(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se všem - zareaguji, vysvětlím. Já jsem samozřejmě pro hlasování jak po bodech, tak po písmenech.

Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, já bych neměl nic proti myšlence, kterou tu řekl v rozpravě pan místopředseda Langer, ale mám obavu, a to velmi silnou, že návrh je z určité části nehlasovatelný, protože odporuje zákonu o nadacích. Zdá se mi tedy, že usnesením měnit zákon je docela nemožné. Byl bych rád, kdybychom nejdříve před hlasováním porovnali text návrhu s platným zněním zákona, a pak teprve rozhodli. Já bych nerad, abych se zúčastnil hlasování, které by bylo proti zákonu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Nyní v podrobné rozpravě vystoupí opět místopředseda Langer. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych si dovolil zareagovat. Nevím přesně, co má pan kolega Filip na mysli, ale pokud míní onu výši částky, tak já bych upozornil na to, že to není v rozporu se zákonem, neboť ten ukládá nadacím shromáždit do základního jmění 500 000 Kč. Tady hovořím o přerozdělení prostředků, nikoli prostředků, které mají vztah k základnímu jmění. Je samozřejmé, že nadace, aby vůbec mohla být zaregistrována do nadačního fondu, musí splňovat tu podmínku základního jmění ve výši 500 000 Kč. Částka, o které já hovořím, s tímto přímo nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi Langrovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Hlásí se pan poslanec Jiří Václavek. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, je škoda, že nemáme návrh pana kolegy Langra písemně před sebou, přesto si myslím, že není nic proti prvnímu bodu jeho návrhu, ale pokud jde o druhý bod, kde už předurčuje nějakým způsobem další dělení, tak podávám oficiálně protinávrh, aby nám návrh na dělení dalších částek předložila vláda na některém z příštích zasedání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Technické sdělení - paní kolegyně Machatá nemá náhradní kartu č. 11, ale náhradní kartu č. 12.

Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Je tomu tak. Vystoupí pan poslanec František Brožík. Prosím.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, i já jsem teď na rozpacích ohledně návrhu pana kolegy Langra. Tady se hovořilo o tom, že výběrová řízení, výběr nadací proběhl podle určitých kritérií a vědělo se o tom, že se bude rozdělovat první částka 500 milionů korun. V celém Nadačním investičním fondu by měla být zhruba 1 miliarda 800 milionů korun.

Já se tedy ptám, jestliže tímto návrhem, pokud dnes vyřadíme již přiděleným nadacím tyto prostředky, je neznevýhodníme, protože ony se mohly podílet tímto pádem na částce ještě zkrácené o jednu čtvrtinu, a pak ostatní nadace budou mít samozřejmě daleko širší pole - zhruba 1,3 nebo 1,4 miliardy. To si myslím, jestli není daleko více diskriminující než tím, že jim komise, která vybrala tyto nadace, v současné době nic nepřidělila.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní opět v podrobné rozpravě vystoupí kolega Ivan Langer. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se bojím, že vedeme obecnou rozpravu, ale rád bych vysvětlil panu kolegu Brožíkovi, jak ten návrh je. On skutečně může působit tvrdě pro nadace, které prostředky získaly, nicméně je předkládán po jednotlivých bodech. Vám osobně umožňuje, pokud máte pocit, že by se někomu dostalo křivdy, hlasovat o prvních dvou bodech, které jakoby krátí objem prostředků pro již vybrané nadace, ale pokud se chcete podívat do budoucna a rozšířit okruh o nadace jiné, potom máte možnost hlasovat pro další body usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Já ještě, pokud probíhá rozprava, bych se chtěl ujistit, že pan kolega Jiří Václavek předložil formálně návrh usnesení. Je tomu tak, pane kolego? Je. Zpravodaj tento návrh usnesení má k dispozici.

Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli přijde na řadu zpravodaj, nicméně já se obávám, že se blíží 17. Hodina, a nejsem si zcela jistý, ale mám pocit, že interpelace na ministry jsou vyčerpány. Ano, čili můžeme v klidu jednat dále.

Nyní bude hovořit zpravodaj k tomuto bodu pan poslanec Ladislav Šustr. Prosím. Respektive ještě jsem povinen dát slovo před závěrečnou řečí zpravodaje také navrhovateli. Pane ministře, chcete vystoupit? Je tomu tak. Hovořit bude ministr vlády České republiky kolega Bašta.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: V tomto případě nemohu akceptovat první dva body návrhu pana poslance Langra. Připojuji se k tomu, aby se hlasovalo po bodech. Jednak zkrácení prostředků o jednu čtvrtinu by znamenalo změnu pravidel rozhodování, kterou by si snad ani sněmovna neměla dovolit. Za druhé diskriminace je nepříjemná záležitost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Baštovi. Nyní vystoupí se závěrečným slovem zpravodaj k tomuto bodu pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážené dámy a pánové, trochu se nám to zkomplikovalo, nicméně navrhuji tuto proceduru.

Za prvé bychom měli hlasovat o protinávrhu pana poslance Václavka, který ale nebyl zachycen, řekl to tak rychle, utekl, a než jsem se tam dostal, nestačil mi to znovu nadiktovat, čili by ho ještě jednou přednesl. Potom po bodech o návrzích pana poslance Langra, pokud nevyloučí některý protinávrh pana poslance Václavka, a potom o návrhu usnesení rozpočtového výboru en bloc. Potom, pokud projde, o doprovodném usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Táži se, zda někdo rozporuje návrh této procedury. Hlásí se místopředseda sněmovny Ivan Langr, potom kolega Ambrozek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jen k návrhu pana kolegy Václavka. Tak jak já jsem navrhoval svůj návrh usnesení, jeho nevnímám jako protinávrh. Já ho vnímám jako žádost vládě, aby předložila pravidla, kterými bude rozdělovat prostředky Nadačního investičního fondu, a mé usnesení některá z pravidel jakoby již specifikuje, a nemám pocit, že by měly jít tyto dva návrhy proti sobě, protože potom by hrozilo, že by neprošel ani jeden, a to by mi připadalo jako velmi špatné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní vystoupí pan kolega Ambrozek, po něm pan kolega Václavek. Pouze k proceduře, pánové.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, žádám, aby se o usnesení rozpočtového výboru hlasovalo po jednotlivých bodech, v bodu I, protože jsou to záležitosti, které se týkají různých problémů. Body I a II se týkají zrušení dodatečného výběrového řízení a odebrání peněz z oblasti lidských zdrojů a životního prostředí, zatímco usnesení IV se týká něčeho úplně jiného. Usnesení č. V. Takže navrhuji, aby se hlasovalo po bodech.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní vystoupí kolega Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Dámy a pánové, já jsem pouze podával protinávrh k jedné části návrhu kolegy Langra, to je, aby návrh pravidel dalšího rozdělování prostředků pro nadace předložila vláda do Poslanecké sněmovny např. do 30. září, abychom je tady prostřednictvím usnesení, které nám kolega Langer navrhl, už teď nepředurčovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP