(12.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Kolegové, prosím vás velice důrazně, abyste nechali pracovat ty, co pracovat chtějí.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, z pověření vlády předkládám Poslanecké sněmovně k projednání vládní návrh novely zjednodušeně řečeno katastrálního zákona. Hlavním důvodem předložení tohoto návrhu je umožnit další vedení katastru nemovitostí s pomocí zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí a vytvořit právní rámec pro převod údajů katastru nemovitostí z papírové do digitální formy. Významným přínosem novely také bude, že umožní poskytování aktuálních informací z katastru nemovitostí dálkovým přístupem pomocí počítačové sítě, což povede k výraznému zrychlení a větší spolehlivosti poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Kromě toho jsou navrhována některá zpřesnění stávajícího zákona, která by měla vést k jednoznačnému právnímu výkladu a k bezproblémové aplikaci katastrálního zákona.

Novela katastrálního zákona se stala naléhavou v současné době, kdy byl ukončen převod písemných informací katastru nemovitostí do počítačového prostředí a vrcholí realizace projektu zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí. Tento systém významně zvýší kapacitu databází, překoná počítačový problém roku 2000, zvýší komfort pro uživatele a zejména umožní poskytování údajů z katastru nemovitostí vzdáleným přístupem po síti internetu. Zdokonalený informační systém katastru nemovitostí tak přispěje k rozvoji ekonomiky, zejména trhu s nemovitostmi a hypotečním úvěrováním, ke zvýšení transparentnosti ekonomického prostředí a k podpoře výkonu veřejné správy.

Navrhovaná novela katastrálního zákona též prohloubí slučitelnost stávající právní úpravy obsažené v katastrálním zákonu se směrnicí č. 95/46 EC Evropského parlamentu a Rady z 24. října 1995, o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních dat a na volný pohyb osobních dat.

Ctěná sněmovno, proto vás žádám, abyste zákon propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Prosím nyní zpravodajku paní kolegyni Nedvědovou, aby se chopila své úlohy. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, v roce 1993 byla na základě usnesení vlády zpracována koncepce digitalizace katastru nemovitostí. V rámci této koncepce je převáděn katastrální operát z klasických informačních médií do podoby zpracovatelné informační technikou. Mělo by také dojít k odstranění problematické zjednodušené evidence.

Předkládaná novela katastrálního zákona řeší vytvoření právního rámce právě pro převod údajů katastru do digitální formy. Tato potřeba byla mimo jiné zmiňována v hodnotící zprávě Evropské unie v kapitole zemědělské politiky.

Dalším aspektem je i slučitelnost právní úpravy v katastrálním zákonu se směrnicí - jak již říkal pan ministr - č. 95/46 Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995. Rozsah slučitelnosti bude závislý na podobě zákona o ochraně osobních údajů v informačních systémech, který již prošel prvním čtením a byl projednán v petičním výboru.

Celkově se jedná o potřebnou technickou normu, a proto doporučuji sněmovně, aby propustila návrh novely katastrálního zákona do druhého čtení, a navrhuji projednání v zemědělském výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Nedvědové. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Uzavírám obecnou rozpravu, nikdo se nepřihlásil. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Budeme rozhodovat o návrhu na přikázání. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 151 rozhodneme o návrhu na přikázání zemědělskému výboru.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 118 pro 116, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Návrh na zkrácení či prodloužení lhůt nezazněl, takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru. Končím projednávání bodu 54.

 

Myslím kolegyně a kolegové, že bychom ještě mohli zvládnout bod 55, kterým je

 

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a zákon č. 20/1993 Sb.,
o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie
a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
/sněmovní tisk 432/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh stručně uvede ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nevím, kde pan předseda přišel na to, že to uvedu krátce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Protože vás znám, pane kolego.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Je to norma obsáhlá, takže bych byl rád, kdybych v úvodním slovu odpověděl na všechny případné dotazy a tím zkrátil průběh debaty.

Ještě jednou: Paní poslankyně, páni poslanci, jedná se opět o ryze technickou normu. Nutnost novely zákona č. 505/90 Sb., o metrologii, vyplynula prioritně ze závěrů screeningu ke kapitole "Volný pohyb zboží", který se konal v červnu 1998 v Bruselu a kde se ČR mimo jiné zavázala k převzetí celkem 26 směrnic Rady Evropského společenství, stanovujících především detailní technické požadavky na měřidla, na způsoby provádění metrologické kontroly hotově baleného zboží a některé další požadavky týkající se tzv. všeobecné metrologie, např. měřicích jednotek.

Z analýzy obsahu těchto směrnic vyplynulo, že nejúčinnější formou implementace jsou prováděcí vyhlášky k zákonu, a proto se navrhuje doplnění zákona o příslušné zmocnění Ministerstva průmyslu a obchodu k vydání těchto vyhlášek. Chtěl bych upozornit na to, že Evropská unie velice ocenila práci ministerstva průmyslu v tomto směru. S ohledem na to by bylo nutno do návrhu zákona doplnit a zpřesnit odpovídajícím způsobem povinnosti výrobců a dovozců měřidel a povinnosti orgánů státní správy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás musím přerušit. Kolegyně a kolegové, prosím o trochu větší pochopení pro ty, co chtějí poslouchat. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Problematika hotově baleného zboží upravená směrnicemi Rady Evropského společenství v oblasti metrologie, které platí pro hotově balené zboží v Evropské unii obecně, je v České republice dosud řešena pouze zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a předpisy vydanými k jeho provedení, a to jen pro oblast potravin. Pro ostatní druhy hotově baleného zboží není tato problematika v našem právním řádu doposud upravena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP