(14.50 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu uzavírám. Táži se, zda někdo chce vystoupit se závěrečným slovem. Pan ministr hodlá vystoupit. Hovořit bude ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Pane předsedající, já bych chtěl ujistit pana poslance Kohlíčka, že skutečně přistoupením k sociálnímu fondu Rady Evropy máme právo na poměrně vysokou kompenzaci, např. pokud by došlo k dalším povodním. Je skutečností, že v době, kdy před dvěma lety došlo u nás k rozsáhlým povodním, neměli jsme právo na příspěvek ze sociálního fondu Rady Evropy právě proto, že jsme nebyli členy, ale o tom, jak je vám známo, rozhodl ministr jiné vlády, než je vláda současná. Doufám, že svým dnešním rozhodnutím tuto chybu minulosti napravíme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zpravodaj nechce vystoupit se závěrečným slovem. Budeme rozhodovat o přikázání výboru k projednání, jelikož nezazněl ani návrh na zamítnutí, ani návrh na vrácení. Organizační výbor navrhl přikázat tuto zahraniční smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat.

 

hlasování pořadové číslo 222 budeme rozhodovat o návrhu na přikázání tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru.

Hlasování jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 170 hlasovalo 121 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím projednávání bodu 68. Kolegyně a kolegové, můžeme přistoupit k projednávání bodu

 

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů
v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17. 12. 1997
/sněmovní tisk 243/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede zmíněný návrh ministr spravedlnosti České republiky pan Otakar Motejl. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno Parlamentu ČR, Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17. prosince 1997, byla přijata Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, sdružující hospodářsky nejvyspělejší státy, též za účasti zástupců České republiky, jako reakce na naléhavý problém, kterým se stává korupce v mezinárodním obchodování a investování, ohrožující samotné základy ekonomického rozvoje a mezinárodního soutěžního prostředí.

Plnění všech závazků úmluvy, která je předkládána ke schválení, vyžaduje především zpřísnění trestněprávních sankcí za podplácení, definování pojmu úplatek a rozšíření výkladu pojmu veřejný činitel tak, aby zahrnoval i zahraničního veřejného činitele, jehož podplácení má úmluva zabránit a kterým je "jakákoli osoba zastávající legislativní administrativní funkci nebo funkci v justici v cizí zemi, ať již jmenovaná, nebo volená, jakákoli osoba vykonávající veřejnou funkci pro cizí zemi, včetně veřejnoprávní organizace nebo veřejného podniku, a jakýkoli činitel nebo zástupce veřejné mezinárodní organizace".

Tyto požadavky jsou u nás řešeny novelou trestního zákona, tj. zákona 96/1999 Sb., kterým se mění zákon 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 8. června 1999.

K dalšímu postupnému naplňování závazků úmluvy v netrestní oblasti dojde přijetím novely zákona 561/1991 Sb., o účetnictví, která po dosažení souladu s návrhem novely obchodního zákoníku bude projednána vládou v listopadu t. r. Návrh zákona o auditorech a o poskytování auditorských služeb plánuje vláda projednat rovněž v podzimních měsících. Oba předpisy připravuje Ministerstvo financí.

Úpravy, které bude třeba provést v souvislosti s novelou trestního zákona, jsou obsaženy ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh je na programu této schůze Poslanecké sněmovny jako bod 22 ve druhém čtení.

S ohledem na velký mezinárodní zájem na co nejrychlejším uplatňování úmluvy byla úmluva podepsána a ratifikována již většinou členských zemí OECD. V České republice je plnění nejvýznamnějších závazků úmluvy již umožněno zčásti platnou trestněprávní úpravou, dále zmíněnou novelou trestního zákona a změny a doplnění ostatních zákonů lze předpokládat před dokončením ratifikačního procesu.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu na naplnění a uzavření této úmluvy vás žádám a navrhuji, abyste ve smyslu vládního návrhu propustili návrh této úmluvy do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení kolega Pavel Tollner.

 

Poslanec Pavel Tollner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak je uvedeno v preambuli předkládané úmluvy, korupce a podplácení jsou bohužel rozšířeným jevem při mezinárodních podnikatelských transakcích i při obchodování a investování, což je závažný morální a politický problém, podkopávající správnou autoritu i ekonomický rozvoj a deformující mezinárodní soutěžní prostředí. S problémem korupce zápasí zřejmě všechny státy světa, některé úspěšněji, některé méně. Ke zvýšení účinnosti tohoto zápasu nesporně může přispět i naše přistoupení k této úmluvě.

Upozorňuji jako zpravodaj, že přistoupení k této úmluvě bude mít dopad do našeho práva, jak už zmínil pan ministr.

Realizace úmluvy si nevyžádá přímé nároky na státní rozpočet. Já jako zpravodaj - abych zůstal stručný - doporučuji propuštění do dalšího čtení. Pane předsedající, přimlouvám se, aby vzhledem k charakteru úmluvy bylo projednání přikázáno i ústavně-právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přimlouváte se, nebo navrhujete, pane zpravodaji?

 

Poslanec Pavel Tollner: Navrhovat bych to mohl až v rozpravě. Myslím, že bude kratší, když se přimlouvám u vás, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Já navrhuji přikázat k projednání ještě ústavně-právnímu výboru. Ptám se, kdo má jiný návrh. Jiný návrh má pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já navrhuji výbor pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, do třetice výbor pro evropskou integraci. Žádný jiný návrh nevidím, budeme rozhodovat hlasováním.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání návrhu k projednání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kro je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 103, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Turek na mne mává třemi žlutými identifikačními kartami, které zřejmě postrádají své majitele. Proti výsledku hlasování nikdo neprotestuje, ani je nezpochybňuje. Věřím, že pan kolega Turek hlasuje pouze sám za sebe.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 224 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru ústavně-právnímu k projednání. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh hlasovalo 68, proti 25. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP