(11.00 hodin)

(pokračuje Martínek)

Myslím si, že tento předstupeň, pokud bude dobře připraven a bude kompatibilní s konečným cílem, bude možností, jak již dnes konkrétně připravovat bezproblémový, bezkonfliktní a přirozený přechod jednotlivých agend na pověřené úřady. Myslím si, že tyto zákony jsou také výjimečnou příležitostí pro rozvoj informačního systému tak, abychom zavedli do těchto velmi významných věcí právě informatiku, nové informační technologie. V neposlední řadě se mi velmi líbí to, na co upozorňoval pan zpravodaj Kladívko, a sice možnost skloubení občanských průkazů s cestovními pasy v jednotný moderní průkaz, který by mohl vydržet na léta, a mohli bychom tak odstranit celou řadu problémů a celou řadu několikakolejností v této oblasti.

Shrnu-li všechny tyto záležitosti, jeví se mi jako úkol jednoznačný zabránit tomu, aby nedošlo k podobným jevům jako při přechodu např. dopravních inspektorátů, které vyvolalo obrovské problémy nárůsty finančních prostředků. Na druhé straně tyto zákony považuji za velmi důležité. Proto se připojuji ke svým předřečníkům a doporučuji, aby zákon byl přikázán do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Táži se, kdo se ještě další hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo, rozpravu končím. Chce pan ministr vystoupit?

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, v rámci vystoupení mi bylo položeno několik otázek. Cítím se povinen na ně odpovědět.

Především bych chtěl poděkovat těm, kteří přednášeli zprávy jako zpravodajové, i těm, kteří diskutovali dále, za věcný přístup k problematice. Jedná se o technické normy, technické záležitosti, které mají a budou mít značný politický dosah nikoli do vnitřní politické situace, ale do našeho postavení v rámci Evropy a našeho budoucího postavení v rámci Evropské unie, protože se jedná o to, aby naši občané měli možnost cestovat tak, jako mají dnes občané členských zemí Evropské unie. Tím odpovídám panu poslanci Frankovi na první otázku - jestli nové doklady, zejména občanské průkazy, budou splňovat pouze českou normu, nebo určitou mezinárodní normu. Odkázal bych vás na důvodovou zprávu, strana 1 a strana 2, kde je přímo citovaná norma, podle které občanské průkazy mají být vytvořeny tak, aby měly i čtecí zónu, to znamená mohly být používány na hraničních přechodech k průjezdu a styku občanů s ostatními státy.

Hovořilo se o připravenosti okresních úřadů. Je značně rozdílná. Jsou okresní úřady, a je jich přes 20 %, které jsou připraveny na komplexní převzetí všech dokladů, o nichž dnes hovoříme. Pak jdou procenta postupně dolů. Když bych to měl odhadnout v rámci celkové připravenosti, v průřezu to tvoří něco kolem 50 %. Je to v tak pokročilém stadiu a byly do toho investovány prostředky, že je nutno v procesu pokračovat. Do pokračování nás ale nutí nejen naše vnitřní situace vnitrostátní, ale nakonec i to, co je od nás požadováno jako po čekatelích na přijetí do Evropské unie, zejména na základě schengenských dohod. Tam je kladen právě důraz na mezinárodní status těchto dokladů, aby byly použitelné ve čtecích strojích, které máme mít na našich hraničních přechodech.

Náklady, které máme spočítány na vybavení hraničních přechodů a používání těchto dokladů pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí, tvořily necelou miliardu korun, asi 930 milionů a nějaké drobné. V letošním rozpočtu pro to prostředky nebyly. Jak ministr zahraničních věcí, tak já jsme dostali pouze menší část prostředků. Proto se snažíme postupně vytvářet tyto podmínky a toto zabezpečení tak, abychom postupně plnili podmínky, které na nás schengenské dohody kladou. V tomto smyslu také informujeme naše partnery v Evropské unii.

Byla tady otázka, jestli přejdou do okresních úřadů pracovníci, kteří dosud na agendě pracovali. Jednoznačně ano. Naprostá převaha pracovníků jsou civilní zaměstnanci. Nic tomu nebrání - přejdou.

Mnoho odvolávek v textu zákona na další zákony - to je věc techniky a úprav, zde není námitek, abychom toto doplnili a zlepšili v rámci přípravy na druhé čtení. Nabízím výborům, které budou na těchto zákonech dále pracovat, spolupráci. Jsme ochotni a schopni donést a předložit i normy a doklady, které v Evropské unii zatím existují a podle kterých chceme, aby byly naše doklady zpracovány, a řadu dalších věcí, tak aby buď byly rozptýleny obavy, nebo aby byly provedeny takové úpravy, aby po všech stránkách tyto normy odpovídaly evropskému standardu.

Jak se počet pracovníků projeví na pověřených úřadech? Musíme počítat se souvislostí s budováním státního informačního systému. Pokud by nebyl současně s postupnými kroky reformy veřejné správy i s převáděním těchto agend budován a zaveden státní informační systém, znamenalo by to v první etapě zbytečný nárůst úředníků, kteří by v pozdějších etapách a nedaleko za sebou následujících pozbyli své oprávnění a bylo by potřeba pro ně hledat jiné uplatnění. Proto bude nesmírně důležité připravit a budovat v souvislosti s těmito přechody, ale i s postupně realizovanou decentralizací státní informační systém tak, aby databáze byly k dispozici, vyškolit pracovníky a realizovat celý systém postupných kroků, který byl ministrem vnitra vládě předložen a který vláda schválila a podle kterého jednotlivé kroky v přesných časových intervalech mají být realizovány.

Jakou jistotu bude mít občan po likvidaci svých starých občanských průkazů, že nebudou zneužity někým jiným? Samozřejmě v rámci řízení těchto úřadů je potřeba provést taková opatření s následnou kontrolou, se zpětnou vazbou, aby bylo zaručeno, že to s občanskými průkazy nedopadne tak jako na bývalém třetím odboru pro vyšetřování v Brně s heroinem, že se něco zničí a něco se někam uleje pro případné další využití. Toto nebezpečí tady je. Jsme si toho vědomi a jsme povinni udělat taková opatření, aby ke zneužití nemohlo dojít.

Pan poslanec Martínek hovořil o decentralizaci, o přípravě. I tak to zamýšlíme. Je potřeba jednotlivé kroky sladit s kroky reformy veřejné správy, aby nedošlo k disharmonii, aby nenabíhaly náklady a nenarůstaly počty pracovníků, kteří by se mohli stát v následných obdobích nadbytečnými. Bylo by to drahé a vůči lidem nesprávné. Nebylo by to efektivní ani z hlediska servisu pro občany, který chceme kvalitně zabezpečit.

Doufám, že jsem hlavní dotazy a připomínky zodpověděl. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Předpokládám, že zpravodajové nechtějí diskutovat. Provedl bych standardní hlasování o přikázání.

Prosím nejdříve bod 51. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP