(15.20 hodin)

(pokračuje Pešán)

Snaží se částečně řešit problém, který narůstá a je vyvoláván klasickým střetem zájmů, kdy na jedné straně stojí stát se svou deklarovanou ochranou některých živočichů, což činí ve veřejném zájmu, a na druhé straně jsou to vlastníci různých hospodářství, kterým tyto živočichové způsobují nikým nehrazenou ekonomickou újmu. Tento stav pak v praxi logicky navozuje situaci, že chránění živočichové jsou paradoxně naprosto nelegitimně vybíjeni.

Jen pro srovnání, podle údajů Ministerstva zemědělství se výše škod způsobená rybářům vydrou, kormoránem, volavkou a minkem za rok 1998 odhaduje na 164 mil. Kč. I když lze s tímto číslem samozřejmě polemizovat, rozhodně se skutečnost nebude příliš lišit. Tento návrh počítá s náhradou ve výši asi 14 mil. Kč.

Vítám tuto předlohu jako snahu začít tento problém řešit a zároveň předpokládám, že finanční požadavky směřované na státní pokladnu urychlí řešení tohoto problému komplexně, že se shodneme na tom, že koncepční je pečovat o krajinu jako celek a udržovat jednotlivé druhy v rozsahu nejen ekologicky, ale i ekonomicky únosném, a nikoli preferovat vybrané druhy, mnohdy nepůvodní, bez ohledu na reálné ekologické skutečnosti.

Doufám, že budeme diskutovat o tom, zda organismy, které jsou rozhodující pro výši škod, jež by měly být hrazeny ze státního rozpočtu, mají či nemají mít stávající rozsah ochrany, a že budeme diskutovat i o tom, co ještě je ve veřejném zájmu a co již jde proti němu.

Dámy a pánové, podporuji, aby návrh zákona prošel do druhého čtení, zároveň bych chtěl požádat, aby byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a aby lhůta k jeho projednávání byla prodloužena.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Slovo má pan poslanec Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, návrhem zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy se stát dobrovolně hlásí k povinnosti hradit v určitém rozsahu škody způsobené těmito živočichy na majetku a zdraví právnických a fyzických osob. Stát se tak rozhodl zejména proto, aby reagoval na volání po likvidaci těchto živočichů a předcházel tak jejich vybíjení. Stát se tímto návrhem zákona přihlásil k zásadě, že nařizuje-li ochranu živočichů, kteří působí škody na straně jedné, musí hradit škody, které způsobují na straně druhé.

Zvláště chráněných živočichů způsobujících škody je v ČR vyjmenováno v tomto zákoně jen sedm. Z toho největší škody způsobuje na chovech ryb vydra říční a kormorán velký. Lze polemizovat s výší udávaných škod zejména u kormorána velkého, kde největší škody ani tak nezpůsobují kormoráni, kteří u nás hnízdí, jako spíše kormoráni, kteří k nám přelétávají z jiných hnízdišť mimo naši republiku. Proto i odhadovaná škoda ve výši dvou milionů Kč je minimální.

Přehodnocení otázky zvláštní ochrany u kormorána velkého a vydry je však věcí jiné zákonné vyhlášky či předlohy.

Polemizovat je možno také s názorem, že na vstup příslušných orgánů podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád a poškozený se musí domáhat náhrady škody v případě sporu u soudu.

Tyto mnou uváděné připomínky však lze uplatnit v pozměňovacích návrzích při projednávání ve druhém čtení. Podle mého názoru je možno propustit zákon do druhého čtení a sněmovnu o to žádám. Zároveň se přikláním k názoru, aby projednávání této zákonné předlohy bylo přikázáno zemědělskému výboru. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se ještě dále někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu? Do rozpravy se hlásí pan poslanec Grůza. Má slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já velmi vítám, že konečně máme na stole předlohu, která uvažuje o náhradě škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Jako člen podvýboru pro rybářství, myslivost a včelařství jsem měl možnost se podrobně seznámit se škodami, které jsou způsobovány např. na rybích osádkách chráněnými živočišnými druhy, ať již vydrou, kormoránem nebo volavkou - které se však tento zákon netýká.

Domnívám se, že tento zákon má některá úskalí, která je třeba řešit. Úskalí vidím především v aplikaci tohoto zákona. Domnívám se, že například výše škod, o které uvažuje ministerstvo v rozpočtu, to je asi 10,6 mil. Kč na rybí osádky na úhradu škod způsobených vydrou a kormoránem, je naprosto nedostatečná. Jestliže podle studie, kterou zpracoval Český rybářský svaz v roce 1998 na objednávku Ministerstva zemědělství, se zjistilo, že tyto škody jsou odhadovány na 165 mil. Kč, pak tato výše je skutečně naprosto nedostatečná.

Zde se dostáváme k jablku sváru, které nás zřejmě čeká, a to je způsob prokazování náhrady a zjišťování, jak je škoda vlastně velká. Zde se zásadním způsobem liší názory Ministerstva životního prostředí a názory odborné veřejnosti rybářské. Zde vidím do budoucna největší problém při aplikaci tohoto zákona. Velmi se obávám toho, abychom nepřijali normu, kterou stanovíme, že chceme odškodňovat škody způsobené chráněnými živočichy, a přitom zde neměli metodiku, která bude podrobně projednána jednak s Ministerstvem životního prostředí, ale také za účasti právě těch, kterých se týká, tzn. Českého rybářského svazu. To je moje zásadní prosba k předkladatelům tohoto zákona, aby v dohledné době předložili pokud možno reálný pohled, reálnou metodiku, jakým způsobem budou posuzovány škody způsobené chráněnými živočichy.

Také já doporučuji, aby tento zákon prošel do druhého čtení. Předpokládám, že některé z věcí, o kterých jsme zde hovořili, budou ve druhém čtení odstraněny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grůzovi. Další přihlášky do rozpravy nemám. Končím rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že návrh na vrácení ani na zamítnutí nezazněl, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Odhlašuji vás a prosím o novou registraci.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pan poslanec Grüner navrhl projednání v zemědělském výboru.

 

V hlasování pořadové číslo 175, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 tento návrh byl přijat, když ze 102 přítomných se 94 vyslovilo pro, 5 proti.

 

V hlasování pořadové číslo 176, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s projednáváním tohoto návrhu ve výboru zemědělském. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 tento návrh byl přijat, když ze 103 přítomných hlasovalo 67 pro, proti 25.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru zemědělskému.

 

Dalším bodem je - prosím, hlásí se pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Omlouvám se, paní předsedající, přikázání zemědělskému výboru jsem navrhoval i já, ale zároveň jsem žádal o prodloužení lhůty na projednávání. Omlouvám se, jestli to nezaznělo dostatečně hlasitě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP