(9.12 hodin)

(pokračuje Kavan)

Právě vzhledem k těmto odlišnostem dohoda vyžaduje souhlas Parlamentu, neboť poskytuje úředníkům širší výsady a imunity než zmíněná úmluva z roku 1946, která je součástí českého právního řádu. V této souvislosti je však zapotřebí připomenout, že tyto rozdíly se objevují i v ostatních smlouvách tohoto druhu, jež OSN uzavřela s jinými státy, a jsou zcela v souladu s celosvětovým trendem přístupu k personálu organizací systému OSN.

Závěrem mi dovolte zdůraznit, že dohoda nezakládá žádná nová práva či povinnosti, pouze legalizuje daný, již padesát let existující stávající stav. Nenese s sebou žádné dodatečné nároky na státní rozpočet, a proto věřím, vážené poslankyně, vážení poslanci, že předkládanou dohodu propustíte do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zahraničních věcí České republiky panu Janu Kavanovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Tollner. Pan poslanec Pavel Tollner - ať hledím, jak hledím, tak ho nevidím. Řešení, které bychom mohli učinit, je to, že by sněmovna určila jiného zpravodaje, ale to by se musel některý dobrovolník, například předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek, přihlásit. Pan kolega Kohlíček je ochoten převzít úlohu zpravodaje, když získá příslušné podklady? Pan kolega Kohlíček. Pane kolego, jste ochoten převzít úlohu zpravodaje?

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Ano, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže já to nechám odhlasovat, protože to musí proběhnout hlasováním. Kolegyně a kolegové, v hlasování číslo 366 - vy chcete odhlásit? Já vás odhlašuji. Prosím o novou registraci. Pan kolega Kapoun má náhradní kartu číslo 2.

 

V hlasování pořadové číslo 366 rozhodneme o návrhu na určení zpravodaje, kterým by se tímto hlasováním stal pan kolega Kohlíček, kterému ještě jednou velice děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 134 pro 100, proti 25.

Takže prosím pana kolegu Kohlíčka, aby se ujal role zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o klid.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Dovolte mi, abych jenom velmi stručně, protože smlouva byla uvedena dostatečně rozsáhle…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o klid.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: …ministrem zahraničních věcí, poznamenal několik drobností, které mě zaujaly na této mezinárodní smlouvě.

Domnívám se, že je bezesporné, že zastoupení OSN v Praze tímto způsobem by mělo být zajištěno. Věc, která mně osobně není příliš jasná, je vymezení pravidel, podle kterých bude český stát financovat toto středisko. Chápu, že to vymezení nemůže být zcela konkrétní, ale mohlo by být například omezeno určitým procentem z našeho příspěvku do fondů OSN nebo nějakým podobným konkretizovaným způsobem.

Druhou připomínkou, kterou bych k této smlouvě měl, je připomínka k tomu, že existují pouze dvě originální vydání a obě dvě tato vydání jsou v angličtině. Já se domnívám, že to poněkud ztíží výklad této smlouvy pro některé naše vnitřní subjekty a že by bylo vhodné, aby i takovéto smlouvy měly svoji originální českou verzi.

Protože tato smlouva je standardní smlouvou, nevyskytují se tam žádné mimořádné doložky, doporučuji sněmovně, aby byla tato smlouva postoupena do druhého čtení a aby byla postoupena zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kohlíčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Ne. Uzavírám obecnou rozpravu, neboť se do ní nikdo nepřihlásil. Chce pan ministr využít možnosti závěrečného slova? Ne. Zpravodaj? Nechce využít možnosti závěrečného slova. Děkuji.

Takže budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Ne. Budeme tedy hlasovat.

 

V hlasování číslo 367 rozhodneme o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 147 pro 141, proti nikdo.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím tím projednávání bodu číslo 61 a jen bych ještě poděkoval panu kolegovi Kohlíčkovi, že nás dostal ze složité situace, a doufám, že předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL si zjedná pořádek.

Budeme pokračovat dále. Já vím, že předseda klubu není strážce svých členů, to já dobře znám, tuto situaci. Budeme pokračovat dále.

 

Dalším bodem je bod číslo 107, kterým je

107.
Zpráva vlády České republiky o řešení situace v nesolventních podnicích
při vyplácení mezd zaměstnancům

 

Ústní zprávu přednese předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman. Prosím, pane předsedo, abyste přistoupil k řečništi a ujal se slova. A vás, kolegyně a kolegové, prosím o klid, neboť je to bod, který byl zařazen na žádost této Poslanecké sněmovny a myslím si, že by se nejen slušelo, ale hlavně k důležitosti bodu by bylo vhodné, aby mu sněmovna věnovala dostatečnou pozornost. Ještě jednou prosím o klid.

Prosím, pane předsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP