(19.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Maňásek: Děkuji, paní předsedající. Vážení páni ministři, dámy a pánové. Podvýbor pro mládež a následně výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 16. června t.r. projednal účetní závěrku a výroční zprávu Fondu dětí a mládeže za rok 1998, sněmovní tisk 178. Zároveň projednal i stanovisko dozorčí rady Fondu dětí a mládeže a stanovisko vlády k výroční zprávě a účetní závěrce Fondu dětí a mládeže.

Obě tato stanoviska mají mnoho společných závěrů a společných rysů. Například v rozpočtu fondu na rok 1998 byla rozpočtována položka "Náklady na přípravné práce", ale z komentáře k účetní závěrce a z výroční zprávy fondu za rok 1998 není jednoznačně zřejmé, zda a na jaké účely byly tyto náklady čerpány.

Rozpočet na rok 1998 byl sestaven se ztrátou 36 234 000 Kč, nebyl však Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen, takže fond v roce 1998 hospodařil v rozpočtovém provizoriu. Fond dětí a mládeže neplní řádně svoji úlohu správce státního majetku. Dokazuje to i skutečnost, že neseznámil vládu s touto tíživou situací již v roce 1997.

Roční účetní závěrka Fondu dětí a mládeže je předkládána v rozsahu splňujícím zákonné požadavky, vykazuje však nedostatky formální. Například příloha k účetní závěrce obsahuje pouze přepis údajů z výkazu, a nikoliv požadovaný komentář. Výroční zpráva fondu nevyhovuje jak z formálního, tak z věcného hlediska, zveřejňovaná zpráva hlavních údajů neobsahuje údaj o správcovství dceřiných společností a jejich výčet, myšleno CKM, a. s., a JUNIA, s. r. o.

Fond dětí a mládeže neplní svoji základní funkci, pro kterou byl zřízen, to znamená nevyužívá svěřený státní majetek k podpoře činnosti dětí a mládeže. Přímou podporu finančních prostředků za rok 1998 poskytl fond ve výši 88 000 Kč. Je však nutno podotknout, že fond formou určitých slev nájemného u objektů, které sdružení dětí a mládeže využívají, poskytl nepřímou podporu fondu ve prospěch dětí a mládeže v hodnotě 3 200 000 Kč.

Pane předsedající, nyní dovolte, abych seznámil sněmovnu s návrhem na usnesení.

Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu má tři body. Dovolil bych si toto usnesení rozdělit do dvou částí. První dva body bych přednesl k účetní závěrce a výroční zprávě a třetí bod usnesení bych přednesl k následujícímu bodu, což je "Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže", pokud s tím souhlasíte.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V tuto chvíli se pouze obávám, že návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže lze provést v samostatném bodu, který byl schválen, takže v tuto chvíli bychom skutečně měli projednat pouze účetní závěrku a výroční zprávu a příslušné usnesení k nim.

Následuje ještě vystoupení pana zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Děkuji. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 18. schůze konané 16. června 1999 k účetní závěrce a výroční zprávě Fondu dětí a mládeže za rok 1998, sněmovní tisk 178.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ředitele výboru Fondu dětí a mládeže ing. Malého, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Maňáska a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. vyslovuje nesouhlas s účetní závěrkou a výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1998 (sněmovní tisk 178),

2. žádá v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, v platném znění, předsedkyni výboru Fondu dětí a mládeže, aby do 20. srpna 1999 předložila novou účetní závěrku a výroční zprávu Fondu dětí a mládeže přepracovanou dle připomínek vlády a dozorčí rady Fondu dětí a mládeže."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Maňáskovi. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila pouze paní poslankyně Alena Svobodová.

Za chvíli ji udělím slovo, nyní pouze jedno technické sdělení, které bych adresoval vládě České republiky. A jelikož nevidím v sále ani jednoho z místopředsedů vlády, ani předsedu vlády, byl bych rád, aby prostřednictvím mikrofonů aparát a jejich spolupracovníci jim sdělili, že sněmovna poměrně důrazně žádá, aby byl přítomen ministr dopravy a spojů pan Antonín Peltrám, protože se za malou chvíli budou projednávat jeho body a považuji za dosti nemožné, aby člen vlády, jehož body se mají projednávat, nebyl přítomen. Doufám, že mě předseda vlády nebo alespoň některý z místopředsedů vlády slyší a zjedná si pořádek ve svém sboru.

Nyní bude hovořit paní poslankyně Alena Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila také k účetní závěrce a výroční zprávě Fondu dětí a mládeže za rok 1998. Již na minulé schůzi jsem zde obsáhle hovořila k rozpočtu a k programu Fondu dětí a mládeže na rok 1999 a některé části mého minulého vystoupení v podstatě již také spadaly i do účetní závěrky a výroční zprávy. Přesto bych znovu chtěla některé věci tady zdůraznit.

Chtěla bych se opět podívat na účetní závěrku a výroční zprávu z pohledu plnění zákona č. 113/1993 Sb., ve znění pozdějších zákonů, a znovu zdůraznit, že Fond dětí a mládeže neplní tento zákon, tudíž nevyužívá svěřený majetek k podpoře činnosti dětí a mládeže. Znovu zdůrazňuji, že v roce 1998 opět Fond dětí a mládeže pro přímou podporu činnosti dětí a mládeže využil velmi malou částku, pouhé dvě desetiny procenta nákladů, tj. oněch zmíněných 88 000 Kč, přičemž srovnám-li za šest let působení Fondu dětí a mládeže, bylo to pouhých 600 000 Kč na přímou podporu dětí a mládeže.

Nezpochybňuji to, co tady řekl pan zpravodaj, že samozřejmě jsou objekty, kterých je několik desítek, které jsou pronajímány sdružením dětí a mládeže za zvýhodněné nájemné. Je ovšem třeba připomenout, že sdružení musí pečovat o tyto objekty, tudíž musí vkládat zase prostředky na opravy těchto objektů, které z dotací ministerstva nejsou vždy zcela dostatečné. Celkově je tedy využíváno dnes ve prospěch dětí a mládeže pouhých 10 % majetku, což je samozřejmě velmi malá část. Ptejme se, kde je nebo jak je využíváno ostatních 90 % majetku.

Dále bych chtěla říci, že ve srovnání s tím, co se využívá ve prospěch dětí a mládeže, na vlastní provoz Fondu dětí a mládeže bylo za šest let spotřebováno přes 200 mil. Kč, což je tedy velmi nesrovnatelná částka.

Dále bych chtěla z hlediska cíle Fondu dětí a mládeže, to znamená podpory činností dětí, zdůraznit, že v minulém roce byly zredukovány finanční prostředky na opravy a investice. Chci upozornit, že se šetřilo na nesprávném místě, že se tedy mělo ubrat jinde, jestliže uvedu, že např. naopak položka na mzdy byla zvýšena. A chtěla bych říci, že co se týká přehledu výdajů na opravy a investice v loňském roce, tak pouhých 6 % těchto prostředků šlo do objektů, které pronajímají sdružení dětí a mládeže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP