(10.30 hodin)

(pokračuje Grulich)

Navrhovaná právní úprava zejména umožní příslušným českým i zahraničním orgánům efektivně kontrolovat při překračování státních hranic cestovní doklady pomocí technických prostředků a rychleji rozhodovat o povolení vstupu a pobytu. Představuje tedy nezbytný předpoklad pro moderní způsob překračování státních hranic mezi vyspělými státy a usnadní cestování našich občanů do zahraničí. Zároveň také umožní překračování státních hranic v naléhavých případech, zejména v souvislosti se záchranou života a majetku nebo s plněním pracovních nebo služebních úkolů vykonávaných podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

Objevují se určité obavy, jestli takto realizovaná změna těchto činností není v rozporu s připravovanou reformou veřejné správy a jestli převod těchto správních činností nebude stát zbytečné náklady, aby potom zase byl v případné nebo postupné reorganizaci při vzniku správních okrsků nebo tzv. malých okresů znovu za větší náklady prováděn přesun těchto činností. Chtěl bych říci, že nepředpokládáme další investiční náklady v této oblasti i za tu cenu, že by tyto činnosti byly případně, že pro ně nejsou vytvořeny prostorové podmínky na okresních úřadech nebo v rámci činnosti okresních úřadů, že by tyto činnosti byly nadále vykonávány v prostorách Policie České republiky, samozřejmě civilními zaměstnanci. Naopak domnívám se, že to bude mít výhodu v tom, že v určitém převodu agend a decentralizaci těchto agend postupně provedeme přesun materiálu i technické vybavenosti a zaškolení a vyškolení personálu.

Ostatně je třeba konstatovat, že předpokládáme přechod pracovníků, kteří se těmito činnostmi v rámci policie zabývají, pokud jsou to civilní zaměstnanci, do civilní sféry, takže uvolníme určitá místa tabulková v rámci policie, čímž se nám uvolní určitý prostor pro navýšení policistů ve výkonu služby, což, jak víte, je potřebné nejen ve vnitrozemí, ale zejména v dané situaci a v současné době v pohraničí na hranicích.

Tolik tedy, dámy a pánové, v úvodu k těmto třem zákonům, které vám vláda předkládá. Doporučuji, aby po rozpravě tyto zákony byly postoupeny do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Nyní budu postupně vyvolávat tři zpravodaje. Prvním je pan poslanec Petr Bendl k bodu 52.

 

Poslanec Petr Bendl: Pane předsedo, drahá vládo, kolegyně a kolegové. Návrh vládního zákona, který máte před sebou, má ambici být návrhem řešícím záležitosti zjednodušení agend na úseku hlášení pobytu občanů, které jsou v současné době regulovány zákonem č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, vyhláškou Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, a vyhláškami Ministerstva vnitra č. 129/1993 a č. 50/1995.

Hlavním účelem a obsahem návrhu je snaha o převedení některých správních činností Policie České republiky na okresní úřady, které uložila vláda ministru vnitra svým usnesením č. 594 již 7. června 1995. Návrh počítá s méně údaji požadujícími se od občana, jde pouze o údaje související s adresou místa trvalého pobytu, a nikoli rodičů, dětí apod. A navrhuje se také převedení udělování rodných čísel z působnosti Českého statistického úřadu dle vyhlášky 55/1976 Sb., o rodném čísle, na Ministerstvo vnitra jako jediné výdajové místo.

V důvodové zprávě vláda uvádí, že nedojde k navýšení pracovních míst, a tudíž k vyšším požadavkům na mzdové prostředky, přičemž v jiném místě důvodové zprávy je konstatováno, že jeden z hlavních důvodů, proč je třeba nový zákon, je potřeba rozšířit evidenci občanů o evidenci pobytu cizinců a osob, kterým byl na území České republiky udělen azyl, a také potřeba vytvořit ohlašovny na obecních a městských úřadech pověřených řízením matrik.

Domnívám se, že tyto dvě skutečnosti jdou výrazně proti sobě a jedna druhou vylučují, a že naopak tento zákon si vyšší náklady ve mzdové oblasti vyžádá. Koneckonců ve své řeči o tom tady částečně mluvil i pan ministr, když říkal, že se Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky uvolní tabulková místa a předpokládá se tím, že někteří civilní zaměstnanci Policie České republiky přejdou na okresní úřady, ale nepůjdou s nimi mzdové prostředky. Tabulková místa zůstanou a mzdové prostředky pak půjdou vždycky z pokladny okresního úřadu.

Důvodová zpráva dále uvádí, že předpokládaná částka potřebná na zajištění převedení správních činností na úseku evidence obyvatel z Policie České republiky na okresní úřady včetně evidencí občanských průkazů a cestovních dokladů činí cca 310 milionů v oblasti stavebně ubytovací, přičemž předkladatelé počítají s postupným uvolňováním prostředků ze státního rozpočtu v průběhu několika let. Teď pomíjím tu skutečnost, že některé okresní úřady finanční prostředky související s přechodem agend již vydaly. Předpokládám, že toto je částka, kterou je ještě třeba do budoucna ze státního rozpočtu uvolnit. Domnívám se, že tato skutečnost není příliš produktivní ve vztahu k usnesení přijatému Poslaneckou sněmovnou, týkajícímu se doporučení vlády České republiky vypracovat návrh koncepce reformy veřejné správy ve formě sloučení státní správy a samosprávy v jednu veřejnou správu.

Je asi nutné zdůraznit, že usnesení vlády č. 594 ze 7. června 1995, na jehož základě je nám dnes předkládán tento návrh zákona, vznikalo bez znalosti názoru sněmovny na koncepci reformy veřejné správy, a proto nemohu než jako zpravodaj konstatovat, že vládní návrh není zcela v souladu s doporučením sněmovny týkajícím se právě reformy veřejné správy a žádajícím vládu o dopracování takové koncepce, která by měla mít ve své konečné fázi podobu jedné veřejné správy. Z tohoto pohledu se mi jeví existence navrhovaného zákona jako záležitost, která bude znamenat dvojí vynakládání finančních prostředků, a to jak směrem k Policii České republiky, k okresním úřadům, tak potom od okresních úřadů směrem k nově navržené reformě veřejné správy.

Přesto, vážené kolegyně a kolegové, že jsem původně chtěl navrhnout vrácení tohoto návrhu zákona k přepracování, domnívám se, že nám zde prázdniny dávají prostor, abychom celou záležitost ještě zdiskutovali na výborech, a proto nebudu dávat návrh na vrácení vládě k přepracování. Doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout nebo pustit tento návrh zákona do druhého čtení s tím, že by tak byl větší prostor nejen diskutovat jednotlivosti, se kterými jako zpravodaj příliš nesouhlasím, ale dát i do kontextu dva další návrhy, sněmovní tisky, které souvisí s občanskými průkazy a pasy, tak abychom nebránili tomu, co je asi hlavním smyslem těchto tří zákonů, to znamená opravdu zjednodušení agendy směrem k občanům.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP