(18.00 hodin)

(pokračuje Němcová)

Tato zmocnění schválil stálý výbor na svém zasedání v listopadu 1998 a tímto aktem byla zahájena práce nové stálé delegace. Zařazení do výborů a podvýborů je obsaženo v příloze, která je součástí této zprávy.

Aktivity delegace jsou samozřejmě poznamenány personálně diskontinuitou, pouze dva členové bývalé delegace ve své práci pokračují. Znamená to naskočení do rychle jedoucího vlaku, jinými slovy přistoupení k úkolům dávno rozpracovaným. Hledání jakoby svého prostoru spolu s adaptací na chod instituce může způsobovat, a obvykle i působí, jisté problémy. Ty byly ale překonány a za značnou výhodu lze považovat, že profesní struktura delegace obsahuje většinu problémových okruhů parlamentním shromážděním řešených. Lze dále konstatovat, že adaptační proces byl rychlý a většina delegace již ve výborech i na plénu intenzivně pracuje.

V další části zprávy je přehled témat projednávaných na stálých výborech a plenárních zasedáních od listopadu 1998 do června 1999. Zaznamenáváme také zásadní vystoupení členů delegace, nikoliv pozměňující návrhy či vystoupení v rámci jednání výborů a podvýborů.

Považuji, vážení kolegové, tento úryvek ze zprávy za ten nejdůležitější a dovolím si navrhnout Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém by zprávu o činnosti stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy za období říjen 1998 - červen 1999 přijala a schválila.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně.

Dříve než udělím slovo zástupci stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, chci poprosit pana kolegu Milana Ekerta, který byl první, jenž vystupoval, zda by mohl jako neformální zpravodaj sledovat rozpravu a následně po jejím skončení předkládat jednotlivé návrhy na usnesení.

Nyní prosím zástupce stálé delegace Parlamentu do OBSE pana kolegu Miroslava Beneše, aby nám předložil materiál a uvedl návrh usnesení.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedající. Páni ministři, kolegyně a kolegové, i já jsem se musel chopit přednesení této zprávy, zprávy, kterou máte jistě všichni před sebou na lavicích a pozorně ji sledujete.

Nová stálá delegace z poslanců zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny v červnu 1998 byla zvolena na 5. schůzi dne 16. 10. ve složení: předseda delegace pan Petr Šulák, členové za sněmovnu: Exner, Karas, Payne, Beneš a členové za Senát: Pavlov, Šenkýř, Zapletal. Místopředsedy delegace byli na její první schůzi zvoleni pan poslanec Karas a pan senátor Pavlov.

Vytvoření Parlamentního shromáždění OBSE bylo dohodnuto poslanci členských států v květnu 1991 v Madridu. Činnost se především soustřeďuje na otázky politické a bezpečnostní, otázky ekonomické, otázky humanitární a lidských práv. Činnost vlastní delegace nebudu číst bod po bodu, spíš bych se soustředil na dvě oblasti, jednak je to účast v monitorovacích misích, ať už v Albánii, Kazachstánu, Estonsku, Arménii. Dovolil bych si pro ty z vás, kteří nechcete přímo listovat v uvedené zprávě, ocitovat, že např. v Arménii volby byly vedeny všeobecně poklidným a řádným způsobem bez zastrašování, zatímco v Kazachstánu byly zjištěny nedostatky, jako např. stranění některým kandidátům státními orgány, nerovný přístup k médiím, volby v zastoupení či rozsáhlý dodatečný seznam voličů svědčící o chybách v jejich registraci.

Další činností je účast na stálých zasedáních. V současné době právě probíhá osmé výroční zasedání, zasedání, které se uskutečňuje mezi 6. - 10. červencem v Petrohradu, a tudíž jistě pochopíte, že z naší delegace jsem byl jediný já, který byl schopen přednést svou zprávu.

Závěrem bych ocitoval ze závěru zprávy, kde se říká, že aktivnějšími členy této stálé delegace jsou spíše ti členové, kteří již v delegaci pracovali v předcházejícím volebním období a znají tudíž dobře mechanismus a metody práce v tomto parlamentním shromáždění. Díky tomu, že ti novější se tolik akcí nezúčastňují, má zde kdo tuto zprávu přednášet.

Dámy a pánové, pane předsedající, pane zpravodaji, dovolte, abych vás požádal, abyste této sněmovně předložil návrh na schválení zprávy o činnosti stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění OBSE za období říjen 1998 - červen 1999. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli uděluji slovo poslednímu zástupci delegací Parlamentu a tentokrát do Parlamentního shromáždění NATO, kterým je pan kolega Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já si dovolím tvrdit, že zpráva o naší delegaci je nejen vyčerpávající, ale úplně na poslední straně máte zmínku i o tom, že informace můžete získat ve větším rozsahu na internetu. Proto bych se tady nerad rozváděl o tom, co tato delegace činila, ale tvrdím jednu věc, že tato delegace v mnoha směrech přispěla při svých jednáních na určitých úrovních k tomu, že hlavními tématy v poslední době bylo samozřejmě začlenění ČR do Severoatlantické aliance a samozřejmě i konflikt v Kosovu. Rád bych tady zmínil to, že naše delegace v mnoha výborech vystupovala, a myslím si, že v diskusích se zapojila takovým způsobem, který ČR prezentoval dobrým způsobem.

O jedno bych chtěl požádat, lépe řečeno je to tady zmíněno v tom materiálu, původně bylo pět členů delegace. Bylo jasné, že jakmile se ČR stane stálým členem Severoatlantického shromáždění, že tito členové budou stálými členy. Tento počet se musel zvýšit, byli dovoleni další členové a bude daleko většího úsilí zapotřebí k tomu, abychom mohli v jednotlivých výborech aktivně vystupovat. Je tady i možnost, aby jednotliví zástupci mohli být voleni do orgánů těchto výborů. Takže je to určitý apel na to, abychom se soustředili i na různá témata, která bychom mohli přinášet na půdu těchto výborů v tomto shromáždění.

Nebudu dále hovořit o tom, co bylo tématy na kterých zasedáních a jaké výbory se kterými tématy zabývaly, neboť je to obsaženo ve zprávě, kterou máte před sebou. Je tam zmíněna i možnost nahlédnout do internetové schránky.

Navrhuji tedy, aby zpráva o činnosti stálé delegace Parlamentu ČR do Severoatlantického shromáždění, tzn. Parlamentního shromáždění NATO, byla touto sněmovnou vzata na vědomí, byla schválena jako zpráva, která je podávána za období od roku 1998 do roku 1999.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Myslím, že bychom se mohli shodnout, aniž bych chtěl zasahovat do práce mnou jmenovaného zpravodaje, že budeme brát tyto zprávy na vědomí.

Toto bylo poslední vystoupení a nyní prosím pana kolegu Ekerta, aby nám předložil návrh usnesení - omlouvám se. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nehlásí. Je pouze obecná rozprava. V tuto chvíli tedy pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout, abychom nemuseli sedmkrát hlasovat, jenom jedno usnesení, a sice, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávy o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací za 3. volební období.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda někdo z jednotlivých zástupců delegací má námitku proti takovémuto postupu. Nemá. Ptám se, kdo ještě má v úmyslu vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím.

Prosím zpravodaje, aby nám předložil návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP