(10.40 hodin)

(pokračuje Ježek)

V oblasti archiválií je to zákon č. 97/1974 Sb., o archiváliích, a v oblasti kulturních památek potom zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. I tyto normy jsou poznamenány dobou svého vzniku a jistě se časem dostane i na ně, aby byly přizpůsobeny stávajícím majetkovým a ekonomicko-politickým poměrům i právu Evropské unie.

Nyní je před námi a dostává se na řadu ochrana muzejních sbírek a sbírek v majetku jiných subjektů, které mají tuto povahu.

Předmětem zákona tedy jsou sbírky v majetku České republiky, v majetku územních samosprávných celků i sbírky jiných vlastníků, pokud požádají, aby do této množiny byly zahrnuty. Zákon stanoví jak podmínky jejich ochrany, podmínky a způsob jejich evidence, tak i práva a povinnosti vlastníků sbírek a také případné sankce za nedodržování stanovených povinností. Zvláště tato část je jisté novum, ale dle mého soudu novum důležité, neboť zákon, který nemá sankce za nedodržování svých předpisů, je zákon bezzubý a ve svém důsledku nadbytečný.

Zákon zavádí centrální evidenci sbírek, která má fungovat jako veřejnosti přístupný informační systém. Takovýto seznam se na první pohled jeví jako nadbytečné byrokratické opatření, zvláště když víme, že každá dosavadní instituce, muzeum či galerie, takovouto databázi má již zpracovánu a že zde půjde o jistou duplicitu. Při bližším zkoumání důvodů, které k tomuto závěru vedou, však lze pochopit, proč je takový centrální registr nutný, ba bezpodmínečně potřebný.

Oblast movitého kulturního dědictví je v naší zemi, snad v důsledku příznivého historického a geopolitického vývoje, velmi objemná a velmi kvalitní a představuje skutečné národní bohatství. Snad proto je také předmětem nebývalého zájmu obchodníků s uměním a starožitnostmi, a to od těch řádných, podnikajících v této oblasti při respektování všech pravidel a nařízení, až bohužel po ty, kteří získávají své zboží krádežemi, obchodují za pomoci nelegálních vývozů a nerespektují žádná pravidla v této oblasti. Vykradené kostely v západních Čechách by o tom mohly podat svědectví velmi výmluvné. Ostatně pokud jste četli dnešní Mladou frontu Dnes, máme před sebou zprávu o tom, že kostel v Zahrádkách na Českolipsku byl letos vykraden již počtvrté, v období posledních deseti let se stal předmětem dvaceti dvou krádeží vloupáním.

Sám jsem měl možnost včera se seznámit s databází, kterou v této oblasti používá kriminální policie, speciální útvar zabývající se krádežemi uměleckých předmětů a starožitností. Databáze předmětů, které jsou fotograficky zdokumentovány - ty, které byly zdokumentovány pouze slovně, byly z této databáze vyňaty - obsahuje v současné době 14 500 předmětů. Myslím, že toto číslo hovoří za všechno a další argumenty není nutno snášet.

Norma, tak jak je navržena, je spíše normou speciální a odbornou. Při bližším zkoumání se objevují některé nejasnosti a nepřesnosti, které je nutno v rámci projednávání ve výborech a při konzultacích s odbornou muzeální a galerijní veřejností, které ostatně již byly zahájeny, upravit či doladit. Přesto se domnívám, že je v zájmu ochrany našeho kulturního dědictví, našeho národního pokladu, aby takováto norma byla přijata. Proto vás, paní poslankyně a páni poslanci, žádám, abyste tuto předlohu propustili do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu kolegovi Josefu Ježkovi a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Ne. Rozpravu uzavírám.

Nezazněl ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je ještě nějaký jiný návrh? Hlásí se pan kolega Jaroslav Zvěřina. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nedávno jsme se přesvědčili, mimo jiné také při besedě s našimi francouzskými kolegy, kteří se věnují Evropské unii, že o tuto tematiku je obrovský zájem v agendě Evropské komise, a také po konzultaci s Parlamentním institutem myslím, že bychom jako výbor pro evropskou integraci měli také tento návrh projednat. Prosím proto, aby nám byl postoupen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh? Ne. Nejprve tedy budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 142 o návrhu organizačního výboru. Na žádost z pléna vás odhlašuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 142, ve kterém rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro vědu,vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 126 poslanců bylo pro 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 143 rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro evropskou integraci.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 145 bylo pro 108 a proti 26. I tento návrh byl přijat.

 

Návrh na prodloužení či zkrácení lhůty nezazněl, ani v tuto chvíli jej nikdo nepodává.

Mohu tedy ukončit projednávání bodu č. 53. Děkuji panu ministrovi, děkuji i panu zpravodaji.
 

Dostáváme se k bodu č.47. Zároveň ještě registruji návrh na přeřazení tohoto bodu na úterý 7. prosince 1999 jako bod č. 5.

Prosil bych pana navrhovatele, aby tento návrh ještě jednou podal oficiálně.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Tento bod bychom nyní sice běžně projednali, ale vzhledem k tomu, co bylo schváleno ráno, považuji za potřebné, aby byl tento návrh projednán až v úterý 7.prosince jako bod 5, protože první čtyři body jsme si již napevno schválili. Žádám o to sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je to i z těch důvodů, že navrhovatelé potřebují ještě některé věci projednat a nebudou přítomni při tomto projednávání.

Návrh je zřejmý, bod č. 47 zařadit jako pátý bod úterního jednání příští týden.

 

Kdo je pro tento návrh, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 i tento návrh byl přijat, když z přítomných 150 hlasovalo pro 123, proti jeden.

 

V tuto chvíli se již můžeme věnovat bodu , kterým je

 

48.
Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb.
/sněmovní tisk 366/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 366 a stanovisko vlády k němu jako tisk 366/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Pavel Pešek. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dne 24. května 1991 nabyl účinnosti zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Podle tohoto zákona mělo přejít do majetku obcí v České republice cca 370 000 ha pozemků a stavby, které obce vlastnily k 31. 12. 1949.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP