(9.10 hodin)

(pokračuje I. Svoboda)

Finanční úřad v Pečkách podle nařízení vlády č. 226/95 Sb., kterým se mění území některých okresů, ztratil změnou hranic okresů Kolín a Nymburk opodstatnění další existence, když většina obcí, pro které vykonával svou působnost, tj. 13 ze 17, zůstala v okrese Nymburk, zatímco obec Pečky s dalšími třemi obcemi patří po změně hranic těchto dvou okresů do okresu Kolín. Finanční úřad v Chodově je menší finanční úřad v působnosti Finančního ředitelství v Plzni. Tento úřad je vklíněn mezi Finanční úřad v Sokolově a Finanční úřad v Karlových Varech. Obce z působnosti tohoto rušeného finančního úřadu budou přičleněny do působnosti Finančního úřadu v Sokolově.

Finanční úřad v Manětíně je menší finanční úřad v působnosti Finančního ředitelství v Plzni. Po zrušení Finančního úřadu v Manětíně bude o obvod jeho územní působnosti rozšířen obvod územní působnosti Finančního úřadu v Kralovicích. Finanční úřad v Manětíně i Finanční úřad v Kralovicích sídlily v nedostatečných a nevyhovujících objektech v nájmu, což bylo vyřešeno výstavbou nového úřadu v Kralovicích. Tím dojde k soustředění dvou menších finančních úřadů, čímž se vytvoří podmínky pro efektivnější výkon správy daní.

Finanční úřad v Boru patří mezi nejmenší a dosavadní zkušenosti z doby jeho existence potvrzují, že jeho působnost může efektivněji zabezpečit pro celý obvod jeho působnosti Finanční úřad v Tachově.

Od zahájení prací na přípravě návrhu zákona však došlo v daňové správě k určitému vývoji, na který je rovněž třeba reagovat tímto zákonem, ačkoliv úpravy pak mohou jít nad rámec vládou schváleného věcného záměru zákona. Územním finančním orgánům byla v mezidobí uložena řada nových úkolů, které nemohly být zachyceny v původním znění zákona a které jsou zhusta po stránce personální a materiální prováděny na úkor činností původních, neboť příslušné legislativní úpravy nebyly provázeny odpovídajícími opatřeními v uvedeném směru. Správa dotací, na jejichž výkon je v poslední době kladen mimořádný důraz ze strany vlastních potřeb státu i z mezinárodního hlediska, ve stávající podobě zákona o územních finančních orgánech sice zakotvena je, fakticky však není vzhledem k nevytvoření potřebných personálních a materiálních podmínek v dostatečném rozsahu zajišťována. Tyto kompetence územních finančních orgánů návrh novely zákona jako úkoly územních finančních orgánů obsahuje a legislativně upřesňuje, a současně je předkládán návrh na jejich personální a materiální zajištění.

Současně se navrhuje povinnost odškodnění v případě následků fyzických útoků cizích osob na zdraví a majetek osob konajících ve prospěch daňové zprávy.

V návrhu je rovněž prováděna řada dílčích legislativně technických úprav, vyplývajících zejména ze skutečnosti, že zákon o územních finančních orgánech byl přijímán před relativně dlouhou dobou, zejména před přijetím zákonů nové daňové soustavy, a z nich především zákona o správě daní a poplatků. Další pozitivní posun úpravy daňové a finanční správy přinese podle mého přesvědčení její zcela nové legislativní řešení, které připraví Ministerstvo financí v souladu a v termínech podle legislativního programu naší vlády do konce roku 2001.

S dnes předkládaným návrhem je spojena řada nároků na výdaje státního rozpočtu v příštích letech a jeho zavedení bude náročné i po stránce organizační. To je však třeba vzhledem k naléhavosti potřeb, na které návrh reaguje, akceptovat především v zájmu zkvalitnění daňové a finanční správy a pro zlepšení výběru daní a utužení dohledu nad používáním dotací ze státního rozpočtu.

Celkový požadovaný nárůst počtu zaměstnanců předpokládáme realizovat v průběhu let 2000-2003, takže také nároky na státní rozpočet budou přiměřeně rozloženy do tohoto časového období.

Z pověření vlády ČR doporučuji, aby vládní návrh novely zákona o územních finančních orgánech byl v prvním čtení propuštěn do dalšího projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, po prostudování vládního návrhu zákona se domnívám, že jde o předlohu snad méně problémovou. Dokonce bych ji zařadil do kategorie legislativně technických.

Účelem této novely je:

za prvé - upravit zákonem vztah finančních úřadů a jejich územní působnost v souladu s Ústavou ČR,

za druhé - promítnout do územní působnosti finančních úřadů změny, ke kterým došlo v souvislosti se změnami území některých okresů,

za třetí - stanovit územní působnost finančních úřadů po území vojenských újezdů a sloučit finanční úřady v Pečkách, v Chodově, Manětíně a Boru, tedy zrušit čtyři finanční úřady z celkem 45 navrhovaných.

Z tohoto zařazení snad poněkud vybočuje důvodová zpráva, a to důvodová zpráva, která se zabývá koncepcí finančních úřadů v období let 2000 - 2005. Tuto část důvodové zprávy však, vážené kolegyně a kolegové, chápejme již jako lobby Ministerstva financí vůči státním rozpočtům v období 2000 - 2005. V žádném případě de iure, ale já se domnívám, že ani de facto nemá tato část důvodové zprávy vztah k meritu problému.

Pokud já bych se měl vrátit k samotné předloze, pak v tuto chvíli vím, že má tři chyby, a to v bodech 1, 6 a 7. Tyto chyby se podle mého názoru však dají opravit ve druhém a třetím čtení. Při jednání ve výboru, případně ve výborech je taktéž možné prohovořit kauzu Finančního úřadu v Pečkách. Ze všeho, co jsem až do této chvíle řekl, by mělo vyplynout, že doporučuji tomuto ctihodnému shromáždění propustit návrh zákona do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu zpravodajovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se mně nikdo písemně nepřihlásil, čili obecná rozprava se nekoná. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh rozpočtovému výboru. Má někdo nějaký návrh? (Nikdo se nehlásil.) Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se kdo je pro, aby byl tento návrh přikázán rozpočtovému výboru, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 178 bylo 128 poslanců pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP