(12.30 hodin)

(pokračuje Grégr)

Proto byla navržena drobná novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jejímž cílem je sjednocení přístupu k problematice veškerého hotově baleného zboží jedním právním předpisem, a to zákonem o metrologii.

Nedostatkem dosavadní právní úpravy je dále to, že jde o zákon z doby československé federace. Pro transformaci tohoto federálního předpisu na podmínky České republiky, zejména z hlediska institucionálního, byla v roce 1992 zvolena forma nepřímé novely uskutečněná zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. S cílem dosáhnout větší přehlednosti platného zákona proto návrh řeší i tyto otázky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám a dovolím si požádat o váš blahosklonný přístup k tomuto návrhu a tím požádat o propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji velice ministrovi obchodu a průmyslu panu Grégrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan Eduard Vávra. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy, pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb.¨, o metrologii, dále pak zákon č. 110/1997 Sb. a zákon č. 20/1993 Sb., ve znění zákona č. 22/1997 Sb., je zpřesněním a doplněním a jsou tím vytvořeny podmínky z hlediska metrologie pro vstup ČR do EU.

Novelu lze rozdělit do několika částí, které stručně uvedu. Jsou zde úpravy legislativního typu, jako např. změna názvů platných do roku 1992, změny související s platností československých technických norem apod. Dále je zde sjednocení požadavků EU na měřidla. Zde jde o transparentní převzetí směrnic technického charakteru do budoucích vyhlášek MPO. Tyto mají být převzaty nejpozději do roku 2001.

Zde bych chtěl uvést požadavek, aby byl předložen písemný materiál, ve kterém bude uvedeno, o které směrnice jde a kdy budou vydány Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to s časovým harmonogramem. Tento seznam požaduji před druhým čtením.

Dále je doplněna oblast metrologie, a to o tzv. hotově balené zboží se značkou "e". Zavedení má opční charakter a týká se to širokého spektra výrobků.

Novela se týká technických požadavků na jednotlivé skupiny měřidel, která mají charakter stanovených měřidel, úpravy práv a povinností výrobců a dovozců s hotově baleným zbožím a jeho označování mezinárodně uznávanou značkou "e", a dále odstranění nedostatků právní úpravy.

Navrhuji proto propustit tuto novelu do druhého čtení a případné úpravy je možno vyjádřit pozměňovacími návrhy v rámci druhého čtení. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Vávrovi. Bylo to bouřlivé. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Ne, uzavírám obecnou rozpravu, neb se nikdo nepřihlásil.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Ne.

 

V hlasování pořadové číslo 152 - já vás pro jistotu odhlásím, prosím, zaregistrujte se - rozhodneme o návrhu na přikázání hospodářskému výboru.

Hlasování zahajuji a ptám se, kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 124 pro 117, proti dva. Návrh byl přijat.

 

Návrh na zkrácení či prodloužení lhůty nezazněl. Konstatuji že tento vládní návrh byl přikázán výboru hospodářskému, a končím projednávání bodu 55.

Nyní, kolegyně a kolegové, v souladu se schváleným pořadem přistoupíme k bloku voleb. První bod, kterým se budeme zabývat je bod č. 86, kterým je

 

86.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím a informoval nás o návrzích na změny ve složení orgánů sněmovny, které byly předloženy komisi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě přijala volební komise jediný návrh, a to poslaneckého klubu KDU-ČSL, který navrhl, aby Poslanecká sněmovny vzala na vědomí rezignaci poslance Miroslava Kalouska na členství ve výboru pro obranu a bezpečnost a současně na členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství.

Dále pak poslanecký klub KDU-ČSL navrhuje zvolit poslance Josefa Janečka členem organizačního výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Josefu Luxovi, poslance Jiřího Havlíčka členem výboru pro obranu a bezpečnost na uvolněné místo po poslanci Kalouskovi a dále poslance Jiřího Havlíčka za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství na uvolněné místo po poslanci Kalouskovi.

Zákon č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a zvláště pak jeho prvá příloha - volební řád - stanoví, že změny v ustavených výborech lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Ačkoliv jednací řád Poslanecké sněmovny explicitně nestanoví způsob volby, na 7. schůzi Poslanecké sněmovny změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny probíhaly veřejným hlasováním. Z toho důvodu navrhuji, aby volba proběhla veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech.

Doporučuji, aby byla vedena společná rozprava jak k rezignacím, tak i k navrženým kandidátům, a poté aby Poslanecká sněmovna nejprve vzala na vědomí předložené rezignace, a to nejlépe najednou, a poté aby o kandidátech na volbu za členy orgánů Poslanecké sněmovny hlasovala o každém zvlášť.

Vážený pane předsedající, žádám vás, abyste otevřel k tomuto rozpravu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Hlásí se pan kolega Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, dovolte, abych se vaším prostřednictvím zeptal pana poslance Havlíčka, který je nový mezi námi, jestli byl seznámen od svých kolegů o tom faktu, že bude-li zvolen jako člen stálé komise pro kontrolu činnosti VOZ, že bude muset podle zákona č. 148/98 Sb. absolvovat náročné prověrky na stupeň "Přísně tajné".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vyřizuji. Pan kolega Havlíček může, ale nemusí reagovat. Chce reagovat, takže vás vyzývám, pane kolego, přistupte k řečništi, a zároveň vás na tomto místě poprvé vítám.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Dámy a pánové, pane předsedající, všechny vás tady zdravím poprvé z tohoto místa a panu poslanci sděluji, že jsem byl seznámen se vším, co je k tomu příslušné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo dále do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám. Takže prosím nyní předsedu volební komise, aby řídil hlasování, respektive volby.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, budeme tedy nejprve hlasováním en bloc rozhodovat o rezignacích poslance Miroslava Kalouska na členství za prvé ve výboru pro obranu a bezpečnost a za druhé ve stálé komisi PS pro kontrolu VOZ.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu, resp. o těchto dvou návrzích rozhodneme v hlasování pořadové číslo 153. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 152 pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím tedy o předložení dalšího návrhu.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o zařazení poslance Josefa Janečka do organizačního výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 154. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen, když z přítomných 156 se pro vyslovilo 143, proti dva. Návrh tedy byl přijat. Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP