(15.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Plevovi, slovo má paní poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, vážená paní předsedající. Kolegyně a kolegové, můj předřečník pan poslanec Petr Pleva již zde řekl takřka to, o čem jsem se chtěla zmínit já.

Já bych jenom ráda panu ministrovi sdělila tuto věc: že v České republice žádná střední odborná škola v oboru restaurování dosud neexistuje, a litomyšlská škola v oboru restaurování byla povýšena na vyšší odbornou školu teprve nedávno. Já se tedy domnívám, že zde opravdu nemáme školy pro to, aby mohlo docházet k takovémuto vzdělávání v oboru restaurování.

A dále bych ráda řekla ještě jednu poznámku - byli jsme všichni, domnívám se, že i vy, kolegové, seznámeni s prohlášením Asociace restaurátorů - alespoň já jsem to dostala e-mailem -, a přijde mi docela pikantní, když jsem si přečetla, že pod tímto prohlášením Asociace restaurátorů je podepsán pan doc. dr. Kuthan a za svým jménem má napsáno "akademický sochař". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, nyní má slovo pan poslanec Jiří Brtnický.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, úvodem bych chtěl říci, že ač výtvarník, nemám restaurátorskou specializaci a nikdy jsem se restaurováním nezabýval.

Jinak mohu podepsat všechno, co tady řekl pan ministr. Restaurátorství nebo restaurování památek je velice specifická činnost, která vyžaduje souhrn znalostí a dovedností.

Restaurátorská česká škola je pojem a velice známý pojem. Ve 40. letech ji založili profesor Bohumil Slánský a Vincenc Kramář na Akademii výtvarných umění v Praze s vědomím, že je nutno vychovat lidi, kteří budou takovou činnost provádět odborně a bez závad. Tato novela, která je předkládána, má jeden jediný účel - zabránit neodborným zásahům nepovolaných osob při restaurování uměleckých památek.

Myslím si, že každý, kdo navštívil někdy sbírky Národní galerie starého umění nebo Galerii prezidenta republiky, která byla velkým počinem české restaurátorské školy, kdy při restaurátorském průzkumu depozitáře na zámku v Opočně byly dohledány zbytky Rudolfinské galerie, nebo kdo zhlédl někdy výstavu Mistr Theodorik, kde exponáty z kaple sv. Kříže z hradu Karlštejna budou součástí naší expozice na Světové výstavě v Hannoveru, což znamená, že bude nepřímo vystavována produkce české restaurátorské školy, jsem tedy přesvědčen, že každý takový si uvědomí, jak náročná záležitost je restaurování uměleckých děl.

Myslím si, že argument, který tady padl, že z restaurování památek bude vyloučeno velké množství lidí, kteří nemají odborné vzdělání vysokoškolské restaurátorského směru, nepadá na váhu, protože vím, že Akademie výtvarných umění - restaurátorský obor - podala návrh na Ministerstvo školství - tam ten návrh leží -, že každý, kdo prokáže znalost a dovednost, může získat na tomto ústavu osvědčení, se kterým se potom může ucházet o licenci.

Myslím si tedy, že stojí za to, aby na jedné straně byly vyloučeny neodborné zásahy při restaurování uměleckých děl a na straně druhé aby bylo uděláno všechno pro to, aby si česká restaurátorská škola zachovala svoji vysokou úroveň. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brtnickému. Pan ministr Dostál se dále hlásí do rozpravy.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Paní místopředsedkyně, můj příspěvek bude velice krátký - já jsem nešťasten, že tady není kolega Pleva, protože jsem mu chtěl odpovědět na jeho argument.

Kolega Pleva je rozhlasový režisér. A jako rozhlasový režisér ví, že herectví ještě není předpokladem pro rozhlasové herectví. Rozhlasové herectví je speciální kvalifikace a mnoho výborných divadelních herců prostě nemůže rozhlasové herectví provádět. O tom je i tento zákon - přeneseno na restaurátory. Děkuji. (Potlesk klubu poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Dostálovi.

Hlásí se dále ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, myslím, že můžeme hned pokračovat rozpravou podrobnou, kterou zahajuji a jako první vidím přihlášku pana poslance Talíře.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji za slovo, paní předsedající, já si v rámci podrobné rozpravy dovolím přednést pozměňovací návrh, kvůli kterému bylo toto čtení vlastně opakováno, a sice navrhuji následující znění části tři - účinnost tohoto zákona.

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovící, že živností není restaurování kulturních památek nebo jejich částí."

Tolik pozměňovací návrh.

Krátké odůvodnění: Je potřebné z důvodů, které jsem uvedl jako předkladatel nebo jeden z předkladatelů, aby tyto dva zákony nabyly účinnosti současně, protože v jednom se určitá část vypouští a je upravována v tomto zákoně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Talířovi.

Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak - přece jenom paní zpravodajka Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: V tomto vráceném druhém čtení se domnívám, paní předsedající, že už není zapotřebí, abych přednášela pozměňovací návrhy, které ve druhém čtení padly.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že každopádně učiníme proceduře zadost, paní poslankyně, když řeknete, že pokud sněmovna nebude protestovat, že se nebudou přednášet již uvedené pozměňovací návrhy. Budeme to chápat tak, jako že ty pozměňovací návrhy, které byly předneseny v prvním druhém čtení tohoto návrhu, se chápou, jako kdyby byly předneseny i ve čtení opakovaném. Myslím, že tímto učiníme proceduře zadost.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, končím proto podrobnou rozpravu a tím současně končím projednávání tohoto bodu.

Dalším bodem je

 

3.
Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 204/4/ - vrácený Senátem

 

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 204/4. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 204/5.

Chtěla bych vám oznámit, že předsedkyně Senátu svým dopisem požádala předsedu Poslanecké sněmovny o umožnění vystoupení senátora Františka Kroupy v Poslanecké sněmovně, aby mohl odůvodnit stanovisko Senátu k tomuto návrhu zákona, které vám bylo rozdáno do vaší pošty.

 

Já se tedy zeptám, protože o tom musíme rozhodnout hlasováním, kdo souhlasí s vystoupením pana senátora Kroupy k tomuto bodu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 29. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 tento návrh nebyl přijat, nicméně vidím zde procedurální přihlášku pana místopředsedy Grosse, kterému udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP