(9.30 hodin)

(pokračuje Gongol)

Tyto jsou pro nás samozřejmě nepřijatelné. Jde opět o zvýšení spotřební daně u benzinu a nafty. Jedná se o zvýšení o 1,16 Kč u benzinu a 0,25 Kč u litru nafty. Zdůvodňuje se to přibližováním cen s EU. Včetně DPH by to pak činilo zvýšení o 1,42 Kč u benzinu na 1 litr a o 0,32 Kč u 1 litru nafty.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím promiňte, pane poslanče, já prosím důrazně sněmovnu, aby vás poslouchala.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji, pane předsedo. Přínos do státního rozpočtu za rok 2000 by činil 1,8 mld. u benzinu a 358 mil. u nafty. Dle mého názoru jsou však velmi důležité změny týkající se technických úprav zákona, který snižuje možnosti zneužívání nedostatků stávajícího zákona v oblasti od daně osvobozených cen lihu pro různé technické účely. Zákon zcela jednoznačně stanoví přítomnost finančních úřadů při denaturaci lihu apod. Lze předpokládat, že stávající zákon je zneužíván a že dochází k velkým daňovým únikům. Je mně proto líto, že vláda i v této novele považuje za nutné opět zvyšovat sazby u benzinu a nafty, a to s odstupem několika měsíců.

Na rozdíl od pana Kühnla se nedomnívám, že jsme v minulém projednávání dopracovali tento zákon k lepšímu. Dokonce si myslím, že jsme zákon zhoršili. Přestože legislativně technické úpravy považuji za potřebné, je opětovné zvýšení spotřební daně u těchto komodit nepřijatelné pro náš klub. Doporučuji proto novelu zákona vrátit k přepracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili vy navrhujete vrácení k přepracování. Prosím, pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany navrhl v rozpravě zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to proto, že za jeho hlavní součást nepovažujeme legislativně technické úpravy, ale opětovné zvýšení sazeb daně z příjmu během letošního roku.

Jak z argumentace pana ministra, tak z navržených částek je totiž zřejmé, že se vláda pokouší o jakýsi test inteligence parlamentu, ale i veřejnosti. Sedm dní po nabytí účinnosti zvýšení sazeb, které vyplývají z přijaté novely zákona na jaře letošního roku, by totiž v parlamentu došlo k zahájení projednávání zvýšení těchto sazeb o velmi podobné částky. Použil-li jsem slova zkouška inteligence, domnívám se, že vláda sází na možnost, že by veřejnost tuto novelu považovala za identickou s tou předchozí. Nicméně v případě jejího přijetí by došlo k zvýšení spotřební daně v jednom roce o 2,50 Kč u benzinu a takovéto zvýšení považujeme za nemožné. Navíc si nevzpomínám, že by někdy v historii došlo k tomu, že by parlament začal projednávat novelu daňového zákona sedm dnů po nabytí účinnosti obdobné novely týkající se téhož zákona.

Z těchto dvou důvodů, ale zejména z toho prvního, že se domníváme, že není možné, aby zvýšení spotřebních daní se promítlo do cen i ostatních produktů služeb, ve kterých je cena energie zahrnuta, z těchto důvodů klub ODS podpoří zamítnutí tohoto návrhu zákona. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji panu poslanci. Nyní pan poslanec Ježek jako hlásící se do diskuse, nikoliv jako zpravodaj?

 

Poslanec Libor Ježek: Hlásím se do diskuse, protože ve zpravodajské zprávě jsem avizoval navržení zamítnutí, tudíž takto činím v obecné rozpravě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Jestli ne, tak obecnou rozpravu končím. Prosím o závěrečná slova navrhovatele, jestli si přeje nebo nepřeje, o závěrečná slova zpravodaje? Také si nepřeje.

Pokud jsem dobře pozoroval, pan poslanec Gongol dal návrh na vrácení k dopracování a pětkrát zazněl návrh na zamítnutí. Čili dám o tom hlasovat v tomto pořadí, které zaznělo.

 

Nejdříve dáme hlasovat o vrácení k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 187 z přítomných 186 poslanců 52 hlasovalo pro, 89 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 186 poslanců 114 bylo pro, 52 bylo proti, návrh na zamítnutí byl přijat, čímž končí projednávání bodu 49. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu č. 50 našeho jednání, kterým je

 

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992,
o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

 

Prosím klid ve sněmovně. Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 268 a z pověření vlády ho uvede ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vlastnictví bytu jako zcela zvláštní forma vlastnictví k reálné části nemovitosti se v našem právním řádu objevilo poprvé jako tzv. osobní vlastnictví bytu na základě zákona č. 52/1966 Sb. Tento zákon byl v roce 1994 nahrazen novým zákonem o vlastnictví bytu č. 72/1994 v podobě, ve které jej známe dodnes.

Při projednávání zákona v roce 1994 došlo k určitým změnám původní vládní předlohy. V praxi se pak bohužel projevily některé nedostatky takto zvolené právní úpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já vás přeruším. Prosím poslance, kteří chtějí hovořit spolu, vzájemně se svými sousedy, aby šli hovořit mimo tuto zasedací síň. Jestli to bude pokračovat, já přeruším jednání.

Pane ministře, nicméně vás prosím o zřetelnější projev, o řečnický výkon, nikoliv o pasivní čtení dokumentu. (Neklid v sále.)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Děkuji, pane předsedo, pokusím se. Aplikace zákona naráží na značnou administrativní náročnost, v řadě případů se potenciální budoucí vlastníci právem obávají…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, pane ministře, já vás přeruším. Prosím sněmovnu, aby opravdu zachovala klid. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP