(14.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Otevírám obecnou rozpravu. Děkuji panu zpravodajovi a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu uzavírám. budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání výborům.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda někdo navrhuje jiný výbor. Není tomu tak. Budeme hlasovat o tomto návrhu organizačního výboru.

 

hlasování pořadové číslo 221 rozhodneme o přikázání sněmovního tisku 215 k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí, z přítomných 169 poslanců hlasovalo pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a končím prvé čtení této úmluvy. Končím tím projednávání bodu 67.

Můžeme přistoupit k projednání bodu 68, kterým je

 

68.
Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách
a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959
/sněmovní tisk 234/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kavan. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika přistoupila k Fondu sociálního rozvoje Rady Evropy 12. února 1999 jako jeho 34. člen, čímž byl splněn jeden ze zahraničněpolitických záměrů programového prohlášení vlády. Nezbytnost přístupu ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy vyplývá z ustanovení čl. 3 statutu fondu, podle kterého každý stát, který si přeje stát se členským státem fondu, musí potvrdit svůj záměr při nejbližší příležitosti přistoupit k protokolu ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy. Tento Třetí protokol patří mezi šest dodatkových protokolů ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy z roku 1949. První, Druhý, Čtvrtý a Pátý protokol jsou pro Českou republiku závazné od roku 1995 a Šestý od roku 1998. Třetí protokol, který se týká pouze členských států Fondu sociálního rozvoje Rady Evropy, stanoví výsady a imunity fondu, jeho úředníků, majetku a zástupců států fondu. Závazek přistoupit k tomuto protokolu je explicitně vyjádřen v prohlášení vlády České republiky o přístupu k Fondu sociálního rozvoje Rady Evropy, kterým jsem jejím jménem podepsal 11. února letošního roku.

Článek 1 přiznává fondu právní subjektivitu, článek 2 a 3 stanoví postupy pro řešení sporů, články 4 až 8 se týkají nedotknutelnosti majetku fondu, článek 9 až 12 upravují postavení orgánů fondu a členů těchto orgánů, článek 13 s odkazem na Všeobecnou dohodu upravuje postavení úředníků fondu. Článek 15 dovoluje jednotlivým členským státům sjednávat zvláštní dohody, kterými mohou bilaterálně doplnit či změnit ustanovení Třetího protokolu.

Jak vyplývá z podstaty věci, Třetí protokol obsahuje výjimky oproti běžné právní úpravě obsažené v zákoně. V českém právním prostředí proto může být prováděn pouze prostřednictvím přímé úpravy v zákoně a z toho důvodu se jedná o mezinárodní smlouvu, k jejímuž provedení je třeba zákona a jako takový Třetí protokol podle článku 49 odst. 2 Ústavy České republiky vyžaduje souhlas Parlamentu.

Česká republika s uložením listiny o přístupu učiní prohlášení týkající se vykonatelnosti cizích rozhodčích nálezů podle českého práva, čímž splní závazek podle článku 3 Třetího protokolu. Třetí protokol se nedotýká stávajících závazků České republiky podle mezinárodního práva a není v rozporu s právem Evropské unie.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem přesvědčen, že přistoupením České republiky ke Třetímu protokolu vyslovíte souhlas, neboť je to podmínka našeho řádného členství ve fondu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru zahraničních věcí Janu Kavanovi. Nyní prosím, aby se slova ujal za omluvenou poslankyni Vlastu Štěpovou zpravodaj pro prvé čtení, určený rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, pan poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Třetí protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy ve své první kapitole řeší způsobilost a právní postavení Fondu pro znovuosídlení. Touto způsobilostí je možnost uzavírat smlouvy, nabývat movitý i nemovitý majetek a disponovat jím, procesní způsobilost a možnosti jakýchkoliv operací týkající se jeho statutárních cílů.

V kapitole druhé je pojednáno o majetku, aktivech a operacích fondu. Majetek fondu je imunní vůči pohledávkám, obstavení, konfiskaci či vyvlastnění. Budovy a prostory užívané fondem za účelem výkonu jeho funkcí a také jeho archivy jsou nedotknutelné. Aktiva, příjmy a jiný majetek fondu jsou vyňaty za všech přímých daní. Orgánem fondu je řídící výbor, správní rada a dozorčí výbor. Všechny orgány fondu používají imunity vůči právnímu řízení, pokud se týká jejich výkonů ústních či písemných a všech jejich činů, které učinily v rámci výkonů jejich úředních povinností a v mezích jejich působnosti.

Vlády členských států fondu nesou odpovědnost za to, že disponují dostatečnými ústavními pravomocemi, které mohou být nezbytné pro plnění statutárních povinností, které tyto státy mají vůči fondu.

Na závěr bych řekl, že je žádoucí, aby Poslanecká sněmovna souhlasila s přikázáním projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Miroslavu Máčemu a otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan kolega Kohlíček. Pane kolego, chopte se mikrofonu a můžete hovořit.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený zastupující za kolegyni Štěpovou, vláda České republiky vyslovila svým usnesením ze dne 18. listopadu 1998 č. 757 souhlas se vstupem České republiky do Fondu sociálního rozvoje Rady Evropy, tj. do nejstarší české evropské mnohostranné rozvojové banky. Ze statutu fondu plynou pro Českou republiku tyto podmínky:

  1. Upsání podílových listů na kapitál fondu v hodnotě 11 142 tis. ECU, tj. cca 407,8 mil. korun.
  2. Uhrazení upsání kapitálu ve výši odpovídající zhruba 45 mil. korun.
  3. Uhrazení částky 662 tis. ECU, tj zhruba 24,2 mil., korun jako příspěvek do rezerv.

Tyto částky budou uhrazeny formou čtyř ročních splátek ve stejné výši. V této souvislosti je předkládán Třetí protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, což je jedna z podmínek vyplývající z členství ve fondu, jak nás s tím seznámil pan ministr. Tzv. výsady a imunity spočívají v daňových úlevách při vydávání obligací a cenných papírů, zproštění cel, zákazů a omezení při vývozu a dovozu zboží určeného pro úřední potřebu fondu. Dále se jedná o zproštění přímých daní.

Dále je zde deklarována vůle poskytnout vysokým úředníkům fondu imunity a výsady stanovené Všeobecnou dohodou o výsadách a imunitách Rady Evropy. Přijetím této dohody se Česká republika stane členským státem Fondu pro znovuosídlení. To zdůrazňuji.

Z celé důvodové zprávy ovšem není jasné, že Česká republika se zároveň stává členskou zemí Fondu sociálního rozvoje Rady Evropy, který mimo jiné pomáhá řešit i následky povodní. Vzhledem k tomu, že nejen vkládáme určité prostředky, nejen poskytujeme určité výsady vedoucím funkcionářům tohoto fondu, ale také z toho něco můžeme mít jako republika, doporučuji tento návrh, zvláště pokud bude dostatečně zdůvodněn potenciálními přínosy pro republiku, podpořit. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP