(15.10 hodin)

(pokračuje Máče)

Proto je třeba předkládanou úmluvu ratifikovat, aby byla garantována i tato součást ochrany práv dítěte. Proto navrhuji předat tuto úmluvu k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní přerušuji projednávání tohoto bodu a zahajuji projednávání bodu s pořadovým číslem 76, kterým je

 

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací
Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
ze dne 29. května 1993 v Haagu
/sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložení návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, úmluva, kterou předkládáme k ratifikaci, si neklade za cíl vyřešit všechny problémy, které v současné době v souvislosti s mezinárodním osvojováním dětí vznikají, např. určování použitelného práva v případě mezinárodního osvojení. Jejím cílem je, aby byla při všech osvojeních, která se dějí ve smluvních státech úmluvy, chráněna práva dítěte tak, jak jsou uznávána mezinárodním právem.

K tomu, aby se předešlo únosům a obchodu s dětmi, a k zajištění ochrany dětí úmluva zavádí systém mezinárodní spolupráce určených úřadů v jednotlivých smluvních státech. Důležitým prvkem úmluvy je závazek státu zabezpečit uznání osvojení uskutečněného v jiném smluvním státě. Úmluva se dále vztahuje na všechny případy osvojení bez ohledu na to, zda jsou uskutečňovány ve státě původu před přemístěním dítěte do přijímacího státu, nebo po přemístění dítěte v přijímacím státě.

Pokud jde o osobní rozsah, aplikace úmluvy ve vztahu k věku dítěte a její použití je omezeno na osoby, které nedosáhly 18 let. To však neznamená, že starší osobu nelze osvojit. Ustanovení pouze omezují použití této úmluvy.

Pokud jde o věcný rozsah, úmluva komplexně pokrývá proces mezinárodního osvojení, to znamená, že reguluje shromažďování informací, zajišťování nezbytného souhlasu, případný přesun dítěte na území jiného státu a vzájemné uznávání rozhodnutí o osvojení a dalších záležitostech.

Úmluva rozděluje odpovědnost za uskutečnění jednotlivých etap mezinárodního osvojení a zajišťování stanovených informací a souhlasu mezi stát původu dítěte a přijímající stát, kde se má adopce uskutečnit. Ústředním orgánem ve smyslu čl. 6 úmluvy bude Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí, který v současné době funguje pod názvem Ústředí pro mezinárodní právní ochranu mládeže se sídlem v Brně. V České republice mechanismus zprostředkování mezinárodního osvojení dosud nefunguje a podpis a ratifikace této úmluvy tedy umožní zapojení ČR do systému spolupráce mezi členskými státy úmluvy ve věcech osvojení.

Z finančního hlediska podpis a ratifikace úmluvy nebudou klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Orgán, který bude vykonávat povinnosti spojené s mezinárodním osvojováním, nepožaduje navýšení rozpočtových prostředků. Zároveň nebude nutné ustavovat nové orgány. Nejedná se o úmluvu podle čl. 10 ústavy a k jejímu provedení bude tedy třeba zákona. Tímto zákonem, který je již v projednávání ve sněmovně, je zákon o sociální a právní ochraně dětí, při jehož přípravě byly povinnosti stanovené úmluvou brány v úvahu. To znamená, že pokud zákon bude schválen, úmluva bude mít okamžitě odpovídající právní instrument, který ji umožní realizovat.

V závěru mi dovolte, abych kromě technických a právních věcí, které jsem zmínil, se dotkl ještě podle mého názoru klíčového smyslu celé věci. Kromě toho, že jsou zajištěna práva dítěte, což je zřejmé, zapojení České republiky do mezinárodního právně regulovaného systému osvojení zvyšuje pravděpodobnost dětí, která jsou u nás v ústavech, že naleznou odpovídající rodinu někdy i mimo Českou republiku. Není to málo a myslím, že již z toho důvodu by bylo vhodné předloženou úmluvu ratifikovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení tohoto návrhu kolega Jiří Karas.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, na základě rozhodnutí organizačního výboru jsem zpravodajem k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993, tisk 262.

Dámy a pánové, problematika mezinárodních osvojení v posledních desetiletích nabyla mimořádného významu. Přístup ČR k úmluvě výraznou měrou přispěje k ochraně práv našich dětí zejména v tom směru, aby nedocházelo k osvojením do ciziny, která jsou v rozporu s jejich zájmy, případně uskutečněná se spekulativními účely, a na druhé straně bude vytvořen mechanismus, který osvojení dětí z ČR do ciziny v odůvodněných případech umožní. Rovněž žadatelé o osvojení, kteří nemohou být uspokojeni dítětem z České republiky, dostanou možnost legálním způsobem dosáhnout osvojení dítěte z ciziny.

Považuji tuto úmluvu za natolik důležitou, že si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu, aby propustila tento návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám společnou rozpravu k těmto dvěma bodům. Ptám se, kdo se do ní hlásí, neboť žádnou písemnou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu tedy uzavírám.

Nyní rozhodneme o přikázání obou návrhů, neboť v obecné rozpravě nezazněl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání bodu č. 75, první čtení, sněmovní tisk 256. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pak kolega Škromach navrhuje výbor pro evropskou integraci. Další návrh pana kolegy Janečka.

 

Poslanec Josef Janeček: Domnívám se, že zásadním výborem je výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další návrhy nevidím.

 

Nejprve tedy rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru. Na žádost některých z vás jsem vás odhlásil a zahajuji hlasování s pořadovým číslem 226.

Ptám se, kdo je pro zahraniční výbor. Kdo je proti?

Z přítomných 105 pro návrh 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je přikázat tento návrh k projednání výboru pro evropskou integraci.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 227. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 106 pro návrh 57, proti 22. Návrh byl přijat.

 

V posledním hlasování rozhodneme o přikázání tohoto návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 228. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 110 pro návrh 72, proti 24. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP