(10.20 hodin)

(pokračuje Němcová)

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, i přes tyto výhrady, které jsem se pokusila zde přesněji specifikovat, se domnívám, že zákon lze propustit do druhého čtení. Domnívám se, že zde vznikne prostor k tomu, abychom o těchto nedostatcích jednali v příslušném výboru, a myslím si, že nový zákon o pojišťovnictví skutečně potřebujeme. Proto doporučuji sněmovně propustit tento zákon, tisk č. 269, do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo, proto obecnou rozpravu končím. Nebyly návrhy na zamítnutí nebo vrácení, budeme se tedy zabývat pouze návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Mám strach, že je vás tady méně, než by bylo potřeba, proto vás odhlašuji. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami.

 

Dám hlasovat o přikázání návrhu rozpočtovému výboru k projednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 149 poslanců 144 hlasovalo pro, 1 byl proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

Dostáváme s k dalšímu bodu našeho programu, což je bod 52. Konstatuji, že jsme si včera dohodli, že budeme společně provádět rozpravu s body 52, 53 a 54, což jsou vesměs materiály pana ministra vnitra. Budeme projednávat body

 

52.
Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel)
/sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

 

53.
Vládní návrh zákona o občanských průkazech
/sněmovní tisk 271/ - prvé čtení

 

54.
Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
/sněmovní tisk 272/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra vnitra o úvodní slovo. Rozumím tomu, že bude společné ke všem třem materiálům.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak včera sněmovna odhlasovala, mají být tyto tři body projednány společně, má k nim být konána společná rozprava, takže já se pokusím k těmto třem záležitostem spojit i úvodní slovo.

Z pověření vlády předkládám tři zákony, z nichž první je zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zkráceně uvedeno zákon o evidenci obyvatel. Tento návrh je jedním ze tří návrhů zákonů souvisejících s převodem některých správních činností z Policie České republiky na okresní úřady. Další jsou vládní návrh zákona o občanských průkazech a vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tedy zákon o cestovních dokladech.

Převod správních činností je připravován již od roku 1995 na základě rozhodnutí vlády. Měl by v maximální míře zjednodušit vyřizování záležitostí občanů, a to zejména uspořádáním systému správních úřadů tak, aby splňovaly požadavky kladené na výkon státní správy jako na službu občanům.

V rámci přípravy převodu správních činností z Policie České republiky na okresní úřady byly již vynaloženy v uplynulých letech na základě předchozích usnesení vlád nemalé finanční prostředky. Byly tak vytvořeny reálné předpoklady pro výkon těchto činností v objektech okresních úřadů.

Předložená právní úprava v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel sleduje zejména dosažení cílů, které lze vymezit jako:

 1. zabezpečení zákonnosti při ukládání povinností občanů s následným dosažením změny současného stavu, kdy jsou občanům povinnosti ukládány prováděcími právními předpisy,
 2. založení právního rámce pro existenci informačního systému na úseku evidence obyvatel s využitím databází centrálního registru občanů, neboť v současné době je tento zdroj dat veden bez zákonné úpravy, a to zejména z důvodů zabezpečení ochrany osobních dat
 3. modernizaci právních předpisů na úseku evidence obyvatel, jejich sjednocení s právními předpisy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů a v těchto oblastech tak vytvoření žádoucích právních podmínek pro proces přidružování České republiky do Evropských společenství,
 4. v neposlední řadě jako přenesení působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel z Policie České republiky na okresní úřady a zjednodušení vyřizování záležitostí občanů a zabezpečení, aby Policie České republiky vykonávala toliko činnosti charakteristické pro ozbrojený bezpečnostní sbor.

K zákonu druhému, tedy zákonu o občanských průkazech. Cílem právní úpravy této problematiky je zejména:

 • zabezpečit zákonnost při ukládání povinností občanům, tj. stanovit povinnosti občanů toliko zákonem,
 • stanovit zákonné podmínky pro vydávání občanského průkazu a náhradního dokladu,
 • zavést evidenci občanských průkazů na prostředcích výpočetní techniky a zároveň zabezpečit ochranu osobních údajů občanů, které jsou v ní vedeny,
 • vytvořit podmínky pro přechod od občanských průkazů stávajících typů, podotýkám, že v současné době je platných 7 vzorů občanských průkazů, k jednotnému strojově čitelnému identifikačnímu průkazu,
 • vytvořit technické předpoklady pro využití občanského průkazu jako cestovního dokladu,
 • modernizovat právní úpravu této problematiky s ohledem na proces přidružování České republiky k Evropským společenstvím a 
 • přiblížit státní správu občanům tím, že bude přenesena působnost v této oblasti z Policie České republiky na okresní úřady, a tak dojde ke zjednodušení vyřizování záležitostí občanů.

Zároveň se tím zabezpečí i to, že Policie České republiky bude vykonávat, tak jak jsem podotkl již v minulém případu, jen ty činnosti, které jí jako ozbrojenému bezpečnostnímu sboru náleží.

K třetímu zákonu, zákonu o cestovních dokladech. Co je účelem tohoto vládního návrhu? Zejména:

 • vytvořit odpovídající právní předpoklady pro bezproblémový výkon státní správy v oblasti cestovních dokladů, jeho zjednodušení a přiblížení občanům,
 • modernizovat a komplexně upravit problematiku cestovních dokladů občanů, především v návaznosti na vládou navrhované právní předpisy upravující evidenci obyvatel a vydávání občanských průkazů a s ohledem na proces přidružování České republiky do Evropských společenství,
 • zabezpečit, aby Policie České republiky předala agendu cestovních dokladů okresním úřadům a nadále vykonávala toliko činnosti charakteristické pro ozbrojený bezpečnostní sbor, a tak naplnit doporučení Evropské komise, která ve zprávě pro Evropskou radu uvedla, že Česká republika v oblasti státní správy musí zlepšit rozdělení úkolů mezi policisty a civilními zaměstnanci, neboť mnoho úkolů, které by snadno mohli zastávat civilisté, musí vykonávat a prozatím vykonává policejní sbor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP