(Jednání opět zahájeno 14.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme pokračovat v odpolední části jednání.

V tuto chvíli žádám předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě, volby člena prezidia Fondu národního majetku České republiky a volby členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvního kola třetí volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě (bod 87).

Bylo vydáno 168 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 167 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Milana Cabrnocha bylo odevzdáno 50 hlasů, pro poslance Josefa Janečka byly 73 hlasy a pro poslankyni Taťanu Jirousovou byl odevzdán 31 hlas. Konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen předseda vyšetřovací komise a do druhého kola postupují pánové poslanci Milan Cabrnoch a Josef Janeček.

 

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s prvním kolem třetí volby člena prezidia Fondu národního majetku České republiky (bod 88).

Bylo vydáno 168 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 165 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta byly odevzdány 104 hlasy. Konstatuji, že v prvním kole byl Jiří Václavek zvolen členem prezidia Fondu národního majetku České republiky. Zvolenému blahopřeji.

 

Dovolte mi, aby vás seznámil s výsledky prvního kola druhé volby členů Rady státního fondu kultury České republiky (bod 89).

Bylo rozdáno 168 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 166 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Jiřího Krejčíka byl odevzdán 61 hlas, pro pana Jana Krista bylo odevzdáno 69 hlasů, pro pana Vladimíra Líbala byl odevzdán 61 hlas a pro pana Jaroslava Matouška byl odevzdán 51 hlas. Konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola pak postupují pánové Jiří Krejčík, Jan Krist, Vladimír Líbal a Jaroslav Matoušek.

Současně mi dovolte oznámit vám, že druhé kolo volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě a druhé kolo volby členů Rady Státního fondu kultury České republiky proběhne příští středu 8. prosince bezprostředně před vyhlášením polední přestávky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Dalším bodem je

 

109.
Vládní návrh zákona, kterým mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 385/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Miloš Kužvart a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Rudolf Tomíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 385/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan ministr Kužvart se hlásí do rozpravy ke třetímu čtení.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážená paní předsedající, úvodem bych shrnul výsledek jednání druhého čtení tohoto zákona a stanovisko předkladatele souhrnně.

Se všemi pozměňovacími návrhy, ať už byly podány ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, nebo ve výboru pro evropskou integraci, souhlasíme. Zároveň souhlasíme i s těmi pozměňovacími návrhy, které podali poslanci Jan Zahradil a Josef Mandík a poslanec Vlastimil Aubrecht. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak, proto rozpravu končím. Pan ministr pravděpodobně přednese své závěrečné slovo k rozpravě. Prosím tedy pana zpravodaje o případné závěrečné slovo. Potom ho prosím, aby oznámil, jakým způsobem budeme hlasovat, a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Paní předsedající, dámy a pánové, nemám závěrečné slovo, neboť si myslím, že pan ministr již řekl vše. Víme dobře, že se jedná o technickou normu, která je předmětem této novely. Domnívám se, že bude rozumnější přistoupit hned k hlasování.

Veškeré pozměňovací návrhy k této novele jsou shrnuty v parlamentním tisku 385/3, je to pod A až E. Protože jsem kontroloval veškeré návrhy, které tam jsou uvedeny, domnívám se, že můžeme hlasovat o všech postupně zvlášť, kromě jednoho případu se žádný pozměňovací návrh nepřekrývá. Pouze u bodu 21, pokud to vezmeme, že budeme postupovat od písmene A a od bodu 1, u písmene A u bodu 21 bych si dovolil přeskočit na pozměňovací návrh uvedený pod písmenem E, číslice 1, neboť tento pozměňovací návrh, pokud by byl přijat, automaticky ruší navržený bod 21. Jinak můžeme klidně pokračovat dále. To je z mé strany vše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Myslím si, že bude procedurálně správné, když o návrhu na způsob hlasování dám v tuto chvíli hlasovat.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 158, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem o způsobu hlasování k tomuto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 135 vyslovilo 124 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjadřoval.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Pokud otevřeme mnou výše citovaný tisk 385/3, vidíme před sebou pod písmenem A pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Až do bodu 19 se jedná o každý bod zvlášť. Dovolím si v této chvíli navrhnout, pokud nebudou námitky, společné hlasování o bodu 1 až 19.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud nebudou námitky, učiníme tak. Pane zpravodaji, měl jste tento návrh přednést v navrhovaném pořadu. Pokud nejsou námitky, budeme hlasovat o bodu 1 až 19 tohoto návrhu. Žádné námitky jsem nezaznamenala. Prosím o stanoviska. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 159 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 143 pro vyslovilo 138 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP