(15.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Dalším hlasováním rozhodneme o přikázání návrhu k projednání, a to návrhu, který máte pod sněmovním tiskem 262. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Kdo má jiný návrh? Pan poslanec Škromach - výbor pro evropskou integraci, pan kolega Janeček - výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Další návrh nevidím.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 229. Kdo je pro přikázat tento návrh zahraničnímu výboru k projednání? Kdo je proti?

Z přítomných 112 pro návrh 96, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 230. Kdo je pro návrh přikázat tento návrh k projednání výboru pro evropskou integraci? Kdo je proti?

Z přítomných 113 pro návrh 60, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 231. Kdo je pro návrh přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví? Kdo je proti?

Z přítomných 114 pro návrh 66, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že sněmovní tisk 262 byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, výboru pro evropskou integraci a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví stejně jako v případě sněmovního tisku 256.

 

Dalším bodem pořadu je bod

 

115.
Vládní návrh na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií
určených pro Nadační investiční fond v první etapě
/sněmovní tisk 225/

 

Prosím ministra Baštu, aby předložený materiál uvedl.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, návrh vlády na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě je naplněním zákona 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. Tento zákon ve svém § 18 stanoví, že majetek fondu lze použít pro podporu nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na návrh vlády.

Trvalo osm let, než mohl být dnešní návrh předložen. V roce 1992 vláda premiéra Pitharta vyčlenila pro nadace 1 % akcií společností z druhé vlny kuponové privatizace. V roce 1996 ministr Bratinka předložil základní ideje pro rozdělení tohoto majetku v nominální hodnotě 2,823 miliardy korun. V roce 1998 ministr Mlynář předložil návrh výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků v první etapě v celkové výši 500 milionů korun. Vláda premiéra Tošovského jeho návrh schválila. V tomto roce pak tato vláda výběrové řízení realizovala.

Chci při této příležitosti ocenit práci svých předchůdců ve funkci předsedy Rady vlády pro nestátní a neziskové organizace ministra Bratinky a ministra Mlynáře.

Důležitým mezníkem na cestě k dnešnímu návrhu byl zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, který snížil počet nadací z 5300 evidovaných do konce roku 1998 na 144 nadací registrovaných v soudním rejstříku k 19. 3. 1999. Tím přestaly být nadacemi všechny subjekty evidované dle občanského zákoníku jako nadace, ale ve skutečnosti vykazující znaky jiných právních subjektů.

Základem návrhu na rozdělení 500 milionů korun nadacím je záměr učinit z nich trvalý a stabilní zdroj financování celého neziskového sektoru. Cílem výběrového řízení nebylo nalézt nejzáslužnější programy, hodnotit vlastní činnost nadací či udělat z chudých nadací bohatší. Cílem bylo nalézt nadace, které jsou způsobilé spravovat finančních prostředky, které dává k dispozici stát, tyto prostředky zhodnocovat a z jejich výnosů financovat ne sebe, ne svoji činnost, nýbrž jiné organizace neziskového sektoru.

Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu nejsou určeny vybraným nadacím, nýbrž jejich prostřednictvím celému neziskovému sektoru. Proto dnes nebudete rozhodovat o tom, kterou záslužnou činnost podpoříte, nýbrž o tom, které nadace budou nejlepším správcem peněz pro jiné.

Realizací vládního návrhu dojde ke zvýšení nezávislosti celého neziskového sektoru na státním rozpočtu, který je dosud hlavním zdrojem financování občanského neziskového sektoru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, omlouvám se, že vás musím přerušit. Činím tak ale jen proto, abych se pokusil zjednat v jednacím sále větší klid, abyste mohl svůj bod uvést v důstojné atmosféře. Děkuji kolegům za pochopení.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Občanská sdružení, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a nadace obdržely v roce 1998 ze státního rozpočtu částku 1,9 miliardy korun. Český občanský neziskový sektor finančně podporují také vlády Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Nizozemské království, Dánské království, Kanady, Evropská komise i zahraniční soukromé nadace. Nejde o malé částky. Například vláda Spojených států amerických poskytla v letech 1991 - 1997 částku 135 milionů dolarů. Holandské nadace poskytly v letech 1995 - 1998 částku 91 milionů korun, japonské nadace v letech 1991 - 1997 částku 57 milionů korun, americká Nadace Charlese Stewarta Mota v letech 1993 - 1998 částku 74 milionů korun. Nedávno jsem se sešel s velvyslanci uvedených zemí a poděkoval jsem jim za tuto velkorysou pomoc při rozvíjení neziskového sektoru v České republice.

Významným a na státním rozpočtu nezávislým zdrojem financování neziskového sektoru se v průběhu deseti let staly české nadace. 26 nadací jmenovaných ve vládním návrhu např. získalo od sponzorů a poskytlo neziskovému sektoru v letech 1996 a 1997 nezanedbatelnou částku 520 milionů korun. Schválením vládního návrhu bude finanční stabilita a kapacita nadací významně posílena.

Při realizaci výběrového řízení navázala vláda na kroky vlád předchozích. Akceptovala podmínky výběrového řízení vyhlášeného vládou premiéra Tošovského. Akceptovala osoby vybrané ministrem Mlynářem pro přípravu a provedení výběrového řízení. Vláda tak prokázala svůj zájem na nalezení široké politické shody pro rozhodnutí, které má přispět k rozvoji občanské společnosti. Do výběrového řízení se přihlásilo 95 nadací, uspělo z nich 26. Byl jsem informován, že přibližně dvě třetiny nadací registrovaných k datu uzávěrky výběrového řízení vydalo veřejné prohlášení oceňující podmínky výběrového řízení, jeho průběh, transparentnost i výsledky.

Samozřejmě existují i námitky. Například. - nedávejte peníze na nadace, dejme je na Kosovo. Vždy existuje dost momentálních nápadů, jak spotřebovat peníze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP