(12.40 hodin)

Poslanec Jan Vidím: V dalším hlasování rozhodneme o zařazení poslance Jiřího Havlíčka do výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 155 jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen, když se z přítomných 158 pro vyslovilo 150, proti jeden.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Konečně v posledním hlasování rozhodneme o tom, zda pan poslanec Jiří Havlíček bude zařazen do stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 156. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen, když se pro něj z přítomných 158 pro vyslovilo 146, proti jeden.

 

Nemýlím-li se, pane předsedo, u tohoto bodu již není, o čem hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano. Je možné konstatovat, že Poslanecká sněmovna vzala na vědomí rezignaci Miroslava Kalouska na členství ve výboru pro obranu a bezpečnost a na členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Vojenské obranné zpravodajství a dále pak Poslanecká sněmovna zařadila poslance Josefa Janečka do organizačního výboru a poslance Jiřího Havlíčka do výboru pro obranu a bezpečnost a do stálé komise Poslanecké sněmovny pro vojenské obranné zpravodajství.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní se můžeme věnovat dalším bodům, které již vyžadují tajnou volbu. Jde nejprve o bod 87, kterým je

 

87.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra
Fakultní nemocnice v Ostravě

 

Opět prosím pana předsedu Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, máme před sebou volební evergreen. Na 15. a 17. schůzi Poslanecké sněmovny nebyl, a to ani v první, ani ve druhé volbě, zvolen předseda vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě. Dnes máme na pořadu první kolo třetí volby.

Ve stanovené lhůtě byli poslaneckými kluby navrženi tito kandidáti: Cabrnoch Milan, ODS, Janeček Josef, KDU-ČSL, Jirousová Taťána, KSČM.

Pokud jde o způsob volby, tak jednací řád stanoví volbu tajným hlasováním. Hlasovací lístky jsou připraveny, doporučuji však, pane předsedající, abychom nejprve vyčerpali celý volební blok, a pak tajné volby vyhlásili najednou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Prosím, aby se přečísloval bod 87 na světelné tabuli. Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Uzavírám rozpravu. Nehlásí se nikdo. Přerušuji projednávání bodu 87 a přicházíme k bodu 88.

Bodem 88 je

 

88.
Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

 

Opět prosím předsedu volební komise pana Jana Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, předseda Poslanecké sněmovny obdržel 23. listopadu tohoto roku dopis předsedy vlády Miloše Zemana s návrhem vlády na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky. Tento dopis byl předán všem poslaneckým klubům, a to 24. listopadu tohoto roku.

Za člena prezidia byl navržen Jiří Václavek. V tomto případě zvláštní zákon stanoví způsob volby tajným hlasováním. Volba je technicky připravena. Hlasovací lístky jsou ověřeny, přesto však předpokládám, že bude zahájena až po ukončení rozpravy ke všem volebním bodům.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu, protože se nikdo nehlásí. Přerušuji bod 88 a přecházíme k bodu 89.

 

Bodem 89 je

 

89.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Opět prosím předsedu volební komise pana Jana Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, na 15. schůzi Poslanecké sněmovny jsme zvolili 9 členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Podle zákona 241/1992 Sb. může mít tato rada až 13 členů, které navrhuje ministr kultury. Pan ministr Dostál předložil 16. listopadu tohoto roku volební komisi návrhy na členy Rady Státního fondu kultury ČR.

Navrženi jsou: Jiří Krejčík, Jan Krist, Vladimír Líbal a Jaroslav Matoušek.

Zvláštní zákon v tomto případě způsob volby nestanoví. Protože však na 15. schůzi Poslanecké sněmovny proběhla volba devíti členů tohoto fondu tajně, volební komise doporučuje také dnes provést tajnou volbu. Tajná volba je technicky připravena, hlasovací lístky jsou ověřeny a je možné po uzavření rozpravy k tomuto bodu zahájit tajnou volbu ke všem třem volebním bodům.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi volební komise Janu Vidímovi. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu uzavírám. Přerušuji bod 89.

Kolegyně a kolegové, než si stanovíme lhůty a půjdeme k urnám, tak bych se ještě chtěl dohodnout, protože se množí dotazy, jak to bude vypadat dnes odpoledne. Můj návrh, který bych chtěl v tuto chvíli podrobit hlasování, se týká toho, abychom v odpolední části našeho programu projednali tři body, které se týkají zákonů. Včera jsme si schválili, že první bod by měl být dnes odpoledne zákon o chemických látkách, poté bych doporučoval projednat ještě dva zákony, které by neměly být příliš konfliktní. Je to bod 56, bod 57, geologické práce a náhrady škod způsobených chráněnými zvířaty. Jsou to body pana ministra životního prostředí Miloše Kužvarta. Poté bych navrhoval zařadit blok mezinárodních smluv, protože si myslím, že dnes odpoledne po 15. hodině začínat přiznání majetku, případně dluhopisový program, by asi nebylo nejschůdnější.

Doporučuji, abychom v tuto chvíli odhlasovali, že po polední přestávce se nejprve budeme věnovat bodu 109, zákon o chemických látkách, potom bod 55 a poté bod 56. Potom blok mezinárodních smluv. K tomuto procedurálnímu návrhu pan kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se zeptat pana předsedajícího, co je to bod 109. Ten totiž ve schváleném pořadu programu vůbec nemáme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, tento bod jsme zařadili v průběhu schůze, tudíž ho ani ve schváleném programu mít nemůžete, protože zřejmě nemáte aktuální program. Bod 109 je třetí čtení tisku č. 385. Zákon o chemických látkách, třetí čtení.

Pan kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Ale v tomto případě bod musel být v původním návrhu zařazen pod určitým jiným bodem, a ne pod bodem 109.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ne, pane kolego, mýlíte se. Tento bod nebyl vůbec zařazen na program schůze. Zařadili jsme jej včera v průběhu jednání schůze sněmovny.

Procedurální návrh je zřejmý. Apeloval bych velice důrazně na všechny z vás, kteří nemáte nezbytně nutné důvody někdy kolem 15.30 hodin odjíždět, abyste zde zůstali, aby bylo možné schválit alespoň nějaké množství mezinárodních smluv. Nebude-li Poslanecká sněmovna schopna v tu chvíli se usnášet, samozřejmě že předsedající odpolední část jednání přeruší.

 

Návrh je zcela zřejmý a schválíme jej nebo neschválíme v hlasování pořadové číslo 157. Toto zahajuji.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 159 pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Náš odpolední program je zřejmý a nyní vyhlašuji lhůtu na vydávání hlasovacích lístků do 13.05 hodin a schůze sněmovny bude pokračovat po polední pauze ve 14.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP