(12.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Kdo je proti? Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 z přítomných 185 bylo 129 pro, 37 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Volák: Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhem, a pokud uznáte za vhodné, pane předsedo, tak můžete dát hlasovat o usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví s přijatým pozměňovacím návrhem kolegy Janečka.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám tedy hlasovat, o tomto bodu, tedy Evropské sociální chartě jako celku.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení s pozměňovacím návrhem, doplňkem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 205 se z přítomných 185 poslanců vyslovilo pro 127, 52 hlasovalo proti. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

Podle našeho programu se dostáváme k bodu 65, kterým je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Dohoda o právním postavení organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států
a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951
/sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh již uvedl ministr zahraničních věcí Jan Kavan, a protože zde dnes není, tak ho zastoupí pan místopředseda Rychetský. Ale nyní již nemusí uvádět návrh. Prosím aby se zde místo pana ministra posadil.

Prosím nyní pana poslance Vlacha, aby odůvodnil usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal 28. dubna t. r. vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu dohoda o právním postavení organizace Severoatlantické smlouvy, a v rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s dohodou o právním postavení organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců státu a mezinárodního personálu, sjednanou v Ottawě dne 20. 9. 1951.

Abych ještě dokumentoval průběh projednávání ve výboru, chtěl bych říci, že výhrady, které zazněly v průběhu prvního čtení této smlouvy ve sněmovně a které se týkaly víceméně technických nedostatků, chyb v překladu, byly - jak jste jistě i vy zaznamenali, pokud jste tisk znovu prostudovali - odstraněny. To je vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Otevírám rozpravu k tomuto vládnímu návrhu. Nikdo nemá chuť vystoupit v rozpravě. (Nikdo se nehlásil.)

Přistoupíme k hlasování. Navrhuji přijmout usnesení, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s dohodou o právním postavení organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců státu a mezinárodního personálu, sjednanou v Ottawě dne 20. 9. 1951.

Nejdříve vás odhlásím.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 206 hlasovalo z přítomných 154 poslanců pro 136 poslanců, 16 hlasovalo proti.

Děkuji, návrh byl schválen.

 

Já bych nyní prosil pana předsedu vlády nebo někoho reprezentativního, aby řekl, kdo zastoupí pana ministra zahraničí. Není zde ani ten, ani onen.

Máme body 67, 68, k bodu 69 promluví pan ministr financí Svoboda, 70 - ministr financí, 71 - ministr financí, 73 - ministr spravedlnosti.

(K řečnickému pultu přichází pan místopředseda Gross).

Dovedete si pane místopředsedo představit, jak jsme byli v minulém volebním období vámi osobně trápeni v těchto věcech. (Potlesk).

Prosím pana místopředsedu Grosse.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, nebojte se nebudu komentovat zneužití předsedajícího schůze k věcnému komentáři, ale chtěl bych jenom navrhnout, abychom udělali formálně návrh změny pořadu, jak jste navrhoval, aby tedy tento návrh zazněl a mohli jsme o něm rozhodnout hlasováním, ať se mi to líbí, nebo nelíbí - mně se to také nelíbí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jaké z toho vyvodíte závěry? (Potlesk).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Možná bych se zeptal, kde jsou podpisové archy, které avizoval předseda Ruml, ale uvidíme.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře.

 

Dám tedy hlasovat o změně programu v tomto smyslu: navrhuji, aby v této chvíli byly projednány body 69, 70, 71, což jsou body pana ministra financí, a dále body 72 a 73, což jsou body pana ministra spravedlnosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto změnu programu ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji že v hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 155 poslanců hlasovalo pro 120, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Dostali jsme se k bodu

 

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999
/sněmovní tisk 224/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra Svobodu.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, protože příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou států, může být mezinárodní dvojí zdanění účinně vyloučeno opatřením obou států, vzájemně koordinovaných mezinárodní smlouvou.

Dvojí zdanění, ke kterému dochází v mezinárodním obchodě, je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které právnickým a fyzickým osobám jednoho státu plynou ze státu druhého.

Předkládaná smlouva nahradí ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskem dosud uplatňovanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která byla uzavřena, na počátku 80 let mezi bývalou ČSSR a bývalou Svazovou federativní republikou Jugoslávie.

Chorvatsko je po Slovinsku druhou zemí z oblasti bývalé Jugoslávie, se kterou Česká republika již podepsala novou mezinárodní smlouvu. Smlouva zajistí objektivní rozdělení práva na zdanění příjmů mezi státy, jeho zdroje, a stát, v němž má příjemce sídlo nebo bydliště, a přispěje proto k objektivizaci vzájemných vztahů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP