(15.20 hodin)

(pokračuje David)

Dále stanoví povinnosti platit pojistné. Toto ustanovení zakládá primární povinnost všech plátců pojistného platit.

Dále stanoví práva a povinnosti plátců pojistného, např. oznamovací povinnost plátců pojistného o nástupu a ukončení zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, z níž plyne povinnost platit pojistné.

Dále stanoví práva a povinnosti pojištěnců, např. možnost svobodné volby lékaře, lhůty, v nichž lze měnit lékaře, postavení Vojenské pojišťovny apod.

Dále stanoví povinnost pojištěnce platit pojistné, to znamená, že bez stanovení takové pojistné nebude toto na bázi dobrovolnosti plněno.

Stanoví rozsah zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Toto je rovněž nosné ustanovení zákona, které vlastně naplňuje smysl veřejného zdravotního pojištění.

Dále vymezuje území, kde je zdravotní péče hrazena. Omezuje je pouze na území České republiky s výjimkou péče nutné a neodkladné.

Vymezí smluvní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními včetně výše úhrady. Toto ustanovení je nosným pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními. Bez tohoto ustanovení by nebylo vlastně ani možné uzavírat smlouvy.

Dále vymezení jednotlivých druhů zdravotní péče hrazených z pojištění, vymezení povinnosti i oprávnění zdravotních pojišťoven. Absence tohoto ustanovení by především znamenala, že by zdravotní pojišťovny neměly ničím stanovenou povinnost uhradit zdravotní péči zdravotnickým zařízením.

A dále stanoví způsob rozhodování zdravotních pojišťoven, tj. právo rozhodovat ve správním řízení. Ze zákona o správním řízení jako takového toto právo zdravotní pojišťovny nemají.

Ze shora uvedeného je více než zřejmé, že celou záležitost týkající se platnosti zákona č. 48/1997 Sb. nelze vůbec zužovat pouze na otázku pojistného a povinnosti pojistné platit či nikoliv, přestože jde o věc podstatnou. Věc neřeší ani názor, že pokud nebude existovat zákon o zdravotním pojištění a ústava stanoví nárok občana na bezplatnou péči, že občanovi se bezplatné péče skutečně také dostane v daleko širším rozsahu než dosud.

Z uvedených skutečností však ani takový závěr nelze vyvodit, neboť nebude-li mít zdravotní pojišťovna vybrané pojistné, nebude zdravotnickým zařízením moci hradit zdravotní péči, i kdyby chtěla. Nebude-li zdravotnickým zařízením poskytnuta úhrada, nutně zkrachují a situaci nepochybně nezachrání ani zdravotnická zařízení státní, kde stát díky omezeným finančním prostředkům státního rozpočtu dává pouze omezené finanční prostředky na investice, nikoliv na úhradu zdravotní péče samotné. Nebudou-li existovat zdravotnická zařízení, nebude mít kdo poskytovat zdravotní péči, nebude-li poskytována zdravotní péče, půjde z hlediska právního o nenaplnění základního lidského práva, tj. práva na ochranu zdraví. Z medicínského hlediska pak takový stav bude mít nevratné důsledky.

Komplexní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění v paragrafovaném znění bude mít do konce listopadu zhodnoceno vnitřní připomínkové řízení. To říkám proto, aby bylo jasné, jak daleko v tuto chvíli je příprava nového komplexního zákona, o němž jsem opakovaně slyšel a četl, že se vůbec nepřipravuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil ministr zdravotnictví České republiky pan Ivan David.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a souhlasili jsme se zkrácením lhůty pro jeho projednání o 20 dnů. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Milan Cabrnoch a o jednání výboru nás v tuto chvíli informoval. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednával vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tisk č. 336. Po odůvodnění ministra zdravotnictví, zpravodajské zprávě poslance Milana Cabrnocha a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k tomuto vládnímu návrhu zákona žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. To byl zpravodaj pan kolega Milan Cabrnoch. K tomuto bodu jsme obdrželi též oponentní zprávu menšiny výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a to jako sněmovní tisk 336/1. Zpravodajem menšiny výboru je určen pan poslanec Zdeněk Škromach, kterého nyní prosím, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP