(10.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. A nyní prosím pana poslance Tomáše Kladívka, který vystoupí k bodu 53.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona o občanských průkazech

Usnesení vlády z října 1995 stanovilo záměr převést agendy evidence obyvatelstva, občanských průkazů a cestovních pasů na civilní orgány, tzn. na okresní úřady a na magistrátní úřady s účinností, od 1. 7. 1997. K realizaci tohoto termínu nedošlo. Proto je nám předkládán vládní návrh až nyní.

Navržená novela odstraňuje jeden z posledních reliktů totalitní minulosti, kdy veškeré osobní údaje o občanech shromažďovaly bezpečnostní složky státu. Tato navrhovaná úprava nás významně přiblíží k vyspělým evropským demokraciím.

Chtěl bych se v úvodu zamyslet nad tím, zdali bychom i nadále měli tuto agendu nazývat občanské průkazy. Pro historii bych vám chtěl připomenout, že již v roce 1919 naši předchůdci rozhodli o tom, že zavedou jakési identifikační průkazy, které nazvaly všeobecnou občanskou legitimací. Tato právní úprava trvala až do roku 1948, kdy na podzim se zavedl terminus technicus, který se používá do dneška, tzn. občanský průkaz. Možná by chtělo při rozpravách ve výborech před druhým čtením se zamyslet nad tím, zdali bychom nemohli používat jakýsi název "osobní průkaz "nebo něco podobného.

Nyní už k zákonu. Vládní návrh zákona má mimo jiné i hlavní cíle, a to znamená převést agendu občanských průkazů z útvarů policie na okresní úřady a magistrátní úřady, vytvořit podmínky pro přechod od občanských průkazů stávajícího typu k jednotným, strojově čitelným identifikačním průkazům a dále vytvořit technické podmínky pro využití občanského průkazu jako cestovního dokladu.

Tady bych se chtěl trošičku zastavit, protože bych navrhoval ministerstvu, zdali by se už teď nezamyslelo, zdali bychom mohli udělat jakýsi průnik pasu a občanského průkazu, aby již v blízké budoucnosti naši občané mohli používat pouze jeden jediný doklad. Vím, že to nebude lehké, ale přesto bych využil zhruba tří měsíců, než budeme dále projednávat případně tento návrh zákona v druhém čtení, abychom o tom začali uvažovat. Myslím, že by to byl velký krok dopředu.

Dále bych se chtěl vyjádřit k tomu, že platnost tohoto zákona by měla být od 1. ledna roku 2000. Teď je červenec, a pokud všechno bude probíhat tak, jak má, to znamená v říjnu druhé čtení v Poslanecké sněmovně, poté projednání v Senátu a předložení k podpisu prezidentu republiky, zákon bude ve věstníku vydán někdy na konci listopadu t.r.

Chtěl bych požádat navrhovatele, zdali by nám nemohli do výborů předložit jakýsi harmonogram, který je připraven určitě ve spolupráci s okresními úřady a úřady statutárních měst, o připravenosti těchto měst, jak toto bude probíhat. Vím, že některé okresní úřady a magistráty jsou připraveny už průběžně od roku 1995, 1996 na tuto agendu, ale některé určitě připraveny nejsou a obávám se toho, aby nedošlo k tomu, že 30. prosince zastaví někde náklaďák s kartotékou příslušného policejního oddělení a vysype to na chodbu příslušného okresního úřadu a ten bude muset od 1. ledna začít fungovat podle tohoto zákona. Byl bych proto velice rád, kdyby tato zpráva ve výborech při projednávání zazněla.

Jako můj předřečník kolega Bendl dávám samozřejmě ke zvážení, zdali v rámci připravované reformy státní správy by nebylo vhodnější, aby řešení této problematiky se posunulo do balíku legislativních návrhů této reformy. Myslím si ale, že v říjnu bude čas, protože pan ministr nás ujistil, že veškeré připravované zákony týkající se reformy státní správy budou předloženy v říjnu na naše zasedání, takže bychom mohli operativně zareagovat.

Přes všechny tyto svoje úvahy se přikláním k tomu, aby byl návrh zákona o občanských průkazech propuštěn do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Tomáši Kladívkovi a poprosím ho, aby zůstal u mikrofonu, protože on je  zpravodajem i k bodu

 

54.
Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) - /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, pane předsedo, budu pokračovat.

Zpráva je podobná, jak ji řekl kolega Petr Bendl a jako jsem ji řekl i ve zpravodajské zprávě ke sněmovnímu tisku 271.

Problematika cestovních dokladů a cestování do zahraničí prošla vývojem od nabytí účinnosti zákona, který si vyžaduje změnu právní úpravy. To se týká zejména zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a dále pak zákona č. 150/1996 Sb.; přesně je myšleno omezení práva svobodně opustit území České republiky ve smyslu článku 14 Listiny lidských práv a svobod.

Navrhovaná úprava je v souladu s Ústavou ČR, Listinou lidských práv a svobod, upravuje právo občana na opuštění území. Toto právo omezuje toliko v souladu s již jmenovaným článkem 14 Listiny lidských práv a svobod.

Současná právní úprava není důsledná k ochraně cestovního dokladu před zneužitím. Nezná právní nástroje, jimiž by bylo možné získat od občana jeho nebo cizí cestovní doklad, pokud nesplnil povinnost jej odevzdat nebo neodevzdal cestovní doklad v souvislosti s přestupkem, který se týká zneužití cestovního dokladu, a různé podobné věci, které současná zákonná úprava neřeší, nám sněmovní tisk 272 umožňuje řešit.

Chtěl bych tady upozornit, že pokud zavedeme cestovní pasy se strojově čitelnou zónou, splníme tím jednu z podmínek, které si dávají Spojené státy americké na odbourání vízové povinnosti pro naše občany. To je myslím jeden z významných kroků, který by vlastně deset let řešící složitou situaci mezi zrušením vízové povinnosti ze strany Spojených států vůči našim občanům vyřešil a byl by to více méně pokrok.

Ostatní moje námitky, které jsem uvedl ve zpravodajské zprávě k sněmovnímu tisku 271, včetně sladění platnosti tohoto zákona s připravovanou reformou státní správy, jsou namístě i zde.

Přesto i proto doporučuji vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně panu poslanci Tomáši Kladívkovi. Doufám, že se posadí také někde na dosah.

Otevírám obecnou rozpravu. Mám zde první přihlášku pana poslance Václava Franka. Vy jste se sice přihlásil do podrobné rozpravy, ale chtěl jste asi do obecné.

 

Poslanec Václav Frank: Můžeme to nechat, pane předsedo.

Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předloha, kterou tímto v prvém čtení projednáváme, jak bylo řečeno ústy zpravodajů i pana ministra, stranově upravuje vydávání a držení osobních dokladů, jejichž problematika je dosud řešena zákonem č. 75/1957 Sb. a následně je upravena i vyhláškami 128/1993 a 213/1994.

Z toho je tedy zřejmé, že mé vystoupení je k tisku 271, k vládnímu návrhu zákona o vydání občanských průkazů.

Je skutečností, že tento návrh předpokládá i se zjednodušením procesu vydávání těchto dokumentů, ale i jejich evidence na prostředky počítačové techniky, a myslím si, že to tak říci mohu, že i vytvoření jistých předpokladů, že právě občanský průkaz by mohl za jistých okolností v budoucnu nahrazovat cestovní doklady. Do jisté míry lze v návrhu zákona vysledovat i snahu o sjednocení právní úpravy problematiky občanských průkazů jako celku s právními předpisy, které následně upravují i evidenci obyvatel, cestovní doklady i matriky.

Myslím si, že můžeme kvitovat i tu skutečnost, že nové občanské průkazy budou tedy odpovídat nejenom české normě, ale budou splňovat i požadavky Mezinárodní organizace pro normalizaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP