(Schůze opět zahájena ve 14.04 hodin).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, zahajuji odpolední část našeho jednání.

Budeme se věnovat v souladu s tím, co jsme si schválili, projednávání bodu, kterým je

 

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 263/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede ministr průmyslu a obchodu České republiky pan kolega Miroslav Grégr. Prosím, pane docente, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Dosavadní úprava živnostenského podnikání má řadu nedostatků, jejichž odstranění je předmětem předkládaného návrhu. Návrh nemění koncepci živnostenského zákona, přesto však obsahuje několik zásadních změn, které vycházejí ze zkušeností získaných aplikací živnostenského zákona od doby jeho účinnosti, tj. od 1. ledna 1992, a z požadavku přizpůsobit právní úpravu legislativě Evropského společenství.

Předkládaný návrh zejména:

  • vymezuje přísněji požadavky na bezúhonnost podnikatele tak, aby se účinněji zamezil přístup do podnikání osobám, které byly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin,
  • zpřísňuje podmínky pro podnikání vymezeného okruhu zahraničních fyzických osob, u nichž váže vydání průkazu živnostenského oprávnění na povolení k pobytu na území České republiky a živnostenské oprávnění váže na dobu povoleného pobytu. Toto zpřísnění se netýká občanů Evropské unie,
  • odstraňuje nedostatečnou regulaci vybraných potenciálně rizikových činností, zejména úpravou požadavků na odbornou způsobilost pro provozování živností, povinnost podnikatele zajistit, aby vybrané živnosti byly provozovány výhradně osobami odborně způsobilými,
  • upřesňuje procesní postup řízení před živnostenskými úřady, vydávání průkazů živnostenského oprávnění i možnost zrušení dlouhodobě nevyužívaných živnostenských oprávnění tak, aby byla odstraněna dosavadní neúplnost a nejasnost právní úpravy,
  • zmocňuje vládu k vydání nařízení, kterými budou vymezeny obory živností ohlašovacích volných, obsahové náplně živností a popřípadě i odborná způsobilost požadovaná pro provozování některých rizikových živností,
  • mění a upřesňuje přílohy živnostenského zákona s ohledem na změny zvláštních předpisů a na požadavky jednotlivých ústředních orgánů a mění a doplňuje výčet činností, které nejsou živnostmi, neboť podléhají zvláštní právní úpravě.

Předkládaný návrh tak řeší řadu současných problémů živnostenského podnikání a zároveň živnostensko-právní úpravu v mezích možností daných její koncepcí přizpůsobuje právně komunitárnímu právu rovněž Evropské unie.

K dosažení plné slučitelnosti bude nutno přijmout právní úpravu živnostenského podnikání, jejímž základem bude odlišení podnikání samostatné výdělečné činnosti a poskytování služeb, jak to mají na mysli články 52 až 59 Smlouvy o Evropské unii.

Navržená novela, kterou vám dnes předkládám, je nezbytným postupným krokem k této kompatibilitě, která se předpokládá k 1. lednu 2003.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, novelizace je velmi rozsáhlá, má 216 položek. Aby bylo usnadněno jednání výborů a sněmovny, zaslal jsem všem předsedům poslaneckých klubů nabídku předběžného projednání v jednotlivých poslaneckých klubech za účasti předních odborníků Ministerstva průmyslu a obchodu, schopných zodpovědět jejich podrobné dotazy, případně reagovat na vaše připomínky.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji, abyste předkládaný návrh propustili do druhého čtení a umožnili tak jeho věcné posouzení v příslušných výborech.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu Miroslavu Grégrovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Andrej Grega. Prosím, pane poslanče, přistupte k řečništi, chopte se mikrofonů a můžete mluvit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP