(9.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Konstatuji, že tím jsme skončili projednání tohoto návrhu přikázáním k projednání. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji. Pan ministr tady může zůstat, nemusí odcházet, kromě toho, že si dojde pro jiné papíry.

Dostáváme se k bodu

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 578/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 267. Prosím pana ministra financí.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda ČR vám v souladu se svým plánem legislativních prací a po schválení vládou dne 9. 6. 1999 předkládá návrh novely zákona o spotřebních daních a zákona o lihu. Je si vědoma krátkého časového období od posledního schválení novely zákona o spotřebních daních, vychází však z původního časového harmonogramu plánu legislativních prací. Navrhované změny zákona o spotřebních daních souvisí s některými ustanoveními v zákoně o lihu, a proto se současně navrhují změny příslušných ustanovení tohoto zákona.

Kromě změny definice předmětu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv navrhujeme i úpravu definice malého nezávislého pivovaru a navrhujeme zrušení dosavadního zvýhodnění tzv. bionafty, které však bude kompenzováno přímými dotacemi pro zemědělce, tedy pěstitele řepky olejné. Do předmětu daně jsou v rámci harmonizace práva nově zahrnuty těžké topné oleje, ale sazba daně - to chci zdůraznit - bude nulová.

Vzhledem k tomu, že existuje velká propojenost mezi zákonem o spotřebních daních a zákonem o lihu, věcné změny jednoho zákona je nutné promítnout do zákona druhého. V zákoně o spotřebních daních u daně z lihu navrhujeme osvobodit od daně ztráty z důvodů tzv. vyšší moci a vypustit osvobození pro nedenaturovaný líh pro výrobu kosmetických výrobků a mýdel, jehož korektní daňová obsluha je nesmírně složitá a nákladná a bohužel stále málo efektivní.

Nově navrhujeme zdanění lihu v některých potravinářských výrobcích obsahujících líh. Očekávaný přínos do státního rozpočtu bude sice minimální, ale zde se jedná o sladění s právem Evropské unie.

Změny některých dalších ustanovení jsou navrhovány k zamezení nových forem daňových úniků a k zdokonalování dozoru nad výrobu lihu. Mezi významnou věcnou úpravu patří např. zavedení možnosti úředního znehodnocení lihu nebo lihovin. Další významnou změnou je zdanění dolihovaného vína s obsahem etanolu nad 22 % stejnou sazbou jako lihovina. Zpřesňuje se také formulace předmětu daně pro případy, kdy pro výrobu lihovin je použito víno.

Nyní bych se chtěl zmínit o prioritách, které vláda přikládá tomuto návrhu.

Vláda zde navrhuje řadu velmi podstatných změn vztahujících se ke správě daně obecně, dále k zákonu o lihu a zejména k daňovému zvýhodnění českých pěstitelů řepky olejné formou přímé dotace, která znemožní, aby na zvýhodnění bionafty parazitovali dovozci.

Ve světle těchto změn je změna sazeb u daní spotřebních sekundárním efektem a pro vládu je nerozhodné, zda tyto změny budou přijaty. Vláda tedy tuto novelu předkládá s interpretací novely technicko-legislativní, stejně jako novela technicko-legislativní byla hodnocena novela zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a sněmovna bude moci nyní svým hlasováním vyjádřit svou politickou vůli, zda tento argument vlády takto z pověření vlády přednesený akceptuje, nebo nikoli.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vládní návrh, sněmovní tisk 267, sice obsahuje legislativní a technické úpravy jmenovaných zákonů, nicméně především obsahuje v krátké době opětovné zvýšení sazeb u pohonných hmot a cigaret.

V tuto chvíli doporučuji sněmovně tento vládní návrh v prvním čtení zamítnout a legislativně technické úpravy řešit samostatným návrhem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, poslanecký klub KDU-ČSL několikrát deklaroval vůli diskutovat reformu daňových sazeb, ovšem v rámci celého kontextu. Požadovali jsme diskutovat scénář reformy daňových sazeb včetně harmonogramu postupných kroků. Nedokáži si představit, že budeme seriózně diskutovat jednu daň, jednu sazbu, aniž bychom měli tušení, jaká je většinová vůle a jestli existuje možnost většinové shody na celkovém scénáři reformy, kterou - doufám - všichni pokládáme za nezbytnou, ale kterou nechceme realizovat salámovou metodou. Řekli jsme to již mnohokrát; bohužel, zdá se, že vláda nedoslýchá. Opakuji to ještě jednou, pravděpodobně to budu muset znovu zopakovat ještě u bodu týkajícího se novely zákona o dani z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu se připojujeme k návrhu na zamítnutí této novely.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, na této schůzi jsme již projednávali výroční zprávu vlády, kde bylo nutné konstatovat, že tato menšinová vláda si není vědoma svého postavení, neplní svůj úkol, který by měl spočívat v tom, že jako vláda menšinová by měla začít jednat o případné podpoře jakýchkoli svých návrhů s poslaneckými kluby, resp. s ostatními stranami zastoupenými ve sněmovně ve chvíli, kdy je připravuje. Vláda opět tento svůj úkol nesplnila, vláda opět předkládá jednostranný krok, nekoordinovaný s celým systémem daní, vláda si nevzala žádné ponaučení z minulého případu, kdy jsme nakonec odpracovali za vládu, co vláda neodpracovala, kdy jsme navrhli, kde a jak má dojít ke snížení daní. Vláda se v žádném případě z toho nepoučila a opět přichází s jednostranných zvyšováním daní, i když je skryto do jakési širší úvahy, která se odehrává jen v rámci tohoto zákona.

Za poslanecký klub US musím říci, že se připojíme k návrhu na zamítnutí této předlohy. Pokud vláda chce počítat s tím, že nějaké její návrhy budou v Parlamentu procházet, musí začít jednat na začátku celé procedury, nikoli na jejím konci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, je v poměrně krátké době předkládán této sněmovně.

Musím objektivně říci, že jde především o novelu technického charakteru, jak už zde řekl i zpravodaj. Ze 69 navrhovaných změn jsou pouze dvě v cenách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP