(Schůze znovu zahájena v 16.44 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny. Jednání sněmovny bylo přerušeno na žádost předsedy poslaneckého klubu ČSSD, který si vyžádal 20 minut na poradu poslaneckého klubu ČSSD. Ukončili jsme všeobecnou rozpravu, ve které padl návrh na zamítnutí předloženého vládního návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě.

Prosím, abyste se všichni dostavili do jednacího sálu a zaregistrovali se svými identifikačními kartami, neboť před námi stojí úkol rozhodnout o tomto návrhu hlasováním.

Vzhledem k tomu, že paní poslankyně Hanačíková požádala zaměstnance Kanceláře PSP o vydání náhradní karty, počkám ještě se zahájením hlasování přinejmenším do doby, než jí bude náhradní karta vydána. Pan poslanec Pleva má náhradní kartu č. 9. Paní kolegyně Hanačíková má náhradní kartu č. 8.

Předpokládám, že všichni víte, o jakém návrhu budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 232 a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti?

Z přítomných 128 pro návrh 36, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní otevírám podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, nicméně sám se do ní hlásím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V podrobné rozpravě vystoupí místopředseda sněmovny kolega Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, můžete hovořit. Poté se připraví pan zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, přiznám se, že rozprava, která proběhla, mě spíše utvrdila v závěru, že návrh usnesení, který bych chtěl předložit, by měl být tvrdší než ten původně zamýšlený, neboť počet kritiků k tomuto návrhu byl podle mého názoru překvapivě správně vysoký.

Dovoluji si tedy navrhnout v podrobné rozpravě návrh usnesení k tomuto bodu:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

  1. žádá vládu ČR, aby objem finančních prostředků určených pro Nadační investiční fond, rozdělený mezi nadace v první etapě, byl snížen o čtvrtinu;
  2. žádá vládu ČR, aby takto ušetřené finanční prostředky zahrnula do druhé etapy rozdělení finančních prostředků určených pro Nadační investiční fond;
  3. žádá vládu, aby pro druhou etapu rozdělení finančních prostředků určených pro Nadační investiční fond přijala kritéria, která nebudou diskriminovat nadace, jež i přes nízký objem přerozdělených prostředků mají v neziskovém sektoru nezastupitelnou roli, a to takto:

  1. aby ve druhé etapě byly finanční prostředky rozdělovány mezi nadace, které v rozhodném období rozdělily prostředky v minimální výši 100 000 Kč
  2. aby nadace, které získaly finanční prostředky v první etapě, byly z výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků ve druhé etapě vyloučeny.

Myslím, že toto je usnesení, které by mělo zajistit to, o čem jsem hovořil v obecné rozpravě, tedy rozšířit počet nadací, které by měly šanci účastnit se onoho výběrového řízení a získání prostředků pro svoji činnost a současně by také mělo vyjít vstříc těm kritikům, kteří hlasovali v předchozím hlasování pro zamítnutí tohoto návrhu.

Děkuji vám za jeho případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi sněmovny kolegovi Langrovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Ladislav Šustr, zpravodaj k tomuto bodu.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Děkuji za slovo. Nechci hovořit jako zpravodaj, nýbrž jako poslanec. Pokud projde usnesení rozpočtového výboru, navrhuji doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje, aby oblasti 4 a 5 byly zohledněny ve druhé etapě rozdělování finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond.

Důvody zde byly řečeny, myslím, že je zbytečné je opakovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Hlásí se pan kolega Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, měl bych návrh, aby se o návrhu pana poslance Langra hlasovalo po bodech, protože s bodem 2, který považuji za velmi nešťastně formulovaný, neboť ve svém důsledku znamená, že oktrojujeme příští způsob dělení zbytku nadačního investičního fondu, nemohu souhlasit. Možná bude lepší způsob, který pan místopředseda Langer navrhoval ve svém prvním vystoupení, tedy individuální posuzování jednotlivých nadací. Naopak s druhým bodem, aby z dalšího dělení byly vyřazeny nadace, které dostaly peníze v prvním dělení, vřele souhlasím. Proto navrhuji oddělené hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP