(16.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

122.
Ústní interpelace

 

Prosím sněmovnu, aby zůstala v klidu. Dejte jednou šanci, aby předseda vlády mohl odpovídat na interpelaci před naplněnou sněmovnou. Zůstala jediná interpelace na předsedu vlády.

Než všichni odejdete, upozorňuji, že vzápětí po skončení této jediné interpelace okamžitě pokračuje rozjednaný bod o nadacích., což může být otázka několika minut. Prosím všechny, kteří odcházejí, aby to měli na vědomí.

Zůstala jediná interpelace poslance Štraita na předsedu vlády ve věci žádosti české vlády o vydání nacistického zločince Mallotha. Prosím pana poslance Štraita.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane premiére obracím se na vás ve věci vydání do České republiky válečného zločince Antona Mallotha, který žije v současné době ve Spolkové republice Německo. Dnešní interpelaci považuji za zvlášť naléhavou z mnoha důvodů, které zde ani nebudu říkat.

Jak je známo, válečného zločince Mallotha státní zastupitelství v Dortmundu odmítlo obžalovat - prý pro nedostatek důkazů. Byl jsem vašimi předchůdci premiéry Klausem, Tošovským a současným ministrem spravedlnosti Motejlem už ve třech interpelacích v minulosti ubezpečován, že o Mallothově vině v terezínské Malé pevnosti není pochyb a že se vše pečlivě sleduje. Skutek utek. Pomíjí se základní fakt, že Malloth je bezdomovec, bez státního občanství, a vláda Německa ho kryje. Pro historika, který se zabýval po mnoho let protinacistickou rezistencí, to není žádné překvapení. Po světě stále špacírují např. příslušníci z pardubické a královédvorské služebny gestapa a komise pro stíhání válečných zločinců v České republice je deset let v klidu.

Pane premiére, obracím se na vás, abyste podnikli razantní kroky k Mallothově vydání do České republiky, aby se odpovídal za své válečné zločiny v Malé pevnosti Terezín v letech druhé světové války. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Opakovaně žádám poslance nalevo ode mě v klubu KSČM i napravo na různých místech, aby umožnili projednávání interpelací.

Prosím předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, vyžádal jsem si podklady od Ministerstva spravedlnosti a považuji za užitečné rozdělit svou odpověď do dvou stručných částí. První je pro lepší pochopení problému rekapitulační, druhá charakterizuje současný stav.

Chtěl bych konstatovat, že původní rozsudek soudu v Litoměřicích z r. 1948, kterým byl pan Malloth v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti, byl v r. 1969 v plném rozsahu zrušen, byla povolena obnova řízení a věc byla vrácena do stadia přípravného trestního řízení, v rámci něhož měly být shromážděny další důkazy a poté vznesena obžaloba pro trestné činy, kterých se měl Malloth dopustit jako velitel stráže SS v Malé pevnosti v Terezíně. Přípravné řízení bylo skončeno v r. 1969. Z důvodu neznámého místa Mallotha a s ohledem na jeho tehdejší německé státní občanství požádala v r. 1971 československá vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců, do jejíž kompetence tato záležitost patřila, příslušné orgány Spolkové republiky Německo o převzetí trestního řízení. Tehdy bylo již ve Spolkové republice Německo rovněž proti Mallothovi vedeno trestní řízení, takže žádosti bylo vyhověno. Tento postup byl jediný možný.

Pravomocný rozsudek, na jehož základě by bylo možno vydat mezinárodní zatykač, není k dispozici, byl zrušen, a proto není možné vydání Mallotha k výkonu trestu.

Trestní řízení bylo vedeno státním zastupitelstvem v Dortmundu za právní pomoci poskytované Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky. Po dobu probíhajícího trestního řízení v Německu rovněž nebylo možno vydat mezinárodní zatykač a žádat Německo o vydání Mallotha k trestnímu stíhání.

Nyní přicházím k aktuální části. 26. května t. r. obdrželo Nejvyšší státní zastupitelství ČR zprávu vrchního státního zástupce Centrály pro zpracování národně socialistických masových zločinů Severního Porýní-Vestfálska při státním zastupitelství v Dortmundu, že bylo ukončeno trestní řízení, vedené tam mimo jiné k naší žádosti proti Mallothovi a dalším příslušníkům strážního komanda v Malé pevnosti v Terezíně.Ve věci nebude podána německým soudem obžaloba, a to proti žádnému ze stíhaných. Ke sdělení bylo připojeno předmětné rozhodnutí, které se odvolává ještě na dvě další rozhodnutí o zastavení trestního stíhání učiněná v r. 1979 a 1990. Rozhodnutí se opírá o tvrzení, že nebyly zjištěny skutečnosti, respektive nebyly nalezeny důkazy, které by odůvodňovaly, resp. umožnily postavení Mallotha před soud. Tolik stanovisko německých orgánů.

Problém, o kterém jste se rovněž zmínil, je Mallothovo státní občanství. Při vyjasňování záležitosti na úrovni italského a německého ministerstva vnitra vyšlo najevo, že Malloth byl v období let 1952-1956 občanem Itálie a toto občanství ztratil teprve ministerským dekretem z 28. prosince 1956. Od tohoto data je Malloth osobou bez státní příslušnosti. Na základě této skutečnosti mu byl odňat průkaz totožnosti občana Spolkové republiky Německo, když předtím v tomto řízení byla jako předběžná řešena otázka, zda nabyl německé občanství.

V prosinci 1998 se Malloth ve správním řízení proti tomuto rozhodnutí příslušného místního orgánu státní správy odvolal ke správnímu soudu v Mnichově. Požadoval vrácení průkazu občana SRN a stanovení, že je státním občanem SRN. Rozhodovat o tom teprve bude bavorské ministerstvo vnitra. Podle informace našeho konzulárního oddělení v Bonnu lze předpokládat, že bude vyžádán znalecký posudek od mnichovského institutu Maxe Plancka a konečné rozhodnutí soudu by mohlo být přijato v horizontu 6 - 12 měsíců.

Co v této záležitosti můžeme udělat? Úkolem nejvyššího státního zastupitelství je především prostudovat usnesení, kterými byla zastavena trestní stíhání proti příslušníkům strážního komanda v Terezíně, a podat Ministerstvu spravedlnosti návrh dalšího postupu. Upozorňuji, že se jedná o spisy, které obsahují cca 700 stran německého textu, a podle sdělení Ministerstva spravedlnosti bude tento postup trvat maximálně 3 měsíce. Současně si vyžádalo nejvyšší státní zastupitelství 25. června t. r. u státního zastupitelství v Dortmundu, které trestní řízení provádělo, spisový materiál shromážděný v průběhu trestního řízení. Odpověď německé strany je očekávána.

Teprve po prostudování těchto písemností a po zvážení důkazní situace lze předpokládat provedení možné řady procesních úkonů podle trestního řádu, tzn. sdělení obvinění, výslech obviněného a vydání zatýkacího rozkazu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP