Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. listopadu 1999 v 15.17 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

(Schůze opět zahájena v 15.17 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu, zahájíme přerušené jednání 18. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, aby se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty, případně kdo dnešního dne tuto náhradní kartu má. Zatím takovou informaci nemám, doufám, že v průběhu schůze mi oznámíte, kdo jste obdrželi náhradní kartu pro 17. schůzi sněmovny. Musím toto uvést i do protokolu schůze 18.

Přistoupíme k projednávání bodu

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví České republiky pan Ivan David. Pane ministře, prosím, abyste přistoupil k řečništi, ostatní prosím, aby ztišili svůj projev tak, aby se zde dalo pracovat. V tuto chvíli udílím slovo ministru zdravotnictví České republiky panu Ivanu Davidovi.

Ještě, pane ministře, poprosím o chvilku strpení, aby v jednacím sále byla atmosféra umožňující jednání. Prosím kolegyně a kolegy, aby zaujali svá místa, aby nediskutovali hlasitým způsobem, který ruší ostatní kolegy.

Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že přestože se jedná o změnu pouze jediného paragrafu, stojí za to si připomenout možné důsledky neprodloužení účinnosti zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Vedle toho, že by byla nenaplněna Listina základních práv a svobod, konkrétně čl. 31 zakotvující ústavní právo občana na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění za podmínek, které stanoví zákon, je třeba vidět i tyto další skutečnosti. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je jedním ze čtyř zákonů ustavujících veřejné zdravotní pojištění v České republice. Zákon č. 592/1992 Sb. na tento zákon navazuje, pokud jde o pojistné na toto pojištění, zákon č. 551/1991 Sb. zřídil Všeobecnou zdravotní pojišťovnu k provádění pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., dříve podle zákona 550/1991 Sb., a konečně zákon č. 280/1992 Sb. stanovil pravidla pro zřizování a činnost ostatních zdravotních pojišťoven tak, aby i ony mohly provádět zdravotní pojištění podle zákona...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás opět musím přerušit. Kolegyně a kolegové, v této atmosféře se dá skutečně velice obtížně pracovat. Prosil bych všechny, kteří potřebují hlasitě něco řešit, aby tak činili mimo prostory tohoto jednacího sálu.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Použitelnost zákonů č. 592/1992 Sb. a 551/1991 Sb. a 280/1992 Sb. je tedy vázána na existenci zákona č. 48/1997 Sb., neboť bez tohoto zákona nelze hovořit o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a nelze ani hovořit o zdravotních pojišťovnách jako institucích provádějících veřejné zdravotní pojištění, když by takové veřejné zdravotní pojištění neexistovalo.

Přestože tedy citované tři zákony, jejichž účinnost není omezena, by zůstaly platné, nebylo by možné je aplikovat, neboť zákon č. 48/1997 Sb. stanoví základní práva a povinnosti subjektů účastných ve zdravotním pojištění, tyto subjekty definuje, stanoví pravidla a vztahy, jejich povinnosti apod., zejména stanoví tzv. osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění, tzn. vymezení, kdo má a kdo nemá pojištění čerpat, dále obsahuje vymezení vzniku a zániku zdravotního pojištění, protože nestačí vymezit pouze to, kdo mezi pojištěnce patří, ale také to, kdy zdravotní pojištění vzniká a kdy zaniká. Kromě toho definuje jednotlivé skupiny plátců pojistného. Zde nestačí pouhý zákon č. 592/1992 Sb., neboť tento zákon váže právě vymezené skupiny plátců pojistného podle citovaného zákona 48.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP