(11.20 hodin))

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za upozornění.

Upřesnění předmětu daně a vymezení zdanitelných plnění a těch plnění, která nejsou zdanitelná, a stanovení stejného způsobu uplatnění daně jak u pronájmů, tak u podnájmů nemovitostí. Dále změna podmínek pro krácení nároku na odpočet daně v případě, že plátce uskutečňuje jak zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, tak i zdanitelná plnění od daně osvobozená podle § 25, tj. se ztrátou nároku na odpočet. Změna spočívá v tom, že ke krácení daně koeficientem bude docházet pouze u těch přijatých zdanitelných plnění, u nichž není jednoznačné možné určit, pro která zdanitelná plnění se použijí, anebo se bude jednat o přijatá zdanitelná plnění sloužící jak pro zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25, tedy se ztrátou nároku na odpočet. U přijatých zdanitelných plnění, u nichž bude možné jednoznačně stanovit, pro jaká zdanitelná plnění se použijí, bude buď nárok na odpočet daně možný v plné výši, nebo naopak nárok na odpočet daně nebude možný. Tento způsob použití koeficientu je spravedlivější a jeho zavedení vyřeší ty problémy, které se dosud v praxi vyskytují.

Dále upřesnění podmínek, za kterých bude daň zaplacená při nákupu některých druhů zboží a služeb v tuzemsku zahraniční osobou, která nepodniká na území České republiky, vrácena této osobě na základě reciprocity. Dále stanovení podmínek pro vrácení daně zahraničním fyzickým osobám za nákupy zboží v tuzemsku s cílem podpořit tento "neobchodní" vývoz zboží.

Dále - a to je velmi důležité - v souvislosti se vstupem ČR do NATO se navrhuje stanovení podmínek, za kterých bude stanovena daň z nákupu některých druhů zboží nebo služeb nakoupených v souvislosti s pobytem spojeneckých vojenských jednotek, a to opět na základě reciprocity.

Dále se navrhuje umožnit za stanovených podmínek vracení daně tělesně postiženým osobám u osobních automobilů tuzemské výroby, aby byly sjednoceny podmínky pro vracení daně s dovozem osobních automobilů pro tyto osoby, kdy celní předpisy již umožňují osvobození od dovozního cla a následně i od daně u zboží dováženého ve prospěch postižených osob. Tento návrh byl zpracován na základě požadavků a ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené osoby a s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Nad rámec věcného záměru, na základě připomínek, je navrhováno zvýšení sazby daně u příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku, kterou jsou povinni platit zahraniční provozovatelé této přepravy na základě počtu přepravených osob a ujetých kilometrů v tuzemsku. Tato sazba platila zatím beze změny od zavedení této daně.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že návrh novely obsahuje celou řadu změn, které je nutné provést v rámci sbližování českého práva s právem unie, a to nejen přesun některých druhů zboží a služeb do základní sazby daně. Vzhledem k tomu, že zákon o dani z přidané hodnoty byl novelizován naposledy k 1. 1. 1998, bylo by zapotřebí tyto změny projednat nejen z důvodu sbližování našeho práva s právem unie, ale také pro potřeby uplatnění daně v tuzemsku. Některé změny bude nutné projednat i v příštích letech, a bylo by tedy vhodné část z nich schválit již s účinností od 1. 1. 2000. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení poslance Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve zpravodajské zprávě komentoval některé rysy této novely. Ačkoli po schválení ve vládě byla tato novela prezentována veřejnosti jako z větší části novela technických úprav a z menší části změna sazeb, jak se lze dočíst v důvodové zprávě, je to právě naopak. V důvodové zprávě se říká, cituji: "Nejvýznamnějšími navrhovanými změnami jsou úpravy ve vztahu k sazbám daně. Výše uvedené navrhované změny by měly v souhrnu pro rok 2000 přinést zvýšení příjmů státního rozpočtu podle přibližných odhadů o cca 8 mld. Kč."

Dále cituji: "Tato novela si vyžádá zvýšení počtu pracovníků finančních orgánů a technického dovybavení." V další části důvodové zprávy se lze dočíst, že podle současného platného znění zákona je snížená sazba DPH uplatňována u mnohem širšího okruhu výrobků a mnohem širšího okruhu služeb.

Přeložíme-li si tyto citáty z důvodové zprávy do srozumitelné řeči, je to novela, jejímž jádrem je zvýšení daně, a to úpravou přesunu skupin výrobků a zejména služeb z pětiprocentní nižší sazby do sazby 22procentní, to je sazby vyšší. Tato novela je podle mého názoru průhlednou snahou zvýšit příjmy státního rozpočtu právě způsobem, který jsem popsal. Tento krok je navíc zdůvodňován - skoro bych řekl obvykle - snahou přiblížit české daňové zákonodárství standardům EU. Doufám, že tato záminka nikoho nezmate, neboť se nacházíme v roce 1999 a termín našeho vstupu vytváří mnoho příležitostí pro to, aby takovéto podle mého názoru nepřijatelné přibližování proběhlo právě v roce 1999 nebo v roce 2000.

Převedení většiny služeb do vyšších sazeb by např. znamenalo růst cen o rozdíl těchto sazeb, to znamená 22 minus 5, to je o 17 % např. u právnických či poradenských služeb, oprav obuvi, služeb prádelen, kadeřnictví atd.

Domnívám se, že toto jsou důvody, které jednoznačně ospravedlní můj návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Zároveň mi dovolte uvést, že skupina poslanců bude iniciovat poslanecký návrh novely tohoto zákona, který by se vydal jiným směrem skutečného přibližování DPH v České republice k poměrům EU, tzn. směrem ke sbližování sazeb, v podstatě ke snížení 22procentní sazby a tomu přiměřenému zvýšení pětiprocentní sazby tak, aby tato korekce byla rozpočtově neutrální. Zároveň do této novely zahrneme všechny legislativně technické úpravy, které byly obsaženy v této vládní předloze. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, z pověření poslaneckého klubu KDU-ČSL předkládám návrh na zamítnutí tohoto návrhu novely zákona o DPH z následujících důvodů.

Návrh není motivován v podstatě ničím jiným než snahou o zvýšení příjmů státního rozpočtu na úkor peněženek občanů. Jakkoli se hovoří v důvodové zprávě o sbližování s právem EU a o snaze o reformu této daně, troufnu si říci, že tam není učiněn jediný proreformní krok a že není učiněn ani jediný krok směrem k EU. Aby bylo úplně jasno, existuje jediný závazný požadavek ze strany EU, a sice ten, aby základní sazba nebyla nižší než 15 %. A pak existuje celá řada doporučení EU a OECD směřujících ke sbližování jednotlivých sazeb DPH. Myslím, že požadavek, aby základní sazba nebyla nižší než 15 %, v tomto případě skutečně ohrožen není, a v žádném případě není učiněn jediný náznak ke snižování jednotlivých sazeb.

My se v zásadě nebráníme přesunu řady titulů ze sazby snížené do sazby základní, ovšem samozřejmě za předpokladu, pokud by základní sazba byla příslušným způsobem snižována.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP