(15.30 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Byl jsem pověřen menšinou výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, která čítá deset poslanců, které máte na svém sněmovním tisku 336/1, vás seznámit s oponentní zprávou menšiny výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 336.

Vzhledem k tomu, že výbor nepřijal většinové usnesení k tomuto zákonu, a vzhledem k tomu, že sice menšina, ale přesto poslanců cítí zodpovědnost vůči občanům tohoto státu, pak doporučujeme usnesení, které zní:

Menšina výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

  1. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 336).
  2. Zmocnila mě, abych vás s tímto stanoviskem menšiny seznámil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji oponentní menšiny kolegovi Zdeňku Škromachovi.

Dříve než zahájím obecnou rozpravu, mám jedno technické sdělení. Pan kolega Petr Matějů má náhradní kartu č. 4.

Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku pana poslance Václava Krásy, nicméně hlásí se pan zpravodaj Milan Cabrnoch, který má podle jednacího řádu jako zpravodaj v rozpravě přednost. Pak vidím ještě přihlášku pana kolegy Zdeňka Škromacha. Nyní bude tedy hovořit pan kolega Milan Cabrnoch. Prosím.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Již několik let je v zákoně č. 48/1997 Sb. zakotven požadavek nahradit tento zákon, resp. zákony upravující veřejné zdravotní pojištění novou právní úpravou. Vláda České strany sociálně demokratické navzdory realitě nezařadila do svého legislativního plánu novou právní úpravu tak, aby plynule nahradila zákon, jehož platnost končí.

Sněmovna opakovaně a jasně odmítá prodloužení starého zákona. Požadovala nový zákon, požadovala přijatelný věcný záměr, požadovala zlepšení komunikace. Je třeba konstatovat, že ničeho z toho jsme nedosáhli.

Poté co jsme v minulém týdnu přistoupili na požadavek vytvoření časového prostoru, spojil předseda vlády, po mém soudu velmi nešťastně, osud vládní novely s osudem jednoho z ministrů své vlády. Personální výměnu ve vládě, po které stále hlasitěji volá dnes již řada subjektů včetně politických stran, neváže předseda vlády překvapivě na své rozhodnutí a svou odpovědnost, ale svazuje ji s osudem novely zákona.

Občanská demokratická strana učinila několik pokusů oddělit projednávání situace v resortu zdravotnictví od projednávání novely zákona č. 48. Jak na schůzi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tak na schůzi Poslanecké sněmovny bylo toto oddělení problematiky zmařeno poslanci České strany sociálně demokratické. Výrokem předsedy vlády byl naopak osud zákona a ministra těsně spojen.

Naše řeč by měla být a musí být jasná. Není naším cílem vyvolat problémy v českém zdravotnictví. Je naším cílem důrazně upozornit předsedu vlády na nutnost změny ministra, změny, po které voláme nejenom my, změny, po které voláme z řady velmi věcných důvodů.

Vážené dámy, vážení pánové, navrhuji Poslanecké sněmovně tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., podle § 93 bodu 2) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zamítnout. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil kolega Milan Cabrnoch. V tuto chvíli dostane slovo pan kolega Václav Krása, nehlásí-li se kolega Zdeněk Škromach s faktickou připomínkou. Není to faktická připomínka pana kolegy Škromacha? Není tomu tak, bude tedy hovořit řádně písemně přihlášený pan kolega Václav Krása, připraví se pan kolega Miroslav Ouzký a ještě vidím, že se hlásí místopředseda vlády pan Vladimír Špidla. Pane místopředsedo, chcete hovořit přednostně před panem kolegou Krásou? Ne, bude tedy hovořit pan kolega Václav Krása, poté místopředseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Unie svobody k předloženému návrhu zákona. Klub Unie svobody podpoří návrh na zamítnutí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pan poslanec Škromach tady hovořil o odpovědnosti. Právě proto, že cítíme odpovědnost, chceme dát jasný signál panu premiérovi, že současný stav na Ministerstvu zdravotnictví je nadále neudržitelný. Je neuvěřitelné a pro politické klima nepřijatelné, aby se člen vlády před médii dohadoval se svými podřízenými o různých telefonátech, aby pro sebe nevyvodil důsledky při vyslovení podezření, že jsou zneužívána výběrová řízení, že na ministerstvu pracují bývalí vysocí důstojníci StB apod. (Nesouhlasné hlasy z pléna.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, chtěl bych vás upozornit na to, že projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48 z roku 1997.

 

Poslanec Václav Krása: No a co? (Hlasy z pléna: K věci!)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Můžete pokračovat, ale berte to v souladu s jednacím řádem na upozornění, že máte hovořit k věci.

 

Poslanec Václav Krása: Pane místopředsedo, děkuji za upozornění, ale domnívám se, že zdůvodňuji, proč klub Unie svobody nepodpoří návrh novely zákona. Berte to prosím jako zdůvodnění našeho postupu.

Pan ministr zřejmě není schopen vnímat realitu, když prohlašuje, že jím řízený resort pracuje nejlépe, protože plní legislativní plán vlády. (Hluk v sále. - Bouchání do lavic.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prosím v tuto chvíli o klid v jednacím sále, a zároveň bych chtěl požádat pana poslance Krásu, aby se věnoval tématu, které projednáváme, anebo mi sdělil, že vystupuje v rozpravě se stanoviskem poslaneckého klubu. To ale nebylo na přihlášce uvedeno.

 

Poslanec Václav Krása: Pane místopředsedo, obávám se, že jste neposlouchal zpočátku moji řeč, protože na začátku svého vystoupení jsem řekl, že vystupuji se stanoviskem klubu k předloženému návrhu zákona.

Dovolte, abych pokračoval.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Václav Krása: Děkuji.

Pan ministr zřejmě není schopen vnímat realitu, když prohlašuje, že jím řízený resort pracuje nejlépe, protože plní legislativní plán vlády. Poslaneckou sněmovnou, až na jednu výjimku, dnešní, neprošel jediný návrh zákona předložený současným vedením Ministerstva zdravotnictví. To dostatečně ilustruje úroveň práce ministerstva. Je to, jako když v období reálného socialismu se plnil plán výroby ingotů, ale hospodářství šlo ke dnu. V současné době je Ministerstvo zdravotnictví téměř v rozvalu. Proti panu ministrovi stojí celá odborná veřejnost. (Část poslanců ČSSD opouští zasedací místnost.)

Unie svobody si je vědoma toho, že čistě ústavní postup je v demisi vlády, čili ve vyslovení nedůvěry současné vládě. Ale Unie svobody učinila příslušné kroky, tak jak je všem známo.

Situace na Ministerstvu zdravotnictví však podle našeho názoru vyžaduje okamžité řešení a je natolik špatná, že se domníváme, že opozice má právo využít všechny dostupné prostředky k tomu, aby došlo ke změně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP