práva má docílit stejného výsledku, aniž by nařizovala cestu. Tento zákon je jednou z cest, kterou se má směrnice komunitární implementovat do práva České republiky.

Proto když jsme projednávali tento návrh zákona a když jsem ho znovu procházel, došel jsem k závěru, že je potřeba ještě některé pozměňovací návrhy předložit, abychom dosáhli téhož výsledku a aby došlo k tomu, že se najde vyváženost mezi mírou ochrany jednotlivce a právem státu vstupovat do soukromí jednotlivce. V tomto smyslu přednesu své pozměňovací návrhy.

První zní. § 5 odst. 2 písm. a). V textu místo "upravené" použít text "stanovené zvláštním zákonem nebo nutné pro plnění povinností stanovených".

Za druhé. § 5, odst. 2 písm. d) . Ukončit čárkou a vložit nové písm. e). Uvedu citaci písm. e): "Pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života."

Za třetí. § 11 - vložit nový odstavec 8. Citace odstavce 8: "při zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 1. písm. e) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o tomto postupu."

Za čtvrté. § 18, § 27 odst. 2 písm. c): Slova "evidencí veřejně přístupných" se nahrazují slovy "veřejných seznamů nebo evidencí".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP