(17.10 hodin)

(pokračuje Šustr)

Poslanec Ladislav Šustr: Ještě si dovolím přednést avizované doprovodné usnesení:

"Poslanecká sněmovna doporučuje, aby oblasti § 4 a 5 byly zohledněny v druhé etapě rozdělování finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pro předejití některým výtkám nechám hlasovat na závěr o usnesení jako celku, protože toto vnímám jako jednotlivé dílčí návrhy, ze kterých něco je schváleno, něco není. O výsledné podobě usnesení jako celku nechám hlasovat na závěr.

 

Nyní hlasuje o usnesení, které navrhl pan kolega Šustr. Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj také.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 241. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 119 pro návrh 97, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Nyní nechám hlasovat o usnesení jako celku. Samozřejmě mám na mysli usnesení jako takové a doprovodné usnesení. Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj také.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 242. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 118 pro návrh 101, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 115 schváleného pořadu schůze.

 

Nyní bych si dovolil navrhnout jednu proceduru, a to přesunutí bodu 61 - úmluva o přeshraniční spolupráci, která byla podle našeho usnesení zařazena až na 19. hodinu - na tento okamžik. Je to procedurální návrh, o kterém se nevede rozprava.

 

Veto z jednacího řádu nevidím, proto zahajuji hlasování pořadové číslo 243.

Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 118 pro návrh 104, proti 1. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli na základě výsledku tohoto hlasování je dalším bodem jednání Poslanecké sněmovny

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci
mezi územními orgány, podepsaná ve Štrasburku 24. června 1998
/sněmovní tisk 126/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedající, dámy a pánové, jak předsedající uvedl, úmluva byla podepsána mým předchůdcem na základě usnesení vlády ve Štrasburku 24. června 1998. Cílem úmluvy je vytvoření společného správně právního prostoru, a to na úseku tak citlivém, jako je přeshraniční spolupráce místních orgánů veřejné správy se všeobecnou působností. Úmluva obsahuje šest základních ustanovení, která napomáhají k odstraňování politických, administrativních a právních bariér komplikujících přímou vzájemnou spolupráci regionálních a komunálních orgánů veřejné správy v rámci národních států.

Česká republika se stala v pořadí 26. státem Evropy, který k úmluvě přistoupil.

Vzhledem k potřebám vývoje přeshraniční spolupráce v Evropě byla Radou Evropy úmluva doplněna dvěma dodatkovými protokoly, o kterých jsem se zmínil v předkládací zprávě - sněmovní tisk 126. Přijetím těchto dodatků význam pro Českou republiku nepochybně vzrostl, vše však záleží na dalších krocích, které jsou závislé na postupu reformy státní správy.

I když Česká republika nepatřila do loňského roku mezi evropské země, které k úmluvě přistoupily, její existence pozitivně ovlivnila vývoj přeshraniční spolupráce i u nás, zejména v euroregionech s německou či rakouskou účastí. Prostřednictvím zdrojů vyčleněných Evropskou unií - PHARE, CDC - již přispěla k úspěchu projektů realizovaných v euroregionech.

Za účelem ratifikace byla úmluva projednána ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ve výboru pro evropskou integraci, kde na základě připomínek byl její text jazykově upřesněn, jak bylo posledně v diskusi připomenuto, a ve výboru zahraničním.

Přístup k Evropské rámcové úmluvě o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady a následně i její ratifikace je důkazem cílevědomé přípravy na vstup České republiky do Evropské unie. Z tohoto důvodu doporučuji, abyste vyslovili souhlas s její ratifikací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 126/1 až 126/3.

Dříve než udělím slovo jednotlivým zpravodajům, chci oznámit, že v průběhu dnešního dne hodlám navrhnout ještě tyto body k projednání, a to bod 116, 117 a 118 s tím, že třetím jmenovaným bychom dnešní jednání Poslanecké sněmovny ukončili. Pokračovali bychom zítra blokem třetích čtení návrhů zákonů.

Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru a výboru pro evropskou integraci poslance Vladimíra Laštůvku, aby usnesení těchto výborů odůvodnil.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro evropskou integraci a zahraničního výboru. Oba výbory projednaly předložený sněmovní tisk 126 na své schůzi 16. června 1999 a doporučují Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady - Rada Evropy č. 106 - sjednané v Madridu dne 21. května 1980, podepsané ve Štrasburku dne 24. června 1998.

Jak již bylo poznamenáno panem ministrem, oba výbory akceptovaly jazykové úpravy, které byly na základě doporučení výborů provedeny jako technické změny v českém překladu.

O významu ratifikace této smlouvy hovořil pan ministr i já v prvém čtení. Domnívám se, že nemá smyslu opakovat tytéž důvody. Podtrhuji, že ratifikace je pro Českou republiku velmi významná. Současně přílohy tohoto dokumenty jsou velmi dobrým vodítkem pro sjednávání konkrétních smluv přeshraniční a příhraniční spolupráce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Vojtěcha Vymětala o jeho zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se projednávanou smlouvou zabýval na své 14. schůzi dne 28. dubna 1999. Vzhledem k tomu, že v rozpravě nezazněla žádná výhrada ani pozměňovací návrh, výbor svým usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s ratifikací Evropské úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: K uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Přikročíme tedy k hlasování. Ani pan ministr, ani zpravodajové nemají v úmyslu vystoupit. Budeme hlasovat o závěrečném návrhu usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP