(14.20 hodin)

(pokračuje Hojda)

Připojuji se k tomu, aby zákon prošel do druhého čtení a aby se některé nedostatky řešily společnou diskusí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Je tomu tak? Vystoupí pan kolega Zvěřina. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám za to, že je pravda to, co tady řekl pan ministr, že zákon má mnoho pasáží, v nichž sbližuje naše právní poměry s právem Evropské unie, a proto bez ohledu na to, jaké k tomu máme důvody, doporučoval bych pustit zákon do druhého čtení a postoupit jej také k projednání ve výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zvěřinovi. Hlásí se ještě dále někdo do obecné rozpravy? Hlásí se pan kolega František Brožík. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, mám několik poznámek k projednávanému tisku novely živnostenského zákona č. 455/91 Sb., a to v tom smyslu, že jsem zcela nepochopil důvody, které přiměly pana kolegu Teplíka k tomu, aby navrhl vrátit návrh zákona k přepracování, protože toto odůvodnění nemělo ani hlavu ani patu.

Chtěl bych připomenout, že tento zákon z r. 1991 byl za minulých vlád novelizován - poslouchejte velice dobře - 23krát. Jak se vyvíjela společnost po sametové revoluci a v nových podmínkách podnikání, sněmovna třikrát do roka novelizovala živnostenský zákon, tak jak to bylo potřebné ať už z hlediska nových profesí, koncesí apod.

Myslím, že i návrh kolegy Kalouska, který hovoří o tom, že je třeba, abychom tento zákon podrobili v průběhu druhého čtení diskusi a pozměňovacím návrhům, tak i já za hospodářský výbor mohu slíbit, že připravíme speciální seminář, do kterého samozřejmě zvu pana kolegu Zvěřinu z výboru pro integraci, abychom na říjnové schůzi v průběhu druhého čtení tento zákon mohli řádně projednat a schválit tak, aby platil od 1. 1. 2000.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross:Děkuji panu kolegovi Brožíkovi. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Ne, diskusi uzavírám.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli jsme v situaci, kdy byla ukončena rozprava a má možnost vystoupit v závěrečném slovu zástupce předkladatele, ministr průmyslu a obchodu, kolega ministr Grégr. Chcete využít, pane ministře, této možnosti? Chcete. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, jsem velmi rád, že tady zazněla mezi řadou připomínek i velice rozumná slova některých pánů kolegů poslanců s tím, že se jedná o návrh novely, která je velice komplikovaná a která samozřejmě bude muset projít ještě řadou diskusí a úprav. Signalizovali jsme dopisem, který jsme poslali na jednotlivé kluby, a byli bychom uvítali v tomto kole, abychom mohli uplatnit ještě připomínky některých pánů poslanců, kteří mají z tohoto oboru zkušenosti nebo mají k němu blízko.

I tato novela prošla řadou diskusí a odborných konzultací jak s živnostenskými úřady, tak s jednotlivými podnikatelskými svazy. Snažili jsme se poctivě, aby jejich připomínky byly v maximální míře akceptovány.

Jak tady řekl pan kolega Zvěřina, tato novela přibližuje náš živnostenský zákon k Evropské unii, což je také jeho podstatnou součástí a i smyslem. To, že vymezuje právě v duchu evropského přístupu přísnější požadavky na podnikatele i podnikatelskou činnost, nám nezíská v určitých kruzích přátele této novely.

Chtěl bych vás ujistit, že pokud odsouhlasíte a propustíte návrh do druhého čtení, a to není jen prázdné gesto, že se budu já osobně i mí spolupracovníci poctivě snažit, aby z tohoto zákona vzešlo smysluplné dílo, za které se nebude muset stydět ani vláda, ani sněmovna. Dovoluji si vás požádat, abyste v duchu této nabídky a mé poctivé snahy propustili tento zákon do druhého čtení.

Samozřejmě souhlasím i s tím, aby byla prodloužena lhůta o 20 dnů pro jeho projednání, aby byl dostatečný časový prostor pro podrobná jednání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu kolegovi Grégrovi za závěrečné slovo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Andrej Grega.

 

Poslanec Andrej Grega: Pane předsedající, v obecné rozpravě padly dva návrhy pana poslance Teplíka a Doležala na vrácení novely k přepracování. Padl tady ještě návrh poslance Hojdy na prodloužení projednání na 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme nejprve rozhodovat o návrhu na vrácení návrhu zákona navrhovateli k dopracování. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 216.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končí.

Z přítomných 174 pro 43, proti 109. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli budeme rozhodovat o návrhu na přikázání jednotlivým výborům a potom se vypořádáme s návrhem na prodloužení lhůty k projednávání ve výborech o 20 dnů.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. V rozpravě nezazněl jiný návrh. Omlouvám se, zazněl - ještě výbor pro evropskou integraci.

Ještě vidím kolegu Miroslava Kučeru staršího, zřejmě s dalším návrhem na jiný výbor.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: V rozpravě u jiného zákona, a sice u návrhů poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miroslava Kučery st., sněmovní tisk č. 194, jsme upozorňovali, že tento návrh se významným způsobem také dotýká novely živnostenského zákona. Protože jde o záležitosti restaurování kulturních památek, a to je součást živnostenského zákona, myslíme si, že by měl být tento zákon přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, neboť tam byl náš návrh též přikázán.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh, kterému výboru sněmovny bychom to měli přikázat? Nemá. Budeme rozhodovat o těchto třech návrzích.

 

Jako o prvním budeme rozhodovat o návrhu organizačního výboru na přikázání k projednání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 217, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro 158, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro evropskou integraci. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro 96, proti 45. I tento návrh byl přijat (v hlasování pořadové číslo 218).

 

Jako o posledním návrhu rozhodneme o přikázání návrhu na přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP