(11.30 hodin)

(pokračuje Dundáčková)

Zákon o soudních exekutorech potřebujeme, všichni se na tom shodujeme, dokonce i pan zpravodaj. Jsme ujišťováni, ale to už prosím rok, že vláda připravuje nějakou předlohu. Ta předloha, pokud je mi známo, nemá ještě paragrafované znění a zdaleka není připravena, neprochází připomínkovým řízením, natožpak legislativní radou vlády. Obávám se, že pokud budeme čekat, budeme čekat nejméně další rok a to je prosím čas, který je zbytečný, protože předloha je na stole, všichni soudní exekutory chceme. Tudíž se do toho pusťme a neponechávejme nic náhodě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Nyní vystoupí ministr spravedlnosti České republiky pan Otakar Motejl. (Opět velký hluk v sále.) Prosím o klid v jednacím sále!

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, byli jste postaveni před otázku, zda řešit problematiku soudních exekutorů dalším legislativním, poměrně rychlým postupem na základě předloženého poslaneckého návrhu, nebo zda je únosné či dokonce vhodné čekat na vládní návrh téže materie.

Problematika soukromých exekutorů je problematika, která bezprostředně souvisí s vykonatelností a vymáhatelností práva, a je tedy vážena, a to velice pečlivě, v celém tom rajonu nám důvěrně či méně důvěrně známého kontinentálního práva. S určitou dávkou hrdosti připouštím, že se Ministerstvo spravedlnosti touto problematikou začíná zabývat až po nástupu této vlády. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, musím vás přerušit. Kolegyně a kolegové, prosím všechny, kteří se nyní musí hlasitě vybavovat, aby tak šli činit někam jinam než do prostor tohoto jednacího sálu. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: V tom postupu byl zvolen systém, který podle mého soudu má logiku a měl logiku, to je, aby do terénu soukromí exekutoři vstupovali na jasně definovaných pravidlech této instituce a na jasně definovaných pravidlech exekučního řízení. Exekuční řízení je součástí novely občanského soudního řádu a bez této materie nelze věc projednat. Z týchž důvodů byly tedy až do projednání novely občanského soudního řádu načasovány práce na zákonu o soukromých exekutorech, aby navazoval na novelu občanského soudního řádu, o které jste před chvílí jednali v rámci druhého čtení této novely.

Není pravdou, že by navržený zákon o soudních exekutorech byl solí a derivátem všech poznatků o této instituci, kterou prakticky aplikuje jen několik států Evropy a kde kromě některých nesporně pozitivních rysů se projevuje také celá řada negativních signálů, zejména pokud se týká Slovenské republiky, která v tomto směru jistě poměrně rychle institut soukromých exekutorů zavedla.

Zdánlivé nebo tvrzené průtahy práce na vládním návrhu jsou práce, které svědčí o skutečně analytickém rozboru přípravy a možnosti zavedení tohoto institutu tak, abychom se vyvarovali chyb a nedostatků, které slovenská úprava - a této slovenské úpravě v podstatě odpovídá poslanecký návrh - s sebou přinesla v té krátké aplikační praxi.

Proto se domnívám, že je navýsost korektní návrh na odročení projednání této věci s tím, že předpokládám, že by do Poslanecké sněmovny paragrafované znění tohoto zákona mělo přijít v lednu příštího roku. Chtěl bych skutečně varovat, po zkušenostech se zákonem o konkursu a vyrovnání, aby v dobré snaze řešit problém, který, připouštím, měl být řešen mnohem dříve a který skutečně včas řešen nebyl, v dobré snaze řešit tento problém v prostoru zkráceného a urychleného řízení, nevzniklo více škod než užitku. Časová prodleva takto vzniklá v řádu několika týdnů nebo měsíců rozhodně nemůže způsobit tolik škody, jako když upravíme některou věc definitivně, ale ne zcela dobře. Nedovedu si dost dobře představit, že bychom zřídili soukromé exekutory tak, jak je v tomto zákoně navrženo, a vzápětí se snažili zejména poměrně širokou soustavu nabytých práv a dispozic nějakým způsobem v tomto podnikatelském světě redukovat nebo upravit tak, aby odpovídala tomu, za co nutně nakonec v každé společnosti stát odpovídá, tj. za výkon soudního rozhodnutí.

Proto vám doporučuji, abyste souhlasili se zde předneseným návrhem na odročení projednávání tohoto bodu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru spravedlnosti České republiky panu Otakaru Motejlovi. Dál už nevidím nikoho, kdo by chtěl vystoupit v rozpravě, rozpravu uzavírám.

Nyní můžeme hlasovat pouze o jediném návrhu, a to je návrh na odročení projednávání tohoto bodu do doby předložení a projednávání vládního návrhu úpravy této věci, nejpozději do konce prvního pololetí příštího roku. Návrh pana kolegy Křečka je srozumitelný.

Je tu žádost o odhlášení, činím tak. Stanovisko pana navrhovatele k tomuto procedurálnímu návrhu je záporné, pan zpravodaj má kladné stanovisko.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 147, které zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem na odročení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 91, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Potom zazněl v rozpravě návrh na zamítnutí, který předložil pan kolega Matulka. To je návrh, o kterém budeme muset hlasovat za krátkou chvíli, jen co zjistíme… Zřejmě je vše v pořádku, nevidím žádnou námitku proti hlasování.

 

Takže v hlasování pořadové číslo 148 budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 90, proti 91. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP