(12.10 hodin)

(pokračuje Doktor)

Je určitě i chybou, že samotné složky doposud působící v nedefinovaném integrovaném záchranném systému už ve vzájemné spolupráci došly mnohem dál, než předpokládá současné znění zákona. A protože návrh zákona přináší řadu odpovědí na to, jaké zvolila vláda pojetí při formulaci obsahu zákona o integrovaném záchranném systému a civilním nouzovém plánování, dovolte, abych i já uvedl ještě několik otazníků, na které budeme muset hledat odpovědi.

Podle mého soudu návrh zákona naplňuje integrovaný záchranný systém především jako instituci. A jsem stále přesvědčen o tom, že pojetí zákona o integrovaném záchranném systému je především povinností všech složek integrovaného záchranného systému komunikovat a vést je ke spolupráci. Proto zařazení další instituce vnímám jako zdroj možných konfliktů a nedorozumění a kompetenčních sporů.

Zákon je velmi úzce spjat se zákonem o obcích, a víme, že se nacházíme v čase, kdy sněmovna bude projednávat velmi náročnou a obsáhlou složku reformy veřejné správy. A protože veřejná správa je v návrhu zákona o IZS a její výkon velmi úzce spjat s rolí okresních úřadů, myslím si, že bude velmi důležité sledovat velice detailně vývoj reformy veřejné správy a osud okresních úřadů, protože si nedovedu představit situaci, kdy bychom na základě našich rozhodnutí omezili výkon nebo omezili dobu existence okresních úřadů jako základního stavebního kamene výkonu veřejné správy a ponechali návrh zákona o IZS v současném tvaru.

Návrh zákona uvádí termín záchranného sboru a bohužel nedává konkrétní odpovědi na představy o tom, co si máme pod Záchranným sborem ČR představit.

Jako chybu současného pojetí zákona vnímám malé zapojení občanských sdružení při využití, při sanaci a likvidaci ohrožení obyvatel a majetku. Je to jeden z důvodů, které mě vedly k návrhu na přesunutí bodu jednání o samostatném návrhu zákona o horské službě. Vůbec nepochybuji o významu činnosti občanských sdružení a možnosti jejich zapojení v roli IZS. A proto si myslím, že kdybychom dokázali daleko více zainteresovat přímou spolupráci ve formulaci zákona a paragrafovaného znění, že bychom předešli zbytečným ambicím na předkládání samostatných zákonů a podtrhli tím zakotvení a význam občanských sdružení, jako jistě jsou horské služby, jako jistě jsou vodní záchranné služby, atd., v naší společnosti.

Musím říci, že návrh zákon bohužel neřeší velmi citlivou otázku samotného výkonu IZS, a to je přeshraniční spolupráce. A to je velký problém, který se budeme muset pokusit odstranit, protože obecní úřady, hasičské záchranné sbory, rychlá zdravotní pomoc v místech, kde působí, už dokázaly tyto věci vyřešit smluvními vztahy, které bohužel jsou na hraně zákona a mnohdy i za hranicí zákona. A bojím se situace, kdy by došlo při nasazení těchto sil, nasazení lidského potenciálu a finančních výdajů k tomu, že by byla způsobena škoda za hranicí naší republiky na území cizího státu, že bychom byli konfrontováni se situací, kdybychom takto způsobili velké majetkové újmy anebo újmu na životě příslušníků cizího státu na jejich území.

Pan kolega Koháček tady naprosto správně uvedl řadu konfliktů s Ústavou ČR. A proto bych se tomuto tématu nerad podrobně věnoval a dovolil bych si na závěr svého vystoupení říci poslední námět k zamyšlení v průběhu zhruba tříměsíčního odročení, kdy jistě budeme detailně pracovat nad návrhem zákona.

Mám pocit, že IZS, má-li být funkčním mechanismem, musí mít také průhledné financování. A dosavadní způsob financování jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, stejně jako těch nových, nesluší této představě, a myslím si, že by prospělo samotnému zákonu o IZS, kdyby z jeho znění vycházelo naprosto průhledné financování jednotlivých jeho složek, které by umožnilo efektivní přípravu složek a efektivní kontrolu jejich výkonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Michalu Doktorovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám.

Nyní bude mít možnost vystoupit ministr vnitra ČR pan Václav Grulich se závěrečným slovem. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, nebude toho mnoho. Už předem jsem vyslovil ochotu prodloužit lhůtu projednávání do předložení zákona o záchranném sboru.

K poznámkám pana poslance Doktora o zabezpečení výpomoci přeshraniční spolupráce při katastrofách bych chtěl říci, že tato záležitost je ošetřena mezinárodními smlouvami s jednotlivými hraničními, ale ne vždy pouze hraničními státy. Jsou to smlouvy o vzájemné výpomoci při katastrofách a živelních pohromách, které buď máme uzavřeny se všemi okolními státy, nebo s posledními státy - myslím, že už je to jenom jeden - se smlouvy dopracovávají a jsou vlastně těsně před podepsáním. V tomto zákonu musí být samozřejmě zdůrazněna návaznost na tyto smlouvy, ale ošetření je tam v rámci mezinárodních smluv.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra ČR panu Václavu Grulichovi. Nyní vystoupí zpravodaj pan kolega Jan Žižka se závěrečným slovem a na závěr zrekapituluje návrhy. Prosím.

 

Poslanec Jan Žižka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mé závěrečné slovo bude krátké. Vystoupili čtyři kolegové, zazněly dva návrhy. A dovolil bych si pouze okomentovat to, že po konzultaci se znalci jednacího řádu si vás dovoluji požádat o to, abyste podpořili návrh pana kolegy Václava Franka, který má oporu v § 63 odst. 1, a to návrh na odročení, který je podle mého názoru i po konzultaci s navrhovatelem přesnějším řešením než můj návrh. A protože už nemám nyní možnost ho stáhnout, proto vás prosím o podporu tohoto návrhu.

To je všechno k této záležitosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, jediný návrh, který je v tuto chvíli možné hlasovat, je tedy návrh podle § 63 odst. 1 bodu 1 na odročení projednávání tohoto návrhu zákona do doby - a teď specifikujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Žižka: Do doby předložení návrhu zákona o Záchranném sboru ČR a novely zákona o požární ochraně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Návrh je zřejmý a rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 150. Rozuměl jsem stanovisku ministra vnitra, že souhlasí s tímto návrhem? (Souhlas.) Je tomu tak. Souhlasí pan zpravodaj? (Souhlas.) Pan zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když z přítomných 179 bylo pro 161 a proti nikdo.

 

Tím jsme odročili projednávání tohoto bodu. Děkuji ministru vnitra panu Václavu Grulichovi i zpravodaji panu Janu Žižkovi a končím projednávání bodu 52 na této schůzi.

 

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
/sněmovní tisk 430/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství ČR pan Jan Fencl. Prosím, pane ministře, přistupte k řečništi. A vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste diskusní hloučky přesunuli mimo tuto jednací síň do předsálí. Je tam dostatek prostoru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP