(11.40 hodin)

(pokračuje Kühnl)

Nebo například převedení služeb pohostinství do snížené sazby DPH.

Novela neobsahuje řadu jiných věcí, které zaslouží pozornosti, např. sbližování sazeb, ale především snižování standardní, horní sazby DPH.

Vláda se pouze snaží hledat cesty, jak na své programy, programy, které mají pouze menšinové zabezpečení v tomto parlamentu, získat peníze. Já si, dámy a pánové, nemyslím, že novela zákona může sloužit prostě a jednoduše jako rozpočtová dojná kráva. Z tohoto důvodu jménem poslaneckého klubu Unie svobody také navrhuji zamítnutí tohoto vládního návrhu, resp. připojuji se v této věci k návrhu kolegy Kalouska. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Opravdu nikdo? Dobře. Končím obecnou rozpravu.

Nabízím závěrečné slovo navrhovateli. Nikoliv. Závěrečné slovo zpravodaje také nebude.

Pro pořádek vás odhlásím, abychom získali nové počty. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. V rozpravě nezazněl návrh na vrácení k dopracování. Zazněl opakovaně, třikrát, návrh na zamítnutí, a to jak zpravodajem Vlastimilem Tlustým, tak poslanci Kalouskem a Kühnlem.

 

Dovolte mi, abych dal hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 180 poslanců 92 hlasovalo pro, 80 hlasovalo proti. Návrh byl o těsný jeden hlas přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajovi.

Hlásí se pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Velmi se omlouvám, ale zmáčkl jsem "ne" a svítilo mi "ano".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nerozumím.

 

Poslanec Jiří Václavek: Zmáčkl jsem "ne" a svítilo mi "ano". Ještě nevím, jak je to v protokolu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: No, moment, já nevím, jestli je to pravda nebo ne. (Smích v sále.) To vám nemůžeme takhle uvěřit. (Potlesk.)

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedo, zpochybňuji hlasování, neboť skutečně tam mám "ano" a hlasoval jsem "ne".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Václavek upozorňuje, že hlasoval "ne" a ve výpisu z hlasování se objevilo slůvko "ano". Dobře. Slyším tuto jeho námitku a dám hlasovat o tom, jestli vyhovíme panu poslanci Václavkovi. Já tedy nevím, nedal žádný návrh. Jenom konstatoval, že… Dal jste návrh na opakované hlasování? Dobře.

 

Dáme nejdříve hlasovat o tom, zda vyhovíme panu poslanci Václavkovi s opakovaným hlasováním.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 184 hlasovalo 175 pro, 2 hlasovali proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme rozhodli o tom, že budeme znovu hlasovat o zamítnutí vládního návrhu zákona o dani z přidané hodnoty.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh zamítnout tento vládní návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 184 hlasovalo pro 93, 88 hlasovalo proti. Tento návrh byl opakovaně přijat.

 

Děkuji. Prosím, abychom přešli k dalšímu bodu, kterým je bod 56. Jedná se o

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988),
Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991)
/sněmovní tisk 113/ - druhé čtení

 

Dostali jsme to jako sněmovní tisk 113. Prosím, aby tento návrh uvedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, než mu dám slovo, aby poslanci zejména na pravé straně - pan kolega Švrček standardním způsobem - nerušili v jednání.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, formálně jsem řekl, že ho uvede, ale ještě jsem neřekl, abyste se ujal slova. Promiňte. (Smích v sále.)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Omlouvám se.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Když se dodržují striktně prvky jednacího řádu, tak je dodržujme. Já vám dám slovo, až budu mít pocit, že je ve sněmovně dostatečně klidné prostředí k tomu, abychom vás mohli seriózně poslouchat.

Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropská sociální charta je pravděpodobně nejpečlivěji studovaný a nejpečlivěji připravovaný dokument k ratifikaci, který prochází touto sněmovnou. Práce byly zahájeny už před řadou let, byly velmi dlouhé a byly zváženy snad všechny aspekty, které se v daném problému mohly objevit a ukázat jako relevantní.

Jistým dokladem, i když ne nejpřesvědčivějším, ale přesto si myslím, že i na tom je možné doložit pečlivost projednávání charty, je i sněmovní tisk 113, ke kterému jsme na vyžádání sněmovny dodávali ještě určité další analýzy.

Sociální charta sama o sobě je dokumentem z rodu dokumentů typu Všeobecné deklarace lidských práv a je to dokument, který má jasnou mezinárodní důležitost. Je svým způsobem v kontaktu se základními dokumenty, které vytvářejí strukturu Evropské unie, a dovolil bych si tady citovat Amsterodamskou smlouvu. Důležité pro tento tisk, pro jeho zhodnocení a zvážení, zda jej sněmovna ratifikuje, nebo ne, je posouzení tohoto tisku ve vztahu k našemu právnímu řádu. Právě analýzy, které Ministerstvo práce a sociálních věcí dodávalo dodatečně, dost zřetelně dokázaly, že charta je v souladu s naším právním řádem, že právní řád je schopen ji absorbovat, a že pokud vznikají v některých dílčích otázkách interpretační problémy, nejsou to otázky zásadní a nejsou to důvody, které by mohly vést k tomu, aby charta byla odmítnuta.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP