(10.20 hodin)

(pokračuje Výborný)

V rozpravě vystoupily toliko dvě poslankyně a onen návrh, který bude předmětem hlasování, podala paní poslankyně Dundáčková. Všichni jsme dobře rozuměli tomu, že navrhuje vrátit tisk 257, a to samozřejmě celý, neboť nelze z něj vyjmout jednu část, k novému projednání ústavně právnímu výboru. Ale všichni jsme také rozuměli tomu, že ne snad proto, aby byl znovu projednáván celý tisk, ale jen proto, aby byl znovu projednáván bod čtvrtý novely, tj. nové ustanovení § 9 občanského soudního řádu, toho ustanovení, které pojednává o příslušnosti.

Dovolím si - a myslím si, že za souhlasu paní poslankyně Dundáčkové - říci, že dokonce ani ne celý tento § 9, ale toliko ustanovení § 9 odst. 3 písm. r) a bod 5., jediný řádek. O tomto jediném řádku novely jsme vedli diskuse od léta. Jako zpravodaj musím říci, že z desítek hodin, které věnoval ústavně právní výbor tomuto tisku, dost značná část včetně onoho zmíněného slyšení v Senátu byla věnována právě příslušnosti, nové úpravě příslušnosti. A řekl bych, že právem, protože byly avizovány určité obavy, zda tato úprava příslušnosti nezpůsobí problémy pro nedostatečné materiální i personální vybavení soudů. Chtěl bych vám všem připomenout to, co vědí členové ústavně právního výboru, že v důsledku naší odpovědnosti k projednání této novely jsme při onom dvoudenním jednání i při tom prvém jednání odmítli se zabývat tímto ustanovením § 9 do té doby, dokud nebudeme mít řádné podrobné analytické materiály, za kterými bude stát ministr a které nám sdělí, zda nebezpečí, na která poukazují někteří soudci včetně předsedkyně Nejvyššího soudu, jsou reálná, nebo nejsou reálná.

Jako zpravodaj musím říci, že jsme si tyto materiály doslova vyvzdorovali na ministrovi, že jsme je nedostali tak rychle, jak jsme si přáli je dostat. Nakonec jsme je dostali, byly nám předloženy před 18. listopadem a je nutno říci, že při onom posledním jednání ústavně právního výboru dne 18. listopadu tyto materiály už byly k dispozici a k ustanovení § 9 novely, toho ustanovení, které vlastně dnes znovu kritizuje paní kolegyně Dundáčková, nezazněl ve výboru žádný pozměňující návrh. Kdyby zazněl, myslím, že by byl diskutován. Ale on nezazněl. A teď zazněl návrh, že znovu máme to, k čemu žádný návrh podán nebyl, zřejmě projednávat. Já jsem tomu tak, paní kolegyně, rozuměl.

V každém případě je to návrh, který je v souladu s jednacím řádem podán. Já jej jako zpravodaj z těch důvodů, které jsem uvedl, nemohu podpořit. A přidám ještě jeden důvod, a ten souvisí s legisvakancí navrhované normy. V ústavně právním výboru jsme nesouhlasili s tím, aby tato norma, která je tak důležitá, vstoupila v účinnost nějakým urychleným způsobem. Reforma justice je jistě důležitý úkol, ale urychlení reformy justice může znamenat také kolaps některých procesů. Říkám, že proto jsme jednomyslně a v souladu s tím, co uznal pan ministr spravedlnosti, doporučili, aby občanský soudní řád v této novelizované podobě nabyl účinnosti až 1. ledna 2001.

Jinými slovy - jsem připraven jako poslanec, který má stejnou obavu nebo měl stejnou obavu jako kolegyně Dundáčková a možná ji v skrytu duše stále ještě má, jsem připraven v červenci, v srpnu, v září velice pečlivě se dotázat pana ministra: "Vy jste nám dával, pane ministře, v listopadu 1999 jisté analýzy. Teď je září 2000, za čtyři měsíce vstoupí v účinnost zákon, jste už na to opravdu připraven?" A nebudete-li, pane ministře, budu první, který společně s kolegyní Dundáčkovou podáme návrh novely, aby klíčový § 9, týkající se příslušnosti, byl přece jen změněn. Ale do toho září může být zákon v této formě podle mého názoru schválen, protože pak bude tlakem na ministra, aby konal tak, jak slíbil.

Z těchto důvodů nepodporuji onen návrh na vrácení výboru k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Výbornému. V tuto chvíli rozhodneme o návrhu paní poslankyně Dundáčkové na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 140, které zahajuji, a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro něj vyslovilo 58 a 111 bylo proti.

 

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Výborný se hlásí do podrobné rozpravy? Ano, udílím mu slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, je mi to trapné, protože jsem varoval před pozměňujícími návrhy v podrobné rozpravě ve druhém čtení, ale já jeden skutečně musím mít. Omlouvám se sněmovně, že není v písemném vyhotovení všech návrhů, a to z toho důvodu, že můj pozměňovací návrh vlastně navazuje na nový zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, a tento zákon teď vlastně dokončuje legislativní proces.

Navrhuji, aby v hlavě IV dosavadní části jedenácté byla slova "předseda Poslanecké sněmovny" nahrazena slovy "předseda vlády". To proto, že republikační činnost v tuto chvíli podle současného zákona zabezpečuje předseda Poslanecké sněmovny, to je nové vytištění úplného znění zákona, kdežto od účinnosti nového zákona o Sbírce zákonů to bude předseda vlády. Je to velmi drobná změna, ale v rámci právní čistoty toho zákona tuto drobnou změnu a samozřejmě všechny písemné, které jsem avizoval, předkládám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Výbornému. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu uzavírám.

Pane zpravodaji, pokud se nepletu, nepodal jste návrh na zamítnutí ani na vrácení, tudíž není v tuto chvíli o čem hlasovat. Proto se táži pana ministra, zda chce vystoupit k závěrečnému slovu po podrobné rozpravě. Není tomu tak. Zpravodaj taktéž ne.

Končím projednávání tohoto bodu ve druhém čtení, končím bod 45. Děkuji jak navrhovateli panu ministru Motejlovi, tak zpravodaji kolegovi Výbornému.

Než přejdeme k dalšímu bodu, vidím procedurální návrh pana poslance Pavla Dostála. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, obracím se na sněmovnu se zdvořilou prosbou, které můžete vyhovět nebo nemusíte, ale samozřejmě bych byl rád, kdybyste jí vyhověli, aby prvé čtení, které teď bude následovat, začalo bodem 53 - sbírkovým zákonem, který je jinak až šestý. A to z prostého důvodu, že s panem ministrem školství jsme v odpoledních hodinách mimo sněmovnu a bylo by velice nekorektní, kdybych já při tomto zákonu nebyl. Prosil bych vás, zda byste mohli prvé čtení zahájit bodem 53. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Pan kolega Ježek, který je zpravodajem tohoto bodu, je přítomen? Je. Je to bezproblémové.

 

Procedurální návrh pana kolegy Dostála zazněl. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 141.

Kdo je pro tento návrh nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když se z přítomných 182 pro vyslovilo 147, proti byli 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP