(15.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Talmanové. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, novela zákona zpřísňuje evidenci, zacházení, skladování a zneškodňování návykových látek včetně léčivých přípravků obsahujících efedrin a látek s obsahem prekursorů, snadno získatelných z těchto látek. Přípravky s obsahem prekursorů včetně přípravků s obsahem pseudoefedrinu budou podléhat kontrolním opatřením a bude tak možné účelně čelit dalšímu rozvoji nelegální výroby pervitinu i za cenu nutnosti vydávání některých léčiv, např. i protichřipkových, dnes běžně získatelných i bez receptu, na lékařský předpis.

Chvályhodné je ustanovení zpřísňující dohled nad vydáváním receptů s modrým pruhem, jejich evidenci i zneškodňování. Je nutné souhlasit i s požadavkem na odborné a zdravotní předpoklady odpovědných osob, tedy osob, které zacházejí s návykovými látkami, a také s požadavkem na jejich prokazatelnou trestní bezúhonnost. Za úvahu stojí ještě doplnit v § 9 vyjádření psychologa k těmto osobám.

Jistě bude nutné po přijetí České republiky do Evropské unie zakotvit do zákona i možnost podnikání v tomto oboru občanů EU. V současné době však jde o nerovnoprávné výhody pro určitou část cizinců, ale naši občané ve státech EU tato privilegia nemají. Vzniká otázka, proč neplatí tato ustanovení také např. pro naše partnery ve Středoevropském sdružení volného obchodu.

Klub KSČM je přesvědčen, že příslušná ustanovení musejí nabýt účinnosti až dnem vstupu České republiky do EU. Přesto nepochybuji o potřebnosti přijmout tuto novelu a doporučuji ji podpořit a postoupit do druhého čtení. Současně doporučuji přikázat navrženou novelu rovněž výboru pro evropskou integraci. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Ne-li, myslím, že můžeme opět rychle ukončit projednávání tohoto bodu. končím obecnou rozpravu a nečekám závěrečná slova navrhovatele a zpravodajky.

Prosím vás, dělám vsuvku na zástupce vlády, aby požádali pana místopředsedu vlády Mertlíka, aby byl přítomen na následující bod.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Paní poslankyně Jirousová navrhla výboru pro evropskou integraci, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Má ještě někdo jiný návrh? Nemá, dáme tedy hlasovat.

Pro jednoduchost vás raději odhlásím, aby nedošlo k nějaké nehodě. Prosím, abyste se zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, přikázat tento návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 387 z přítomných 141 poslanců 136 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní kdo je pro, abychom přikázali tento návrh k projednání ještě výboru pro evropskou integraci.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 388 z přítomných 145 poslanců 68 pro, 59 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Děkuji, skončili jsme projednání bodu 51 původního návrhu. Přecházíme k bodu

 

77.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

 

Zahajuji tímto třetí čtení tohoto návrhu. (Hluk v sále.) Pana poslance Nečase, Peška, Karase a další prosím a pány kolegy sociální demokraty!

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 367/3. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Hlásí se do ní pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, pane ministře, členové vlády, dámy a pánové, v materiálu, který je vám předložen, tisk 367/3, na straně 9 pod písmenem B usnesení hospodářského výboru došlo k malému pochybení při přepisu, ale znamenalo by to formálně chybu. Proto žádám z hlediska legislativní úpravy, aby před slova "palubní vstupenky" byla včleněna ještě spojka "a". Pak to teprve dává v celém zákonu význam.

Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Věřím, že to bude přijato jako čistě legislativně technická úprava. Pokud nebude nikdo protestovat, myslím, že to můžeme automaticky přijmout. Další se přihlásil pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, s vědomím předkladatele, to je pana poslance Karla Sehoře, bych rád dal dvě upřesnění a jedno vysvětlení k jeho návrhům. Týká se části D, kde v bodě 2 návrh správně zněl a byl také tak přednesen: "Každé z obou čísel 25 nahradit číslem 55." V tištěné podobě je tento návrh jen jedenkrát, čili to je jedno upřesnění.

Potom dovolte vysvětlení k návrhu č. 7 rozpočtového výboru. Návrh měl údajně zrušit výjimku pro splatnost spotřební daně pro malé výrobce lihu. Vizuálně to skutečně tak vypadá, neboť 55. den se nahrazuje 25. dnem. Všimneme-li si však posunutí časového období v § 14/3, zjistíme, že návrh č. 7 rozpočtového výboru ponechává výjimku splatnosti a není jasné, proč byl podán. Bude-li tedy číslo 7 přijat či nikoli, je úplně stejné, poněvadž výsledkem je stávající stav.

Na to navazuje třetí vysvětlení k návrhu pod písmenem D, který tento záměr řeší. Tento návrh sjednocuje termín splatnosti spotřební daně pro malé i velké výrobce lihu, a to na dobu 55 dnů, která umožňuje jednodušší vstup výrobců do potravinových řetězců.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím znovu pány kolegy zde napravo, jestli by se mohli posadit a věnovat se těmto otázkám. Pan poslanec Grůza.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP