(14.20 hodin)

(pokračuje Matulka)

Dovoluji si proto navrhnout, protože si nemyslím, že na tento návrh je zas až takový spěch, že by to muselo být hned dnes schváleno, dovoluji si tedy podat návrh na opakování druhého čtení. Domnívám se, že by velmi přispělo k vypořádání se s předloženými pozměňovacími návrhy, kdyby se k nim vyjádřil minimálně ÚPV, ale nejlépe i petiční výbor, v nějaké vazbě, třeba i na společném zasedání. Proto tento návrh podávám.

Pro případ, že by tento návrh nebyl přijat, pak alternativně navrhuji, aby tento bod byl po rozpravě nebo na konci rozpravy přerušen a aby byl ÚPV požádán o stanovisko k pozměňovacím návrhům a abychom se k tomu vrátili na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Čili rekapituluji - vrátit nebo opakovat druhé čtení, pokud by to nebylo přijato, přerušit a požádat ÚPV o stanovisko k pozměňovacím návrhům a vrátit se k tomu na příští schůzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Matulkovi. Jen bych poprosil o jednu věc. Je sporné, zda by se nám mohl ústavní zákon vracet, protože víme, že to je nesporná ústavní věc, ale není třeba o tom vést spor.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já se omlouvám - domnívám se, že všichni víme, jak jsem to myslel, že prostě Senát by to neschválil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, rozumím. Podle přihlášek nyní v rozpravě vystoupí pan kolega Benda a jako poslední, alespoň zatím, pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych provést jenom upřesnění, které jsem už provedl v minulém třetím čtení, ze kterého se to vracelo, protože jsme si s panem zpravodajem zcela nevyjasnili, jestli bereme i to třetí čtení a podobně. Tedy jenom upřesnění návrhu, který jsem já podal a který máte v tisku 171/3 pod písm. D.

Upřesňuji ten návrh takto: Prezident republiky vyhlásí referendum na základě souhlasného návrhu Poslanecké sněmovny a Senátu. K přijetí takového návrhu je zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Šlo tedy jenom o legislativně technické upřesnění, že se musí jednat o rozhodnutí komor, nikoli jenom o nějaké podpisové archy. Já jsem měl pocit, že to je zřejmé, s panem zpravodajem jsme si ale řekli, že to možná tak samozřejmé není.

K té rozpravě, která se tady rozbíhá, nechci vést argumentaci, kterou už jsme vedli mnohokrát. Připadá mi stejně zbytečné vracet návrhy zpět do výborů, protože je zcela zřejmé, že v této sněmovně prostě existují dvě odlišné koncepce, z nichž jedna říká - referendum lze přijmout ke konkrétnímu rozhodnutí v konkrétní věci, jako je vstup do Evropské unie, což je koncepce navrhovatelů, já se k ní přikláním a zastávám ji, přičemž druhá koncepce. která tu je, ta vychází z obecného zákona o referendu. Obávám se, že ani jedna z těchto koncepcí nemá v této sněmovně ústavní většinu, ale stálých vracením do výborů věc nijak neposouváme kupředu a mám dojem, že se s ní prostě musíme vyrovnat hlasováním. Nechť ti, kteří volají po obecném zákonu o referendu, schválí alespoň zákon umožňující uspořádat referendum o vstupu ČR do EU, o čemž jsem měl dojem, že v tom je široký souhlas. Není-li tedy souhlas s obecným zákonem o referendu, proč nejít cestou tohoto dílčího kroku?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Bendovi. Zatím posledním do rozpravy přihlášeným je pan kolega Zdeněk Jičínský. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené shromáždění, jenom poznámku k tomu, co říkal kolega Cyril Svoboda, který s velkou vehemencí argumentoval ve prospěch svého návrhu.

Já ten návrh podporuji, jenom mu chci říci, že jsem přesvědčen o tom, že podle ústavy lid, který je zdrojem veškeré moci, může přijímat i cestou referenda zákony, že to není třeba jenom v té omezené podobě, že by určitým způsobem dával souhlas k jisté zákonodárné iniciativě. Nechci o tom vést teď základní spor; protože to je ale problém principiální, považoval jsem za potřebné toto tady říci.

K tomu, co říkal kolega Benda - problém se myslím oproti původnímu návrhu změnil v tom smyslu, že i původní navrhovatel svůj návrh rozšířil a ustoupil od svého původního návrhu jen jednorázového referenda a dává pozměňovací návrh, aby referendum se mohlo konat i o ústavním zákoně. Takže tady jsou teď vlastně dvě koncepce, které se částečně překrývají, a bude třeba rozhodnout o tom, pro kterou se najde většina. Doufám, že se pro jednu většina najde.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Jičínskému. Fakticky ještě bude reagovat pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já chci vznést námitku proti upřesnění, které ve svém pozměňovacím návrhu předkládá pan kolega Benda, protože se domnívám, že to nelze uznat jako legislativně technické zpřesnění, že to je věcná změna, protože je samozřejmě velký rozdíl, jestliže se navrhuje jakékoli kvorum poslanců či senátorů, a jestliže něco navrhuje komora jako orgán. To jsou typově odlišné věci, jde o dost významnou a velikou změnu. Proto vznáším námitku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, to patří do rozpravy ve třetím čtení, takže k tomu pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, že ještě jednou vystupuji, ale připadá mi to zcela nekorektní, co teď pan kolega Matulka udělal, protože já jsem tuto změnu vznášel v minulém třetím čtení. Tehdy proti ní nikdo neprotestoval, tehdy proti ní neprotestoval pan zpravodaj, bylo to bráno jako změna, která vyplývá z logiky návrhu. Nepochybně jsem nic jiného nechtěl, přečtěte si stenozáznam, s čím jsem vystupoval, nepochybně jsem nic jiného nechtěl. Vznikla výkladová otázka mezi mnou a panem zpravodajem, jak se to dá vykládat. Mezitím proběhlo opakované druhé čtení, a pak tedy říkám, že je docela nefér od pana kolegy Matulky, že toto zpřesnění zpochybní v opakovaném třetím čtení. To ať se na mě nikdo nezlobí, a já trvám na tom, aby tento eventuální spor rozhodla sněmovna.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, sněmovna nepochybně je arbitrem pro takovéto spory, ale já se musím přiklonit trošku k tomu, že tato námitka měla být vznesena při minulém třetím čtení, protože to, co zná jednací řád na vrácení do druhého čtení, je přesně z těch důvodů, aby když se ukáže, že něco není možno opravit ve třetím čtení, bylo tedy možno vrátit do druhého čtení a tam tuto úpravu vznést. Dělali jsme to tak v několika minulých případech. Nicméně námitka zde je a o námitce bude zapotřebí hlasovat.

Já tedy končím rozpravu, protože se do ní nikdo nehlásí, ani jsem nezaznamenal, že by někdo vznášel námitky proti jiným legislativně technickým návrhům, které padly v rozpravě, a první, o čem bychom měli hlasovat, je - když se mnou bude souhlasit pan zpravodaj - pouze uznání či neuznání námitky pana kolegy Matulky k tomu zpřesnění, které uváděl pan kolega Benda, zda tedy je či není přípustné. Pan zpravodaj souhlasí.

Kdo souhlasí s námitkou pana kolegy Matulky, nechť v hlasování pořadové číslo 328 vysloví kladně. Pouze prosím o stanovisko pana navrhovatele. Navrhovatel ponechává sněmovně na vůli, zpravodaj nesouhlasí s námitkou.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 328 a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 186 pro bylo 69, proti 92, námitka nebyla schválena.

 

Nyní tedy prosím pana navrhovatele, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem, má k tomu právě v tuto chvíli příležitost.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nezbývá mi v tuto chvíli, než doufat, že dnešní den je posledním dnem, kdy se Poslanecká sněmovna návrhem o referendu zabývá. Po mnoha hodinách konzultací, které byly na toto téma vedeny a na tuto tematiku schváleny, jsem přesvědčen, že kombinací několika pozměňovacích návrhů dojdeme k výsledné podobě, která je ještě přijatelným kompromisem pro drtivou většinu této Poslanecké sněmovny a která umožní konat zejména to referendum, které já považuji za absolutně prioritní, a to je referendum o vstupu ČR do EU.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP