(16.10 hodin)

(pokračuje Brožík)

I mně nezbývá, než předložit některé legislativně technické návrhy, které se ještě v rámci projednávání neobjevily, a to:

1. Článek 10 - Účinnost vládního návrhu. Navrhuji, aby účinnost vládního návrhu zněla: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce ode dne vyhlášení."

2. Živnostenský zákon kromě této novely je novelizován ještě v dalších tiscích, v návrzích, které nepřímo novelizují živnostenský zákon. Jde o tisky č. 157, 194, 235, 248, 261307, z nichž podstatnou úpravu z hlediska živnostenského zákona přináší tisk 194, poslanecký návrh novely zákona o státní památkové péči, který upravuje podmínky podnikání v oblasti restaurování uměleckých děl, živnost vázaná v příloze č. 2 živnostenského zákona jinak než novela živnostenského zákona v tisku 263 ve své druhé části, ve které novelizuje zákon o státní památkové péči.

Tuto druhou část je třeba z tisku 263 vypustit a ponechat tuto právní úpravu v novele zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který řeší tisk 194.

Dále z důvodů legislativně technických chyb a po konzultaci s legislativním odborem Poslanecké sněmovny žádám o úpravu usnesení vlastního hospodářského výboru, sněmovní tisk 263/2, a to následovně.

1. K bodu 11 návrhu hospodářského výboru v § 11 odst. 1 doporučuji text "v pracovním poměru" nahradit textem "v pracovněprávním vztahu". Pracovněprávní vztah je širší pojem a zahrnuje nejen pracovní poměr, ale i dohody konané mimo pracovní poměr, tj. dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Vzhledem k tomu, že účast odpovědného zástupce na provozování živností je různá, např. podle toho, zda se jedná o hlavní činnost podnikatele, nebo jen o doplňkový zdroj příjmů, je vhodné umožnit výkon funkce odpovědného zástupce např. v rámci dohody o pracovní činnosti.

2. K bodu 12 návrhu hospodářského výboru v § 11 odst. 2 doporučuji vypustit bod 138 návrhu novely. Z důvodů v souvislosti s návrhem změny tohoto ustanovení je třeba v případě přijetí pozměňujícího návrhu hospodářského výboru promítnout změnu týkající se pobytu

odpovědného zástupce i do § 65 odst. 3 písm. b) tak, že zůstane zachována stávající právní úprava.

3. Protinávrh k bodu 23 návrhu hospodářského výboru k § 18 odst. 1. Druhá věta § 18 odst. 1 v části před dvojtečkou zní: "Pro nabídku prodej zboží (dále jen prodej) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, 29 b), (tržní řád) vymezí."

Vzhledem k tomu, že se prodejem pro účely tohoto ustanovení rozumí i nabídka, je třeba zavést legislativní zkratku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Brožíkovi. Nyní bude hovořit pan kolega Kohlíček a poté paní kolegyně Hanačíková.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci, vážení páni ministři, dovolte mi, abych také já přičinil několik poznámek k živnostenskému zákonu. Domnívám se, že jde o normu natolik důležitou, že by bylo vhodné, aby vedle přihlížejících na galerii sledovali toto jednání i moji kolegové, a žádám pana předsedajícího o zjednání klidu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Už se k tomu chystám, pane kolego. Již po několikáté vás všechny vyzývám k tomu, abyste snížili hladinu zvuku v tomto jednacím sále, i když musím uznat, že byli i tací, kteří hovořili ještě při zvýšenější hladině zvuku. Nicméně si myslím, že si zasloužíme vzájemně, abychom se uměli poslouchat. Prosím, pane kolego, pokračujte a já se pokusím zasáhnout, pokud to opět překročí únosnou hranici.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Věřím, že se podaří udržet úroveň hluku pod těžkými provozy.

Dovolím si přejít rovnou k návrhu. V živnostenském zákonu by se měly vyskytovat některé položky, které doposud nebyly žádným způsobem ošetřeny. Konkrétně se jedná o tržní prodej živočišných produktů a na druhé straně se jedná o jednu ze živností, které doposud nejsou mezi vázanými živnostmi. Navrhuji následující dva body.

1. Do § 18 vložit odst. 4: "Svod zvířat a tržní prodej živočišných produktů lze uskutečnit pouze v souladu se zvláštními předpisy."

Do poznámky k tomu poznámku 29c), § 46 písm. a) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. veterinární zákon.

2. Do skupiny vázaných živností, tj. příloha č. 2 zákona, zařadit do skupiny 214 v prvním sloupci - Ostatní - živnost bezpečnostní technik (tj. osoba odborně způsobilá v oboru BOZP), do druhého sloupce odpovídající technické středoškolské vzdělání (průmyslová škola, případně úplné střední odborné) a zákon 174/1968 Sb., o bezpečnosti práce a zákoník práce.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi a udílím slovo paní poslankyni Ivaně Hanačíkové, připraví se pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové, mám dva pozměňovací návrhy.

První je k § 3 odst. 3 písm. b) vypustit z důvodu neexistence řešení této činnosti daňové otázky, ohrožení zdraví lidu a nebezpečí šíření nemocí.

Druhý návrh se týká § 60 odst. 2 písm. o), který zní: Přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány, doplnit o slova "v souvislosti s podnikáním".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Hanačíkové. Slovo má pan poslanec Vilém Holáň, připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Vilém Holáň: Děkuji. Kolegyně a kolegové, mám pozměňovací návrh k § 58 odst. 3 v poslední větě, která zní: Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než dva roky, nahradit "delší než čtyři roky".

Po pravdě řečeno, raději bych tam neviděl tuto větu vůbec, ale rozumím předkladateli, že potřebuje trošku zaktualizovat databázi, uvést ji trochu do souladu se skutečností, takže nějaký časový limit tam být musí. Snadnost vrátit se k podnikání je také potřebná. Mnoho lidí, kteří ztrácejí zaměstnání, se vrací k provozování živností a je třeba jim to usnadnit. Kromě toho ženy - podnikatelky se vracejí právě po takovéto době zpět k ekonomicky aktivní činnosti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Slovo má pan poslanec Jiří Bílý, připraví se pan poslanec Vladimír Paulík.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, předkládám tyto pozměňovací návrhy novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, sněmovní tisk 263.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP