(17.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami a já přečtu návrh usnesení, jak jej formuloval zahraniční výbor.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územími, společenstvími nebo úřady - Rada Evropy č. 106 - sjednané v Madridu dne 21. května 1980, podepsané ve Štrasburku dne 24. června 1998."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 244. Ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 76 pro návrh 75. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji oběma zpravodajům.

Nyní bychom měli jednat o následujících bodech schváleného pořadu schůze, a to o bodech 116 a 117, neboť k nim byla sloučena rozprava.

Bodem 116 je

 

116.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik č. 9
/sněmovní tisk 228/

 

Podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 66/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, je povinna Exportní a garanční pojišťovací společnost, akciová společnost Praha, podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik.

Informace byla předložena, rozpočtový výbor a hospodářský výbor ji projednaly a přijaly usnesení, která nám byla rozdána jako sněmovní tisky 228/1 a 228/2.

Žádám zpravodaje rozpočtového výboru poslance Jiřího Patočku, aby nás informoval o jednání výboru a uvedl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal a vzal na vědomí informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1998 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu rozpočtového výboru o projednání informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1998."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, i hospodářský výbor projednal předloženou informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti a ve sněmovním tisku 228/2 doporučuje Poslanecké sněmovně vzít tuto informaci na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego.

V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a zahajuji projednávání bodu, kterým je bod číslo

 

117.
Informace o zvýhodněném financování za rok 1998
/sněmovní tisk 232/

 

Podle stejného zákona jako Exportní garanční a pojišťovací společnost je povinna také Česká exportní banka, akciová společnost Praha, podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informaci o zvýhodněném financování. Tuto informaci projednaly hospodářský výbor a rozpočtový výbor a přijaly usnesení, která nám byla rozdána jako sněmovní tisky 232/1 až 2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Patočka a informoval nás o jednání výboru a uvedl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Rozpočtový výbor na svém zasedání přijal usnesení č. 131 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu rozpočtového výboru o projednání informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1998."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, i hospodářský výbor projednal předloženou informaci Exportní banky o zvýhodněném financování a v tisku 232/2 po projednání vám doporučuje, aby tato informace Poslaneckou sněmovnou byla vzata na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Nyní otevírám všeobecnou rozpravu k oběma bodům, do které nemám písemnou přihlášku ani neregistruji přihlášku nikoho z pléna, a proto všeobecnou rozpravu končím.

Otvírám podrobnou rozpravu, do které také nemám písemnou přihlášku. Ani přihlášku z pléna nevidím, proto podrobnou rozpravu končím.

Dávám možnost zpravodajům k závěrečnému vystoupení. Tuto možnost nehodlají využít.

Budeme tedy hlasovat o usnesení jako celku. Nejprve tedy usnesení k bodu 116, sněmovní tisk 228. Pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si jako zpravodaj jenom připomínku k formulaci usnesení u obou těchto tisků, neboť informace vyžádané zákonem, které zákon ukládá, byly předloženy všem poslancům Poslanecké sněmovny, totiž jsou všem k dispozici jako sněmovní tisk. Z toho důvodu je potřeba, aby Poslanecká sněmovna obě dvě tyto informace vzala na vědomí. Nemůže vzít na vědomí zprávu rozpočtového výboru, to by nebylo v souladu se zákonem. Musí Poslanecká sněmovna vzít na vědomí informaci o zvýhodněném financování za rok 1998 a informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1998.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Beru to jako technickou úpravu návrhů usnesení, o kterých budeme hlasovat. Dobře.

 

Ve znění této úpravy, kterou přednesl kolega Karel Vymětal, tedy nejprve nechám hlasovat o usnesení ke sněmovnímu tisku 228. Oba zpravodajové souhlasí.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 245. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 83 pro návrh 71, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení ke sněmovnímu tisku 228 byl schválen.

 

Nyní nechám hlasovat o návrhu usnesení ke sněmovnímu tisku 232. Oba zpravodajové souhlasí s návrhem usnesení.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 246. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 88 pro návrh 86, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Zatím posledním bodem dnešního jednání schůze, tak jak jsem avizoval, je

 

118.
Zpráva o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
za třetí volební období

 

K tomuto bodu jsme obdrželi materiál, který nám byl rozdán do lavic. Prosím jednotlivé vedoucí stálých delegací - a jsem zvědav, kolik jich je zde přítomno - aby se postupně ujali slova, materiály uvedli a přednesli návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Vedoucí stálé delegace parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy poslankyně Vlasta Štěpová. Za omluvenou paní poslankyni přednese návrh usnesení poslanec Cyril Svoboda.

Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, jen procedurálně bych chtěl upozornit a napravit stav, abychom čistě jednali. Včera jsme odhlasovali v Poslanecké sněmovně, že tento materiál budeme projednávat po 19. hodině. Myslím, že je šance, abychom ho projednali hned, ale bylo by potřeba, aby o tom Poslanecká sněmovna rozhodla hlasováním a mohli bychom pokračovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za upozornění, pane kolego. Já to v prezidiálce ani v poznámkách nemám, nicméně vzhledem k vaší osobě nemám sebemenší důvod pochybovat o pravdivosti vašich slov, pane kolego.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP