(19.20 hodin)

(pokračuje Svobodová)

Čili opět pro děti a mládež velmi malá částka. V letošním roce to bude sice více, ale je to pouhá jedna třetina prostředků, která bude věnována na opravy do objektů pronajímaných sdruženími dětí a mládeže.

Dále bych jenom ještě chtěla říci, že finanční prostředky na vlastní provoz fondu získává fond opět ne ze své vlastní činnosti nebo z podnikání, ale především z odprodeje movitého a nemovitého majetku, s čímž nelze souhlasit.

No a konečně poslední moment, který bych chtěla zdůraznit, že postoj Fondu dětí a mládeže vůbec k usnesením Poslanecké sněmovny a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je velice laxní, protože dodnes například nedodal Fond dětí a mládeže kompletní přehled odstraněných nedostatků, které byly zjištěny ve zprávě NKÚ z roku 1997, dodnes například nedodal usnesení, kde měl zpracovat záměr zřízení a fungování obecně prospěšné společnosti, který měl dodat do 12. března, dodnes toto není splněno. A mohla bych jmenovat další příklady takovéhoto postoje.

Vážené kolegyně a kolegové, obdrželi jsme do pošty materiály představitelů sdružení dětí a mládeže. Tyto materiály obsahují zhodnocení činnosti Fondu dětí a mládeže v letech 1993 až 1999, a to právě z hlediska využívání majetku bývalého SSM ve prospěch dětí a mládeže, a tedy a z  hlediska plnění zákona 113/1993. Je zde i přiložen dopis, který byl odeslán také sdruženími dětí a mládeže už v roce 1997 poslancům, kde upozorňují nebo poukazují na mnohá varovná fakta i signály v činnosti Fondu dětí a mládeže, a to i z hlediska kontroly zprávy NKÚ. Mnohé z těchto signálů a faktů se dnes potvrzují, viz třeba kauza CKM. Já si myslím, že jste se na tyto materiály podívali. Pokud ne, tak bych vás o to velice žádala. A dovolila bych si jenom citovat ze závěrečné části dopisu, který jsme obdrželi od pracovní skupiny sdružení dětí a mládeže, kdy tady píší:

Zástupci sdružení dětí a mládeže opakovaně upozorňovali, a to i na půdě Poslanecké sněmovny, na nedodržování příslušného zákona i na trvalé ignorování zájmu dětí a mládeže především ze strany výborem fondu jmenované exekutivy. Dovolujeme si vám předložit zhodnocení činnosti fondu atd. Cílem není neutěšený stav skandalizovat, ale zasáhnout v poslední chvíli do nepříznivého vývoje v konečném vypořádání majetku a zvrátit snahy levně odprodat jeho větší část a dosáhnout co největšího využití jeho zbytku ve prospěch dětí a mládeže. Proto si dovolujeme obrátit se na vás s prosbou, abyste svým hlasem pomohli zastavit po dlouhou dobu připravovaný záměr tichého zmizení téměř 70 % majetku bývalého SSM.

Takže já si myslím, že to i koresponduje se závěry, které předložila dozorčí rada, se stanoviskem vlády a koneckonců i se závěry podvýboru pro mládež a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Oni tady předkládají i návrhy na řešení. Myslím si, že bychom k tomu měli přihlédnout, až tedy budeme projednávat i další bod, to znamená odvolání výboru Fondu dětí a mládeže, které tady také odůvodňuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Svobodové. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Ptám se pana zpravodaje, zda návrh usnesení přednesl v průběhu rozpravy, či ne. Přednesl. V tuto chvíli tedy mohu uzavřít všeobecnou rozpravu a mohu přistoupit k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí ke slovu a připomínám, že návrh usnesení by měl být přednesen právě v podrobné rozpravě. Takže dávám slovo panu poslanci Maňáskovi k přednesení návrhu usnesení.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, zopakuji tedy návrh usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 18. schůze 16. června 1999 k účetní závěrce a výroční zprávě Fondu dětí a mládeže za rok 1998, tisk 178.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po zdůvodnění ředitele výboru Fondu dětí a mládeže ing. Zdeňka Malého a zpravodajské zprávě poslance doktora Maňáska a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. prvé vyslovuje nesouhlas s účetní uzávěrkou a výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1998, tisk 178,

2. žádá v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, v platném znění, předsedkyni výboru Fondu dětí a mládeže, aby do 20. srpna 1999 předložila novou účetní závěrku a výroční zprávu Fondu dětí a mládeže přepracovanou podle připomínek vlády a dozorčí rady Fondu dětí a mládeže."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

V tuto chvíli bychom měli hlasovat o tomto návrhu usnesení a já se v souladu s naší dohodou ptám, zda některý z poslaneckých klubů nenamítá nic proti hlasování. Pan poslanec Tlustý nechce, aby se v tuto chvíli hlasovalo, dobře. Byla tedy ukončena podrobná rozprava k tomuto bodu, hlasovat se bude zítra v 9.00 hodin.

Dalším bodem je

 

111.
Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ač nejsem navrhovatelem tohoto bodu, rád se ujmu úvodního slova, které spočívá v konstatování, že zvláštní zákon způsob odvolání neupravuje. Avšak předseda a členové výboru byli na 5. schůzi Poslanecké sněmovny 20. října loňského roku voleni veřejným hlasováním. Z toho si dovolím dovodit, že i případné odvolání by mělo být provedeno veřejným hlasováním hlasovacím zařízením.

Jenom pro vaši informaci bych přečetl složení výboru: předsedkyní je paní Jiřina Pavlíková a členy výboru Fondu dětí a mládeže jsou Martina Cachová, Petr Fabián, Pavel Hlaváč, Jiří Hodinář, Miroslav Prokeš, Ivo Palkoska a Vlasta Bohdalová. Sedmé místo je dlouhodobě neobsazeno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi volební komise a v tuto chvíli otevírám rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Dostálová, které udílím slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěla bych zde říci několik svých námitek proti odvolání členů výboru fondu. Já se domnívám, že pokud teď dojde k odvolání těchto členů, tak - promiňte mi to slovo - ale agonie fondu bude pokračovat dalších několik let. Já si prostě myslím, že bychom měli nechat pracovat stávající členy a spět co nejrychleji k tomu, abychom zrušili Fond dětí a mládeže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP