(10.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Po panu poslanci Štraitovi se přihlásil místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte mi, abych se dotkl dílčím způsobem tématu, které projednáváme a které považuji za téma mimořádně závažné a za téma pro řešení urgentní.

Pan ministerský předseda v zásadě popsal koncepci vlády v této oblasti a popsal koncepci, která je založena na názoru Ministerstva práce a sociálních věcí a na názorech dalších resortních ministerstev. Zejména podrobně se zmínil o zákonu o insolvenci, čili zákonu o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti podniků.

Myslím si, že debata, která se otevřela, by nás měla směrovat k jednomu obecnějšímu závěru. Ačkoliv již před několika lety bylo řečeno, že transformace v České republice je ukončena, skutečnost nás usvědčuje, že tento názor byl mylný. Země, ve které se nevyplácejí mzdy, nemůže tvrdit, že již ukončila svoji transformaci. Nezáleží na tom, jestli se to týká padesáti tisíc zaměstnanců, ke kterým máme reálná data, nebo zhruba sedmdesáti tisíc zaměstnanců - k tomuto číslu máme určitá korigovaná data. V každém případě se jedná o desítky tisíc lidí, a to je příliš mnoho. Země, kde se do takové situace dostávají pravidelně desítky tisíc lidí, a v podstatě difúzně ve všech sektorech národního hospodářství, je země, která svou transformaci ještě neukončila.

Platební neschopnost a neplacení oprávněných mzdových nároků zaměstnanců je jev, který postupně nabývá na významu, a podle mého názoru se může stát jevem, který výrazně ohrozí celkovou sociálně-politickou a ekonomickou stabilitu České republiky. Proto považuji za naprosto nezbytné, abychom reagovali, a proto považuji za naprosto nezbytné, aby byl přijat zákon o konkursu a vyrovnání ve vládní podobě ve zkráceném řízení, protože tento zákon kromě jiných obecně uznaných hodnot v sobě obsahuje velmi obtížně vypracovanou právní koncepci, která je přímým můstkem k zákonu na ochranu mzdových nároků zaměstnanců. Bez schválení této novely je prakticky nemožné prosadit zákon o insolvenci.

Je myslím důležité si uvědomit i to, že jakkoli se podaří učinit průlom, jakkoli se podaří situaci zvládnout a učinit ji lidštější, nevěřím, že to bude průlom bleskový a že se podaří zvládnout tuto situaci ve velmi krátkém čase. Je nutné si uvědomit, že tento přesun, tato přeměna, má své transakční náklady. Proto se opět vracím k tomu, o čem se vede debata ve státním rozpočtu. Pokud budou mandatorní sociální výdaje sníženy - a zde míním především výdaje, které jsou připraveny pro aktivní i pasivní politiku zaměstnanosti - promítne se to do účinnosti těchto připravovaných nástrojů.

Je samozřejmě nutné bez ohledu na to, zda se situace změní na základě nových právních nástrojů - a já pevně doufám, že ano a že se změní rychle - zasahovat všemi možnými prostředky. Proto sděluji, že úřady práce dostanou pokyn, aby v okamžiku, kdy získají informace o tom, že dochází k prodlení ve mzdě, provedly důkladnou a hlubokou kontrolu a zvážily možnost, zda je vhodné podat trestní oznámení vzhledem k tomu, že nebyly dodrženy předpisy již platných zákonů o konkursu. Předpokládám, že nalezneme několik takových případů, a zdůrazňuji, že budeme postupovat se vší důsledností. Prošetříme uvedenou věc, pomůžeme, poskytneme veškerou součinnost policii, aby mohla nahlédnout do účetních podkladů firem a prověřit si situaci v celé šíři tak, aby bylo jasné, zda dochází, nebo nedochází k porušení trestního zákona. Jak již bylo zmíněno, trestní zákon v těchto případech je pravděpodobně porušen v řadě ohledů a myslím, že je na místě, abychom využili veškerou důslednost a veškerou tvrdost, kterou tyto zákony v sobě obsahují.

Ukazuje se jako velmi nutné, protože tento jev je hluboký a zakořeněný, provést další velmi podstatnou revizi právních předpisů - zákona o mzdě, zákoníku práce, zákona o konkursu a vyrovnání, občanského zákoníku, především institutu relativní neplatnosti právních úkonů ke krácení věřitele.

Chci sněmovně sdělit, že novela zákoníku práce, která bude předkládána v nejbližších dnech po projednání vládou, obsahuje celou řadu institutů, které by měly tuto situaci zlepšit. Pro pana poslance Štraita mám sdělení, že předkládaná novela obsahuje institut rady zaměstnanců, a mohu zřetelně a zcela pravdivě sdělit, že tento institut rady zaměstnanců byl projednáván se sociálními partnery, s Českomoravskou konfederací odborových svazů, se svazy zaměstnavatelů, kde například Svaz průmyslu respektují tak podnikatelsky uznávané osobnosti, jako je pan Kulhánek. Toto důkladné projednávání se sociálními partnery nalezlo plnou shodu. Pokud sněmovna vezme v úvahu závažnost tohoto sdělení, můžeme předpokládat, že rady zaměstnanců, delegáti zaměstnanců a všechny další instituty, které s tím souvisejí, budou v bezprostředním období zřízeny a zajistí tak zvýšenou sociální ochranu zejména v podnicích, které jsou drobné nebo menší než střední.

Dámy a pánové, situace, kterou řešíme a která se postupně v České republice vyvíjí, je situace, která se nezdá dramatickou, která je pouze vzdáleným příslibem něčeho, co by mohlo přijít, ale žádám vás, abyste ji nepodceňovali a abyste si uvědomili, že sociální napětí se může v některých okamžicích měnit velmi prudce. Je nutné brát v úvahu to, co moderní ekonomika uznala už dávno: stabilita sociálního prostředí je jedním z rozhodujících faktorů národohospodářské efektivity.

V okamžiku projednávání připravovaných novel budeme tedy rozhodovat nejen o tom, že je správné, aby člověk, který poctivě pracoval, měl svoji mzdu chráněnou, že je správné, aby ten, kdo není schopen dostát závazkům podnikatele, z trhu zmizel, že je správné, aby ten, kdo tyto závazky porušuje vědomě a ve svůj neoprávněný prospěch, byl potrestán i prostředky trestního práva, ale budeme také rozhodovat o celkové rovnováze, o celkovém ekonomickém výkonu a o tom, zda tato situace přechodné ekonomiky a přechodného zrychleného politického a sociálního vývoje se uzavře a zda se uzavře jako vstup do běžného demokratického a standardního státu. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP