(12.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi, jako další se hlásí pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené shromáždění. Chápu důvody, které tu uvedl místopředseda vlády Špidla, když doporučoval, aby Evropská sociální charta byla schválena prostou většinou. Přesto si myslím, že to z hlediska principiálního správné není. Myslím si, že článek 10 Ústavy ČR - ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem - že do této kategorie nepochybně patří i Evropská sociální charta.

Ale respektuji zde uvedené důvody, nebudu tedy dávat žádný pozměňující návrh. Z mezinárodního hlediska to není významné, protože mezinárodní právo nerozlišuje mezi různým vnitřním způsobem, kterým je prováděna ratifikace, je to ovšem důležité z hlediska vnitrostátního.

A to, co tu předvedl teď právě přede mnou kolega Benda, je myslím dokladem velmi zvláštního ideologického přístupu. Jestliže se snaží znehodnotit význam takovýchto dokumentů tím, že je uvede, že mají původ spíše na Východě, pak to svědčí myslím o tom, jak vůbec elementární neznalosti má o tom, jaký byl zejména poválečný vývoj v západoevropských zemích a proč právě v západoevropských zemích se prosadila ona koncepce sociálních práv jako integrální složky právního postavení občana a že díky tomu, že se sociální práva tam stala integrální součástí ústavního režimu občana, se tyto země vyhnuly ostrým sociálním a politickým střetům, mohly prosperovat jako demokratické sociální státy.

Čili neměli bychom takto krátkozrace a ideologicky primitivně tu argumentovat, jestliže jde o tak základní dokument, jako je Evropská sociální charta. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Jičínský provedl svéráznou reinterpretaci dějin Evropy v druhé polovině 20. století.

Prosím, kdo se další hlásí do rozpravy? Prosím .

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jen s faktickou poznámkou k vám, pane předsedo.

Za prvé, pan profesor Jičínský je o něco starší, než vy. Chovejte se k němu slušně.

A za druhé, chcete-li se zapojit do rozpravy, přenechte řízení schůze některému z místopředsedů. (Potlesk).

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vás upozorňuji, že si uvědomuji, že pan poslanec Jičínský je starší než já. A trvám na tom, že jsem se choval vůči němu slušně.

Rozprava skončila. Bude následovat případné závěrečné slovo navrhovatele pana ministra Špidly?

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se souhrnně vyjádřil k proběhnuvší rozpravě.

Návrhy, které byly předloženy všemi výbory, podporuji, protože si myslím, že jsou to návrhy uvážlivé. Stejně tak se kladně vyjadřuji a podporuji návrh, který přednesl poslanec Janeček, protože je pravdou, že ve vztahu k rozsahu podpory rodin patří Česká republika ke státům, kde tento rozsah je nejmenší mezi zeměmi OECD, a za námi je pouze Itálie a Portugalsko, což jsou země, které mají tzv. jižní model rodiny, a jsou to země, které jsou velmi nesrovnatelné. Myslím si tedy, že i tento návrh odpovídá potřebě a je vhodné jej podpořit.

Pokud jde o vyjádření pana poslance Bendy, myslím, že nemá smysl nějakým hlubokým způsobem s ním polemizovat, protože je zřejmé, že jeho mysl a jeho oči jsou na zcela jiném břehu, než je základní evropské myšlení nebo než je převládající proud politického myšlení v Evropské unii, a že by bylo velmi zbytečné vést polemiku s někým, kdo je tak hluboce přesvědčený.

Ale přesto jsem toho názoru, že po dlouhé přípravě a dlouhé debatě, která byla velmi pečlivá a vyvážená, stojíme před tím, abychom učinili určitý krok. Tento krok neučiníme proto, že bychom museli. Máme volbu. Ta volba má své důsledky, samozřejmě i v tomto okamžiku. Ale krok, který učiníme a který já v každém případě navrhuji učinit, má smysl sám o sobě v přibližování k Evropské unii, a v prvé řadě je to krok, který činíme proto, že je rozumný. Z žádného jiného důvodu.

Po dlouhých úvahách a dlouhých debatách je možné učinit rozumný krok. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. A nyní prosím o závěrečné slovo zpravodaje poslance Voláka.

 

Poslanec Stanislav Volák: Děkuji pane předsedo. Chtěl bych se vyjádřit jen k proceduře. Chtěl bych poprosit, abychom za základ hlasování vzali usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, je-li to možné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Mám o tom dát hlasovat?

 

Poslanec Stanislav Volák: Ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám tedy o návrhu hlasovat

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby byl přijat za východisko materiál výboru, který reprezentuje pan poslanec Volák, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 z přítomných 185 poslankyň a poslanců 159 hlasovalo pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Volák: Děkuji. Dále je zde návrh pana ministra Špidly, aby smlouva byla schválena prostou většinou hlasů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 z přítomných 185 jich 173 bylo pro, tři byli proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Volák: Děkuji. Pane předsedo, dále bychom měli hlasovat o výhradě k odstavci 4. čl. 6, která je ve sněmovním tisku 113/1 a 113/2, tzn. v usnesení zahraničního výboru a výboru pro evropskou integraci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomu, že návrh zní, aby tato výhrada byla, nebo nebyla uplatněna?

 

Poslanec Stanislav Volák: Protože jsme za základ vzali usnesení našeho výboru, tzn. výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, pozměňující návrh je, aby tato výhrada byla uplatněna.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Čili rozumějí všichni tomu, o čem hlasujeme? Hlasujeme o tom, aby byla uplatněna výhrada vůči odst. 4. čl. 6.

 

Poslanec Stanislav Volák: Ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji hlasování. Kdo je pro uplatnění této výhrady, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 z přítomných 185 jich 61 hlasovalo pro, 114 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Volák: Děkuji. A dostáváme se k závěru. Pan kolega Janeček navrhl, aby i odst. 1 čl. 8 byl navržen k ratifikaci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Janečka.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP