(12.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Z přítomných 122 hlasovalo pro návrh 118, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

O slovo se hlásí místopředsedkyně Poslanecké sněmovny kolegyně Buzková s procedurálním návrhem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že podle vývoje projednávání pořadu naší schůze je zřejmé, že zítra budeme pokračovat blokem třetích čtení, navrhuji v tuto chvíli, aby blok tzv. vojenské legislativy, tzn. body schváleného pořadu č. 87 - 94, byly zařazeny zítra jako první body od 9.00 hodin. Tento návrh samozřejmě předkládám nejen po konzultaci, ale přímo na žádost ministra obrany.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Námitku proti tomuto duchu jednacího řádu nevidím, tudíž o tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 210. Ptám se, kdo je pro předložený procedurální návrh na změnu pořadí projednávaných bodů. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 210 z přítomných 135 poslanců pro návrh hlasovalo 128, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi ČR a Jordánským hášimovským královstvím
o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná 20. září 1997 v Ammánu
/sněmovní tisk 246 / - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 246 a z pověření vlády ho uvede ministr financí Ivo Svoboda. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení Dohodu mezi ČR a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Předložený text dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic s Jordánskem je v souladu s tzv. vzorovou dohodou o ochraně investic, za kterou je podle usnesení vlády ČR č. 12 ze dne 6. ledna 1993 považována dohoda s Maďarskem. Z tohoto důvodu byla dohoda vládě ČR předložena k odsouhlasení až po jejím podpisu. Vláda ČR vyslovila s dohodou souhlas svým usnesením č. 195 ze dne 19. března 1998. Usnesením č. 203 ze dne 10. března 1999 nová vláda ČR s dohodou opět vyslovila souhlas a doporučila ji předložit Parlamentu ČR.

Dohoda s Jordánském je standardní bilaterální dohodou o ochraně investic, která obsahuje všechny mezinárodněprávní závazky a záruky v těchto dohodách obvyklé. Jde o následující závazky a záruky: Závazek umožnit na svém uzemí a v souladu se svým právním řádem investice investoru druhého státu a poskytnout jim řádné a spravedlivé zacházení. Závazek poskytnout investorům, jejich investicím a výnosům národní zacházení a doložku nejvyšších výhod, které jsou zárukou proti diskriminačnímu zacházení ve srovnání s tuzemskými nebo jinými zahraničními investory. Závazek poskytnout investorovi náhradu za škody, které investice utrpí následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu na nediskriminačním základě a proti vyplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady, dále záruku volného převodu plateb souvisejících s investicemi a výnosy do zahraničí ve volně směnitelné měně a bez zbytečného prodlení. A jako poslední závažný prvek způsob řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou mezi smluvními stranami navzájem.

Dohoda byla jako převážná většina dohod o ochraně investic sjednána v národních jazycích a v angličtině s tím, že v případě jakýchkoliv rozdílností ve výkladu bude rozhodující znění anglické. Platnost dohody je v předkládané dohodě stanovena na dobu deseti let, poté bude automaticky pokračovat, pokud jedna ze stran nevyužije svého práva ukončit platnost dohody výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou. Pro investice uskutečněné nebo získané přede dnem ukončení platnosti dohody budou ustanovení dohody účinná po dobu dalších deseti let od data ukončení její platnosti a záruky zakotvené v předkládané dohodě se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území smluvní strany druhé i na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu dohody v platnost.

Dohoda o ochraně investic s Jordánskem vytvoří pro investory obou smluvních stran pevný smluvně právní rámec, který významně přispěje k prohloubení a rozvoji další spolupráce mezi investory obou stran. Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila s touto dohodou souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, smlouva o ochraně investic, která je zde předkládána, mezi ČR a Jordánským hášimovským královstvím je smlouvou, jak již zdůraznil předřečník, která je standardního typu, je to smlouva, která je postavena podle standardní smlouvy s Maďarskem a pro nás je spíš důležité, jaké jsou zájmy ČR v Jordánsku. Jordánsko jako takové je novým státem. Je známo, že v antické době zde byl kvetoucí stát, zvaný Arabia Petrea , a vlastně až do konce panství turecké říše nad tímto území zde žádný samostatný stát nebyl. Teprve na základě dohody Velké Británie a Francie zde vzniká Jordánské království a toto království bylo ustaveno zhruba v místech dnešního Jordánska. Teprve po vyhlášení izraelského státu toto Jordánské království se zmocňuje západních území na břehu Jordánu a Jordánské hášimovské království tím získává velkou podporu a velmi hospodářsky vyspělou svoji část.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego, já to dělám velmi nerad, ale chtěl bych vás poprosit, jestli byste se mohl ve své zpravodajské zprávě dostat blíže k oné smlouvě, která je předmětem našeho jednání.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Dostávám se, pane předsedající, právě k meritu věci, protože po izraelsko-arabských válkách (smích v jednacím sále) řada těch nejvyspělejších území byla ztracena a Jordánské hášimovské království se stalo určitým garantem palestinských zájmů. Palestinci také v současné době tvoří 70 % obyvatelstva Jordánského království. A je nutné si uvědomit, že řada z nich studovala ve státech střední Evropy, i u nás, a že naše zájmy je třeba nejen ochránit smlouvou, kterou zde předkládá pan ministr financí, ale je třeba, abychom naše styky s Jordánským hášimovským království rozvíjeli i po dalších liniích.

Domnívám se proto vzhledem k tomu, že naše vztahy již od druhé poloviny šedesátých let jsou opravdu velmi rozsáhlé, myslím tím vztahy v oblasti školství a kultury, že by bylo vhodné, aby tato smlouva podpořila i naše hospodářské vztahy, protože pokud se podíváme na ty hospodářské vztahy, pak úroveň vývozu a dovozu je velmi kolísající. Je zde patrno, že právě takováto smlouva o ochraně investic může zajistit odpovídající právní rámec pro další rozvoj těchto vztahů.

Dovoluji si tedy doporučit Poslanecké sněmovně tuto smlouvu, a to zejména z toho důvodu, že by mohla podpořit naše hospodářské zájmy v Jordánském hášimovském království. Doporučuji, aby smlouva byla projednána zahraničním výborem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP